Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

Zákon o slávení Paschy

1 Na Sinajskej púšti v prvom mesiaci druhého roka po ich príchode z Egypta povedal Hospodin Mojžišovi:
2 „Nech Izraeliti slávia Paschu v stanovenom čase.9,2 Ex 12,1-3.18; Lv 23,5; Dt 16,1-2; 1Kor 5,7-8 3 Slávte ju v stanovenom čase v predvečer štrnásteho dňa toho istého mesiaca. Budete ju sláviť podľa všetkých príslušných ustanovení a predpisov.“9,3 Ex 12,6; Heb 9,26 4 Mojžiš povedal Izraelitom, aby slávili Paschu. 5 Oni teda na Sinajskej púšti v predvečer štrnásteho dňa prvého mesiaca slávili Paschu. Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.9,5 Joz 5,10 6 Bolo tu však niekoľko mužov, ktorí sa poškvrnili dotykom mŕtvoly a nemohli v ten deň sláviť Paschu. Preto v ten deň predstúpili pred Mojžiša a Árona9,6 Ex 18,15; Nm 5,2; 6,6-7; 19,11 7 a povedali im: „Znečistili sme sa dotykom mŕtvoly. Prečo by sme mali byť ukrátení a nemohli priniesť obetný dar Hospodinovi v stanovenom čase spolu s ostatnými Izraelitmi?“ 8 Mojžiš im odvetil: „Zostaňte tu, kým nevypočujem, čo vám prikáže Hospodin!“9,8 Nm 27,5 9 Hospodin povedal Mojžišovi: 10 „Povedz Izraelitom: ‚Ak sa niekto z vás alebo z vášho potomstva poškvrní dotykom mŕtvoly, alebo ak je na ďalekej ceste, aj tak nech slávi Paschu na počesť Hospodina. 11 Budú ju sláviť podvečer štrnásteho dňa druhého mesiaca. Baránka budú jesť s nekvasenými chlebmi a horkými bylinami.9,11 Ex 12,2-14; Nm 9,3; 2Krn 30,2-15 12 Nech však z neho nič nenechajú do rána, ani mu nepolámu kosti. Sláviť budú podľa všetkých ustanovení o Pasche.9,12 Ex 12,10.46; Ž 34,21; Jn 19,36 13 Kto je však čistý, nie je na ceste, a predsa neslávi Paschu, bude odstránený zo svojho ľudu, pretože v stanovenom čase nepriniesol Hospodinovi dar. Taký človek bude znášať následky svojho hriechu.9,13 Gn 17,14; Ex 12,15 14 Cudzinec, ktorý sa bude zdržiavať u vás, môže sláviť Paschu na počesť Hospodina, ale musí ju sláviť podľa ustanovenia o Pasche a podľa príslušných predpisov. Rovnaké nariadenie platí pre cudzinca i pre domorodca.‘“9,14 Ex 12,48-49

Oblačný stĺp

15 V ten deň, keď bol príbytok — stan svedectva — dohotovený, prikryl ho oblak. Od večera do rána žiaril nad príbytkom ako oheň.9,15 Ex 14,19-20; 40,34n; Neh 9,12.19
16 Vždy to bývalo tak, že ho zakrýval oblak, ktorý v noci žiaril. 17 Kedykoľvek sa sponad stanu oblak zdvihol, Izraeliti sa vydali na cestu a utáborili sa tam, kde oblak spočinul.9,17 Ex 40,36-38; Nm 10,11 18 Teda na Hospodinov pokyn sa Izraeliti vydávali na cestu a na jeho pokyn sa aj utáborili. Táborili dovtedy, kým nad príbytkom spočíval oblak. 19 Keď oblak spočíval nad príbytkom dlhší čas, Izraeliti sa nevydávali na cestu, zachovávali Hospodinovo ustanovenie.9,19 Nm 1,52-53; 3,8; Zach 3,7 20 Niekedy bol oblak nad príbytkom iba niekoľko dní. Na pokyn Hospodina sa utáborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. 21 Oblak niekedy stál len od večera do rána, keď sa ráno zdvihol, vydali sa na cestu. Či to bolo vo dne, alebo v noci, len čo sa oblak zdvihol, vydali sa na cestu. 22 Keď oblak zostával nad príbytkom dva dni či mesiac alebo dlhší čas, Izraeliti zotrvávali v tábore, kým nad ním oblak spočíval a nevydávali sa na cestu. Keď sa však oblak zdvihol, šli ďalej.9,22 Ex 40,36-37; Dt 1,6-7 23 Na pokyn Hospodina táborili a na jeho pokyn sa vydávali na cestu. Zachovávali nariadenie Hospodina, ktoré dostali od neho prostredníctvom Mojžiša.