Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 Falošná váha sa protiví Hospodinovi, záleží mu na presnom závaží. 2 Keď príde pýcha, príde aj hanba, zatiaľ čo pokorní vlastnia múdrosť.11,2 Prís 16,18; 18,12 3 Bezúhonnosť vedie statočných, podlosť zničí zradcov. 4 V deň hnevu neosoží bohatstvo, kým spravodlivosť zachraňuje pred smrťou.11,4 Prís 10,2; Ez 7,19 5 Spravodlivosť vyrovnáva cestu bezúhonnému, bezbožník však upadá pre vlastnú zlobu.11,5 Prís 14,32 6 Spravodlivosť zachraňuje statočných, zradcovia sa chytia do pasce svojich žiadostivostí. 7 Keď zomiera bezbožník, stráca sa jeho nádej a očakávanie ničomníkov vyjde navnivoč. 8 Spravodlivý sa vyslobodí z úzkosti a jeho miesto zaujme bezbožník.11,8 Est 7,10 9 Rúhavý človek ničí svojho blížneho ústami, spravodliví sa však zachránia poznaním. 10 Keď sa darí spravodlivým, mesto jasá, pri zániku bezbožníkov plesá. 11 Požehnaním statočných sa zveľaďuje mesto, ústami bezbožníkov však pustne. 12 Svojím blížnym pohŕda nerozumný, rozumný človek však mlčí. 13 Kto chodí a ohovára, prezrádza tajnosti, no spoľahlivý človek ich udrží v sebe.11,13 Prís 20,19 14 Kde chýba vedenie, tam ľud upadá, v množstve radcov však spočíva záchrana.11,14 Prís 15,22; 20,18; 24,6 15 Kto sa zaručí za cudzieho, veľmi si uškodí, ale kto nenávidí záruky, je v bezpečí.11,15 Prís 6,1-5 16 Šľachetná žena nadobúda česť, kým násilníci získajú bohatstvo. 17 Sám sebe robí dobre milosrdný človek, no ukrutník trýzni vlastné telo. 18 Bezbožník získava klamnú odplatu, no ten, čo seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.11,18 2Kor 9,6; Ga 6,8 19 Áno, spravodlivosť vedie k životu, kto sa však pachtí za zlom, smeruje k smrti. 20 Skazení srdcom sa Hospodinovi protivia, lež bezúhonní v správaní sa mu páčia. 21 Ruku na to, že zlý človek neunikne trestu, potomstvo spravodlivých je však zachránené. 22 Ako zlatý krúžok v svinskom rypáku je žena pekná, ale rozmarná. 23 Túžbou spravodlivých je len dobro, nádejou bezbožníkov je iba hnev.11,23 Prís 10,24.28 24 Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. 25 Štedrý človek zbohatne a kto dáva piť druhému, sám dostane piť. 26 Toho, kto zadržiava obilie, budú ľudia preklínať, lež požehnanie je na hlave toho, čo ho predáva. 27 Kto usilovne hľadá dobro, nájde priazeň, no kto vyhľadáva zlo, k tomu vstúpi.11,27 Ž 7,17 28 Kto dôveruje vo svoje bohatstvo, sám padne, kým spravodliví budú pučať ako lístie. 29 Ten, kto sužuje svojich domácich, zdedí vietor, blázon bude slúžiť múdremu. 30 Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše.11,30 Prís 11,16; Jk 5,20 31 Pozri, ak spravodlivý dostane odplatu tu na zemi, o čo viac bezbožník a hriešnik!11,31 Iz 3,10n
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk