Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Prvá Šalamúnova zbierka prísloví (10,1–24,22)

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku.10,1 Prís 15,20; 29,3
2 Bezbožne získané poklady neprinášajú úžitok, spravodlivosť však vyslobodzuje zo smrti.10,2 Prís 11,4; Sof 1,18; Sir 5,1.10 3 Hospodin nedopustí, aby spravodlivý hladoval, no žiadostivosť bezbožníkov zapudí.10,3 Ž 34,10-11; 37,19.25; Tob 4,21 4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje. 5 Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múdry syn, kto však cez žatvu vyspáva, je syn, čo robí hanbu. 6 Na hlave spravodlivého spočinie hojné požehnanie, lež ústa bezbožníkov zastierajú násilie.10,6 Prís 10,11 7 Pamiatka spravodlivého je požehnaním, ale meno bezbožníkov sa rozplynie.10,7 Jób 18,17; Ž 112,6 8 Múdry srdcom prijíma príkazy, no uvravený blázon padne. 9 Kto kráča bezúhonne, kráča bezpečne, kým ten, čo chodí pomýlenými cestami, vyjde najavo.10,9 Prís 28,18 10 Kto žmurká okom, spôsobuje bôľ, no uvravený blázon padne.10,10 Prís 10,8 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožníkov zastierajú násilie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky.10,12 Prís 17,9; Jk 5,20; 1Pt 4,8 13 Na perách rozumného je múdrosť, na chrbte nerozumného však palica.10,13 Prís 19,29; 26,3 14 Múdri uchovávajú poznanie, lež ústa blázna prinášajú skazu.10,14 Mt 12,35 15 Majetok boháča je jeho opevneným mestom, kým skazou núdznych je ich chudoba.10,15 Prís 13,8; 14,20; 18,11 16 Odmena spravodlivého vedie k životu, no zisk bezbožníka k hriechu.10,16 Prís 11,18 17 Na ceste života je ten, čo zachováva napomenutia, kto si však nevšíma dohováranie, blúdi. 18 Lživé pery zakrývajú nenávisť, kto šíri klebety, je hlupák. 19 Kto má veľa rečí, nie je bez prehrešku, no ten, čo ovláda svoje pery, je rozumný.10,19 Prís 17,27n; Jk 1,19 20 Číre striebro je jazyk spravodlivého, ale srdce bezbožníkov za veľa nestojí. 21 Pery spravodlivého zasycujú mnohých, blázni však hynú pre nerozumnosť. 22 Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nijaké trápenie. 23 Tak ako pre hlupáka je zábavou páchanie zla, tak múdrosť je radosťou pre rozumného muža. 24 Čoho sa bezbožník desí, to sa mu stane, ale spravodlivým sa želanie splní. 25 Keď sa preženie víchrica, bezbožník neobstojí, no základ spravodlivého je trvalý.10,25 Prís 12,7; Mt 7,24-27 26 Ako ocot pre zuby a dym pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu. 27 Bázeň pred Hospodinom predlžuje dni, kým roky bezbožníkov sa skracujú.10,27 Prís 9,11 28 Nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie.10,28 Jób 8,13 29 Hospodinova cesta je pevnosťou pre bezúhonného, skazou pre tých, čo páchajú neprávosť. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožníci nebudú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého plodia múdrosť, ale zvrátený jazyk bude odrezaný. 32 Pery spravodlivého vedia, čo je milé, lež ústa bezbožníkov, čo je zvrátené.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk