Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

1 Ten, kto rád prijme napomenutie, miluje poznanie, kto nenávidí výčitku, je hlupák. 2 Dobrák získava priazeň od Hospodina, ale prefíkaného muža odsúdi. 3 V zlobe človek nenájde oporu, no koreň spravodlivých sa nepohne.12,3 Prís 10,25 4 Statočná žena je vencom svojho muža, no nehanebnica je ako hnis v jeho kostiach.12,4 Prís 31,10; 1Kor 11,7-8 5 Myšlienky spravodlivých sú správne, ale zámery bezbožníkov sú ľstivé. 6 Slová bezbožníkov striehnu po živote, kým ústa statočných sú im na záchranu.12,6 Prís 1,11.18 7 Zvrhni bezbožníkov a nebude ich, dom spravodlivých však obstojí.12,7 Mt 7,24-27 8 Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale zvráteným srdcom budú pohŕdať. 9 Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci nemá chlieb. 10 Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, lež vnútro bezbožníkov je neľútostné. 11 Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom, kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil rozum.12,11 Prís 28,19 12 Bezbožník baží za korisťou zlých ľudí, no koreň spravodlivých prinesie úrodu. 13 Do previnenia svojich perí sa chytí ničomník, kým spravodlivý sa vymaní z úzkostí.12,13 Prís 18,7 14 Z ovocia svojich slov sa každý nasýti dobrom a človek dostane odplatu podľa svojich skutkov.12,14 Prís 18,20 15 Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry. 16 Blázon prejaví svoj hnev hneď, no rozvážny prehliadne urážku. 17 Kto šíri pravdu, hovorí, čo je správne, ale falošný svedok hovorí lži.12,17 Prís 14,5 18 Kto bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie.12,18 Ž 57,5 19 Pravdivé pery obstoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku. 20 V srdci tých, čo snujú zlo, je podvod, kým v tých, čo šíria pokoj, je radosť.12,20 Jk 3,18 21 Spravodlivému sa neprihodí nijaká neprávosť, bezbožníci však zakúsia zlo. 22 Lživé pery sa protivia Hospodinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa verne správajú.12,22 Prís 6,17 23 Rozvážny človek skrýva, čo vie, no srdce bláznov vykrikuje hlúposti.12,23 Prís 10,19 24 Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci.12,24 Prís 10,4 25 Nepokoj v srdci ubíja človeka, láskavé slovo ho však potešuje.12,25 Prís 15,13 26 Spravodlivý skúma cestu svojho blížneho, ale bezbožníci na svojej ceste blúdia. 27 Lenivec si neupečie svoj úlovok, kým vzácnym vlastníctvom človeka je usilovnosť. 28 Na ceste spravodlivosti je život, v smere jej chodníka nesmrteľnosť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk