Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

1 Ten, kto rád prijme napomenutie, miluje poznanie, kto nenávidí výčitku, je hlupák. 2 Dobrák získava priazeň od Hospodina, ale prefíkaného muža odsúdi. 3 V zlobe človek nenájde oporu, no koreň spravodlivých sa nepohne. 4 Statočná žena je vencom svojho muža, no nehanebnica je ako hnis v jeho kostiach. 5 Myšlienky spravodlivých sú správne, ale zámery bezbožníkov sú ľstivé. 6 Slová bezbožníkov striehnu po živote, kým ústa statočných sú im na záchranu. 7 Zvrhni bezbožníkov a nebude ich, dom spravodlivých však obstojí. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumnosti, ale zvráteným srdcom budú pohŕdať. 9 Lepšie je tomu, čo je málo váženým a má sluhu, ako tomu, čo sa robí váženým, hoci nemá chlieb. 10 Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, lež vnútro bezbožníkov je neľútostné. 11 Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom, kto sa však zháňa za zbytočnosťami, stratil rozum. 12 Bezbožník baží za korisťou zlých ľudí, no koreň spravodlivých prinesie úrodu. 13 Do previnenia svojich perí sa chytí ničomník, kým spravodlivý sa vymaní z úzkostí. 14 Z ovocia svojich slov sa každý nasýti dobrom a človek dostane odplatu podľa svojich skutkov. 15 Bláznovi sa zdá jeho cesta správna, lež ten, čo si dá poradiť, je múdry. 16 Blázon prejaví svoj hnev hneď, no rozvážny prehliadne urážku. 17 Kto šíri pravdu, hovorí, čo je správne, ale falošný svedok hovorí lži. 18 Kto bezohľadne rozpráva, akoby bodal mečom, lež jazyk múdrych prináša uzdravenie. 19 Pravdivé pery obstoja vždy, falošný jazyk však len chvíľku. 20 V srdci tých, čo snujú zlo, je podvod, kým v tých, čo šíria pokoj, je radosť. 21 Spravodlivému sa neprihodí nijaká neprávosť, bezbožníci však zakúsia zlo. 22 Lživé pery sa protivia Hospodinovi, lež páčia sa mu tí, čo sa verne správajú. 23 Rozvážny človek skrýva, čo vie, no srdce bláznov vykrikuje hlúposti. 24 Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivosť vedie k nútenej práci. 25 Nepokoj v srdci ubíja človeka, láskavé slovo ho však potešuje. 26 Spravodlivý skúma cestu svojho blížneho, ale bezbožníci na svojej ceste blúdia. 27 Lenivec si neupečie svoj úlovok, kým vzácnym vlastníctvom človeka je usilovnosť. 28 Na ceste spravodlivosti je život, v smere jej chodníka nesmrteľnosť.