Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

1 Múdry syn, to je otcova výchova, no posmešník nepočúva výčitky. 2 Z ovocia svojich slov každý zakúsi dobro, zradcovia však bažia po násilí. 3 Ten, kto si dáva pozor na ústa, chráni si život, no tomu, čo si naširoko otvára ústa, hrozí pohroma.13,3 Prís 10,19; 18,7; 21,23; Jk 1,19 4 Duša lenivca túži a nemá nič, ale duša usilovných je úplne spokojná. 5 Spravodlivý nenávidí falošné slová, kým bezbožný koná nehanebne a opovržlivo. 6 Spravodlivosť stráži toho, kto kráča bezúhonnou cestou, lež hriešnika zvalí bezbožnosť.13,6 Prís 11,5n 7 Niekto sa robí bohatým, a nemá nič, iný sa robí chudobným, a má veľa majetku.13,7 Prís 12,9; Zj 3,17 8 Výkupným za život človeka je jeho bohatstvo, no bedár nedbá na hrozbu. 9 Svetlo spravodlivých jasne žiari, zatiaľ čo lampa bezbožníkov zhasína.13,9 Jób 18,5; Prís 4,18; 24,20; Jn 5,35 10 Pýcha vyvoláva iba roztržku, ale tí, čo si dajú poradiť, vlastnia múdrosť. 11 Nečestne nadobudnutý majetok sa stráca, no tomu, čo ho po troche zbiera, sa zväčší.13,11 Prís 12,27; 21,6 12 Odďaľovaním nádeje chorľavie srdce, kým splnená túžba je stromom života. 13 Kto slovom pohŕda, uškodí sám sebe, no kto má v úcte prikázanie, bude odmenený. 14 Náuka múdreho je prameňom života, odvádza od smrtonosných pascí.13,14 Prís 10,11; 14,27 15 Dobrý názor si získava priazeň, zradcovia však zotrvajú na svojej ceste. 16 Každý rozvážny koná rozumne, zatiaľ čo hlupák šíri bláznovstvo.13,16 Prís 12,23 17 Neverný posol upadá do nešťastia, ale verný vyslanec prináša uzdravenie. 18 Chudoba s hanbou postihnú toho, čo nedbá na napomínanie, no ten, čo prijíma pokarhanie, bude poctený.13,18 Jer 3,25 19 Splnená túžba lahodí duši, lež bláznom sa protiví vyhýbať zlu. 20 Kto chodí s múdrymi, bude múdry, ale kto sa drží bláznov, zle pochodí. 21 Hriešnikov stíha nešťastie, no odmena spravodlivých je šťastím. 22 Dobrák zanechá dedičstvo svojim vnukom, majetok hriešnika sa však zachová pre spravodlivého.13,22 Jób 27,16-17; Prís 28,8 23 Veľa obživy môže priniesť pole chudobného, no nespravodlivosť mu ho uchváti. 24 Kto šetrí palicu, nenávidí syna, kto ho však miluje, včas ho vychováva.13,24 Prís 23,13n; 29,15.17 25 Spravodlivý sa naje dosýta, ale brucho bezbožníkov zíva prázdnotou.13,25 Mt 6,33
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk