Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Prvá Šalamúnova zbierka prísloví (10,1–24,22)

1 Šalamúnove príslovia. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku.
2 Bezbožne získané poklady neprinášajú úžitok, spravodlivosť však vyslobodzuje zo smrti. 3 Hospodin nedopustí, aby spravodlivý hladoval, no žiadostivosť bezbožníkov zapudí. 4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, kým ruka usilovných obohacuje. 5 Kto zhromažďuje v lete úrodu, je múdry syn, kto však cez žatvu vyspáva, je syn, čo robí hanbu. 6 Na hlave spravodlivého spočinie hojné požehnanie, lež ústa bezbožníkov zastierajú násilie. 7 Pamiatka spravodlivého je požehnaním, ale meno bezbožníkov sa rozplynie. 8 Múdry srdcom prijíma príkazy, no uvravený blázon padne. 9 Kto kráča bezúhonne, kráča bezpečne, kým ten, čo chodí pomýlenými cestami, vyjde najavo. 10 Kto žmurká okom, spôsobuje bôľ, no uvravený blázon padne. 11 Ústa spravodlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožníkov zastierajú násilie. 12 Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. 13 Na perách rozumného je múdrosť, na chrbte nerozumného však palica. 14 Múdri uchovávajú poznanie, lež ústa blázna prinášajú skazu. 15 Majetok boháča je jeho opevneným mestom, kým skazou núdznych je ich chudoba. 16 Odmena spravodlivého vedie k životu, no zisk bezbožníka k hriechu. 17 Na ceste života je ten, čo zachováva napomenutia, kto si však nevšíma dohováranie, blúdi. 18 Lživé pery zakrývajú nenávisť, kto šíri klebety, je hlupák. 19 Kto má veľa rečí, nie je bez prehrešku, no ten, čo ovláda svoje pery, je rozumný. 20 Číre striebro je jazyk spravodlivého, ale srdce bezbožníkov za veľa nestojí. 21 Pery spravodlivého zasycujú mnohých, blázni však hynú pre nerozumnosť. 22 Hospodinovo požehnanie obohacuje a neprináša nijaké trápenie. 23 Tak ako pre hlupáka je zábavou páchanie zla, tak múdrosť je radosťou pre rozumného muža. 24 Čoho sa bezbožník desí, to sa mu stane, ale spravodlivým sa želanie splní. 25 Keď sa preženie víchrica, bezbožník neobstojí, no základ spravodlivého je trvalý. 26 Ako ocot pre zuby a dym pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu. 27 Bázeň pred Hospodinom predlžuje dni, kým roky bezbožníkov sa skracujú. 28 Nádej spravodlivých vyvoláva radosť, no nádej bezbožníkov sa pominie. 29 Hospodinova cesta je pevnosťou pre bezúhonného, skazou pre tých, čo páchajú neprávosť. 30 Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožníci nebudú bývať v krajine. 31 Ústa spravodlivého plodia múdrosť, ale zvrátený jazyk bude odrezaný. 32 Pery spravodlivého vedia, čo je milé, lež ústa bezbožníkov, čo je zvrátené.