9. kapitola

Izrael korisťou národov

1 Neteš sa, Izrael, nejasaj, ľud môj, lebo smilnením si odpadol od Boha. Miloval si dary za smilstvo na každom obilnom humne.9,1 Oz 1,2-3
2 Humno ani vínny lis ich nenasýti a mušt ich oklame.9,2 Oz 2,11 3 Nebudú prebývať v krajine Hospodina, Efrajim sa vráti do Egypta a v Asýrii budú jesť nečistý pokrm.9,3 Ez 4,8; Oz 7,11; 8,13; 11,5 4 Nebudú odlievať víno pre Hospodina, svojimi obetami si nezískajú jeho priazeň — stanú sa pre nich chlebom smútku a každý, kto ho bude jesť, sa poškvrní. Áno, ich chlieb je len pre nich samých, nedostane sa do Hospodinovho domu. 5 Čo chcete robiť v deň slávnosti, v deň Hospodinovho sviatku?9,5 Ex 23,15n 6 Aj keď ujdú pred záhubou, zhromaždí ich Egypt, Memfis ich pochová. Ich vzácne striebro zarastie burinou, tŕnie ich vyženie z vlastných stanov.9,6 Oz 10,8 7 Prišli dni trestu, prišli dni odplaty, zle sa bude zaobchádzať s Izraelom. Prorok je blázon, šialencom je muž ducha, lebo sú početné tvoje hriechy a veľký je tvoj odpor.9,7 2Krľ 9,11; Jer 29,26 8 Je azda Efrajim bdelým strážcom a ľud môjho Boha prorokom? Pasca je nastražená na všetkých jeho cestách, nevraživosť vládne v dome jeho Boha.9,8 Jer 20,1-6; Am 7,10-17 9 Hlboké je ich porušenie, ako za dní Gibey, spomenie si na ich vinu, potrestá ich hriechy.9,9 Sdc 19,22-30; 20,13-15; Oz 8,13

Odvrhnutie Efrajima

10 Ako vinič na púšti našiel som Izrael, ako na skorú figu na figovníku v jej prvom čase hľadel som na jeho otcov. Oni išli do Baal-Peóru, zasvätili sa Hanbe9,10 Hebr. Bošet — posmešné označenie božstva., stali sa ohavnosťou ako ich milenec.9,10 Nm 25,1-5; Jer 11,13
11 Efrajimova sláva odletí ako vták. Nebudú plodiť ani rodiť, ani neotehotnejú.9,11 Dt 28,18 12 Aj keď vychovajú svojich synov, vezmem ich od nich, aby u nich nebolo ľudí. Veru, beda im, keď sa od nich odvrátim.9,12 Dt 32,25 13 Efrajim — videl som, ako svoje deti urobil korisťou pre lovca, ako Efrajim vyviedol svoje deti na zabitie.9,13 Ez 27,3 14 Daj im, Hospodin — čo by si im tak dal? Daj im neplodné lono a vyschnuté prsia! 15 Všetko ich zlo sa prejavilo v Gilgále, áno, tam som ich znenávidel. Pre skazenosť ich skutkov ich vyženiem zo svojho domu; viac ich nebudem milovať, všetci ich veľmoži sú tvrdošijní. 16 Efrajim je ubitý, jeho korene vyschli, už neprinesú ovocie; ale aj keby rodili, usmrtím vytúžené ovocie ich lona.9,16 Oz 9,12 17 Môj Boh ich zavrhne, lebo ho nepočúvali, a stanú sa zblúdilcami medzi národmi.“9,17 Dt 28,64n