Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Svietnik

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Povedz Áronovi toto: ‚Keď budeš nastavovať lampy, dbaj o to, aby tých sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom.‘“8,2 Ex 25,37; 37,18-19 3 Áron tak urobil. Nastavil lampy na svietniku smerom dopredu, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.8,3 Ex 27,21; Ž 40,8-9 4 Svietnik bol zhotovený z tepaného zlata. Vytepal ho zo zlata; driek i kvety. Mojžiš dal zhotoviť svietnik podľa vzoru, aký mu ukázal Hospodin.8,4 Ex 25,9.18.31-39

Svätenie Léviovcov

5 Hospodin povedal Mojžišovi:
6 „Vyber Léviovcov spomedzi Izraelitov a očisti ich!8,6 Lv 22,2; Iz 1,16; Mal 3,3 7 Očistíš ich takto: Pokrop ich očistnou vodou; nech si britvou oholia celé telo, vyperú si šaty a očistia sa.8,7 Lv 14,7-9; Nm 19,9.17; 31,23; Ez 36,25 8 Potom vezmú mladého býčka a ako pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú s olejom. Druhého mladého býčka vezmi na obetu za hriech. 9 Potom priveď Léviovcov pred stan stretávania a zvolaj celú pospolitosť Izraelitov.8,9 Lv 8,3 10 Priveď Léviovcov pred Hospodina a Izraeliti nech na nich položia ruky.8,10 Lv 1,4; Nm 3,45 11 Potom nech Áron ponúkne Léviovcov Hospodinovi ako podávanú obetu Izraelitov, aby mohli slúžiť Hospodinovi.8,11 Ex 29,24; Lv 8,27.29; Nm 3,6-8 12 Potom nech Léviovci položia ruky na hlavy býčkov a jedného z nich obetuj ako obetu za hriech a druhého ako spaľovanú obetu Hospodinovi, aby si vykonal za Léviovcov obrad zmierenia.8,12 Ex 29,10; Lv 1,4 13 Léviovcov postav pred Árona a jeho synov a ponúkni ich ako podávanú obetu Hospodinovi.8,13 Nm 8,11 14 Léviovcov oddeľ od ostatných Izraelitov. Léviovci budú moji.8,14 Nm 3,45; 8,17 15 Len potom sa môžu Léviovci ujať služby pri stane stretávania. Najprv ich teda očisti a ponúkni ako podávanú obetu.8,15 Nm 3,23-37 16 Dostal som ich totiž ako dar spomedzi Izraelitov. Vzal som si ich namiesto všetkých, čo otvárajú materské lono, namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi.8,16 Nm 3,12 17 Mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelitmi; človek i zviera. Zasvätil som si ich v ten deň, keď som zahubil všetko prvorodené v Egypte.8,17 Ex 13,2.12-15; Lk 2,23 18 Vzal som si Léviovcov namiesto všetkých izraelských prvorodených. 19 Léviovcov, ktorých som dostal ako dar, dávam Áronovi, aby spomedzi Izraelitov slúžili pri stane stretávania a konali obrad zmierenia za Izraelitov, aby ich nepostihla pohroma, keby sa priblížili k svätyni.“8,19 Nm 1,53; 3,6-9 20 Mojžiš, Áron a celá pospolitosť Izraelitov vykonali s levitmi všetko, čo Hospodin o nich prikázal. Tak s nimi urobili Izraeliti. 21 Leviti sa očistili od hriechov, vyprali si šaty a Áron ich ponúkol ako podávanú obetu Hospodinovi. Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby boli čistí. 22 Potom leviti šli vykonať službu pri stane stretávania pred Áronom a jeho synmi, ako o levitoch prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak s nimi urobili. 23 Hospodin povedal Mojžišovi: 24 „Toto bude platiť o levitoch: Od dvadsiatehopiateho roku a vyššie je každý povinný vykonávať službu pri stane stretávania.8,24 Nm 4,3.23; 1Krn 23,3.24-27 25 V päťdesiatom roku zanechá službu a prestane slúžiť. 26 Môže pomáhať svojim bratom pri stane stretávania v strážnej službe, ale vlastnú službu už nebude vykonávať. Tak urob s levitmi, pokiaľ ide o službu, ktorá im je zverená.“8,26 Nm 1,53
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk