13. kapitola

1 Múdry syn, to je otcova výchova, no posmešník nepočúva výčitky. 2 Z ovocia svojich slov každý zakúsi dobro, zradcovia však bažia po násilí. 3 Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život, no tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma.13,3 Prís 10,19; 18,7; 21,23; Jk 1,19 4 Duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná. 5 Spravodlivý nenávidí falošné slová, kým bezbožný koná nehanebne a opovržlivo. 6 Spravodlivosť stráži toho, kto kráča bezúhonnou cestou, lež hriešnika zvalí bezbožnosť.13,6 Prís 11,5n 7 Niekto sa robí bohatým, a nemá nič, iný sa robí chudobným, a má veľa majetku.13,7 Prís 12,9; Zj 3,17 8 Výkupným za život človeka je jeho bohatstvo, no bedár nedbá na hrozbu. 9 Svetlo spravodlivých jasne žiari, zatiaľ čo lampa bezbožníkov zhasína.13,9 Jób 18,5; Prís 4,18; 24,20; Jn 5,35 10 Pýcha vyvoláva iba roztržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlastnia múdrosť. 11 Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.13,11 Prís 12,27; 21,6 12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srdce, kým splnená túžba je stromom života. 13 Kto slovom pohŕda, uškodí sám sebe, no kto má v úcte prikázanie, bude odmenený. 14 Náuka múdreho je prameňom života, odvádza od smrtonosných pascí.13,14 Prís 10,11; 14,27 15 Dobrý názor si získava priazeň, zradcovia však zotrvajú na svojej ceste. 16 Každý rozvážny koná rozumne, zatiaľ čo hlupák šíri bláznovstvo.13,16 Prís 12,23 17 Neverný posol upadá do nešťastia, ale verný vyslanec prináša uzdravenie. 18 Chudoba s hanbou postihnú toho, čo nedbá na napomínanie, no ten, čo prijíma pokarhanie, bude poctený.13,18 Jer 3,25 19 Splnená túžba lahodí duši, lež bláznom sa protiví vyhýbať zlu. 20 Kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale kto sa drží bláznov, zle pochodí. 21 Hriešnikov stíha nešťastie, no odmena spravodlivých je šťastím. 22 Dobrák zanechá dedičstvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však zachová pre spravodlivého.13,22 Jób 27,16-17; Prís 28,8 23 Veľa obživy môže priniesť pole chudobného, no nespravodlivosť mu ho uchváti. 24 Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva.13,24 Prís 23,13n; 29,15.17 25 Spravodlivý sa naje dosýta, ale brucho bezbožníkov zíva prázdnotou.13,25 Mt 6,33