Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

1 Falošná váha sa protiví Hospodinovi, záleží mu na presnom závaží. 2 Keď príde pýcha, príde aj hanba, zatiaľ čo pokorní vlastnia múdrosť.11,2 Prís 16,18; 18,12 3 Bezúhonnosť vedie statočných, podlosť zničí zradcov. 4 V deň hnevu neosoží bohatstvo, kým spravodlivosť zachraňuje pred smrťou.11,4 Prís 10,2; Ez 7,19 5 Spravodlivosť vyrovnáva cestu bezúhonnému, bezbožník však upadá pre vlastnú zlobu.11,5 Prís 14,32 6 Spravodlivosť zachraňuje statočných, zradcovia sa chytia do pasce svojich žiadostivostí. 7 Keď zomiera bezbožník, stráca sa jeho nádej a očakávanie ničomníkov vyjde navnivoč. 8 Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a jeho miesto zaujme bezbožník.11,8 Est 7,10 9 Rúhavý človek ničí svojho blížneho ústami, spravodliví sa však zachránia poznaním. 10 Keď sa darí spravodlivým, mesto jasá, pri zániku bezbožníkov plesá. 11 Požehnaním statočných sa zveľaďuje mesto, ústami bezbožníkov však pustne. 12 Svojím blížnym pohŕda nerozumný, rozumný človek však mlčí. 13 Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe.11,13 Prís 20,19 14 Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve radcov však spočíva záchrana.11,14 Prís 15,22; 20,18; 24,6 15 Kto sa zaručí za cudzieho, veľmi si uškodí, ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí.11,15 Prís 6,1-5 16 Šľachetná žena nadobúda česť, kým násilníci získajú bohatstvo. 17 Sám sebe robí dobre milosrdný človek, no ukrutník trýzni vlastné telo. 18 Bezbožník získava klamnú odplatu, no ten, čo seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.11,18 2Kor 9,6; Ga 6,8 19 Áno, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však pachtí za zlom, smeruje k smrti. 20 Skazení srdcom sa Hospodinovi protivia, lež bezúhonní v správaní sa mu páčia. 21 Ruku na to, že zlý človek neunikne trestu, potomstvo spravodlivých je však zachránené. 22 Ako zlatý krúžok v svinskom rypáku je žena pekná, ale rozmarná. 23 Túžbou spravodlivých je len dobro, nádejou bezbožníkov je iba hnev.11,23 Prís 10,24.28 24 Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. 25 Štedrý človek zbohatne a kto dáva piť druhému, sám dostane piť. 26 Toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať, lež požehnanie je na hlave toho, čo ho predáva. 27 Kto usilovne hľadá dobro, nájde priazeň, no kto vyhľadáva zlo, k tomu vstúpi.11,27 Ž 7,17 28 Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú pučať ako lístie. 29 Ten, kto sužuje svojich domácich, zdedí vietor, blázon bude slúžiť múdremu. 30 Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše.11,30 Prís 11,16; Jk 5,20 31 Pozri, ak spravodlivý dostane odplatu tu na zemi, o čo viac bezbožník a hriešnik!11,31 Iz 3,10n