8. kapitola

Porušenie zmluvy

1 Roh k ústam!“ Hospodin je ako orol krúžiaci nad domom: „Porušili moju zmluvu a vzbúrili sa proti môjmu zákonu,8,1 Dt 28,49; Iz 58,1; Jer 6,17; Oz 5,8; 6,7
2 hoci ku mne kričia: ‚Boh Izraela, my ťa poznáme!‘8,2 Jer 14,8n 3 Izrael zavrhol toho, ktorý je dobrý, bude ho stíhať nepriateľ. 4 Ustanovili si kráľov, no nie podľa mojej vôle, ustanovili si kniežatá, ale bez môjho vedomia. Zo svojho striebra a zlata si spravili modly, aby boli vykynožení.8,4 2Krľ 15,10.14.25.30; Oz 13,2 5 Zavrhujem tvoje teľa, Samária; môj hnev blčí proti nim — dokedy budú neschopní očistenia8,5-6 Ex 32,4; 1Krľ 12,28-29; Oz 10,5 6 synovia Izraela? Teľa nie je Boh; zhotovil ho remeselník. Veru, teľa Samárie bude rozbité na kúsky. 7 Sejú vietor a budú žať víchricu. Vyrastie steblo bez zrna, nebude sa z neho robiť múka; ak by sa aj robila, zhltnú ju cudzinci.8,7 Jób 4,8; Prís 22,8; Oz 10,13; Ga 6,7 8 Izrael je pohltený, teraz sú medzi národmi ako nikým nechcená nádoba.8,8 Jer 22,28 9 Keď vystupovali do Asýrie, osamelého divého osla Efrajima si najímali milenci;8,9 Ez 16,32-34; Oz 5,13; 7,11 10 ale hoci ich najímajú medzi národmi, teraz ich zhromaždím a zakrátko prestanú pomazávať kráľa veľmožov. 11 Keďže Efrajim rozmnožil oltáre, stali sa pre neho oltármi na hriech. 12 Napísal som im množstvo svojich zákonov, no pokladajú ich za cudzie. 13 Ako obety obetujú moje dary, jedia mäso — Hospodin v nich nemá zaľúbenie. Teraz si spomenie na ich vinu a potrestá ich hriechy — oni sa vrátia do Egypta.8,13 Dt 28,68; Iz 1,11; Oz 9,9; 9,3; Am 5,22 14 Izrael zabudol na svojho Tvorcu a staval chrámy, Júda rozmnožoval opevnené mestá. Zošlem však oheň na jeho mestá a ten strávi jeho pevnosti.8,14 Dt 32,15; Jer 17,27; Am 2,5