10. kapitola

Zánik kráľovstva a hriešneho kultu

1 Izrael je bujný vinič a rodí primerane veľa ovocia. Čím viac ovocia však nesie, tým viac oltárov množí, o čo je jeho krajina lepšia, o to lepšie aj posvätné stĺpy stavia.10,1 Iz 5,1n; Jer 2,21; Oz 8,11
2 Ich srdce je falošné, no teraz zaplatia za svoju vinu. On rozláme ich oltáre a zničí ich posvätné stĺpy. 3 Teraz hovoria: „Nemáme kráľa; nebojíme sa Hospodina, a kráľ — čože pre nás môže urobiť?“ 4 Sú vyslovované slová, prisahá sa bez zmyslu, uzatvárajú sa zmluvy, rozsudok vzchádza ako jedovatá burina na brázdach oráčiny.10,4 Am 6,12 5 O teľa Bét-Avenu sa trasú obyvatelia Samárie, smúti za ním jeho ľud aj jeho modlárski kňazi; trasú sa pre jeho slávu, lebo odstúpila od neho.10,5 Oz 8,5-6 6 Aj ono bude odnesené do Asýrie ako obeta veľkému kráľovi. Stud zožne Efrajim, hanbiť sa bude Izrael za svoje plány.10,6 Oz 5,13 7 Samária bude zničená; jej kráľ je podobný trieske plávajúcej na vode. 8 Spustošené budú výšiny Ávenu, hriech Izraela, tŕnie a bodľačie vyrastie na ich oltároch. Vtedy povedia vrchom: „Prikryte nás!“ a kopcom: „Padnite na nás!“10,8 2Krľ 23,15n; Oz 4,13; 9,6; Lk 23,30; Zj 6,16 9 Odo dní Gibey sa tiahne hriech Izraela; tam zastali. Či ich nezastihne v Gibei vojna proti synom bezprávia?10,9 Oz 9,9 10 „Prichádzam, aby som ich potrestal; zhromaždia sa proti nim národy pri treste za ich dvojitú vinu. 11 Efrajim je cvičená jalovica, ktorá rada mláti obilie, a ja som vložil dobré jarmo na jej šiju. Zapriahnem Efrajima, Júda bude orať, Jákob bude brániť.10,11 Oz 4,16 12 Zasejte si spravodlivosť, žnite ovocie milosrdenstva, preorte si úhor. Je čas hľadať Hospodina, až kým nepríde a nezavlaží vás spravodlivosťou.10,12 Iz 55,6; Jer 4,3 13 Zaorávali ste podlosť, neprávosť ste zožínali, jedli ste ovocie lži, lebo si sa spoliehal na svoju jazdu, na množstvo svojich udatných bojovníkov.10,13 Jób 4,8 14 Povstane však rozbroj v tvojom ľude a všetky tvoje pevnosti budú zničené, tak ako zničil Šalman Bét-Arbél v čase vojny; vtedy bola ubitá na smrť matka skláňajúca sa nad deťmi. 15 Tak naložím s vami, Bétel, pre veľké zlo, ktoré konáte. Na úsvite izraelský kráľ načisto skončí.10,15 Jer 48,13