Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Svietnik

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Povedz Áronovi toto: ‚Keď budeš nastavovať lampy, dbaj o to, aby tých sedem lámp osvetľovalo priestor pred svietnikom.‘“8,2 Ex 25,37; 37,18-19 3 Áron tak urobil. Nastavil lampy na svietniku smerom dopredu, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.8,3 Ex 27,21; Ž 40,8-9 4 Svietnik bol zhotovený z tepaného zlata. Vytepal ho zo zlata; driek i kvety. Mojžiš dal zhotoviť svietnik podľa vzoru, aký mu ukázal Hospodin.8,4 Ex 25,9.18.31-39

Svätenie Léviovcov

5 Hospodin povedal Mojžišovi:
6 „Vyber Léviovcov spomedzi Izraelitov a očisti ich!8,6 Lv 22,2; Iz 1,16; Mal 3,3 7 Očistíš ich takto: Pokrop ich očistnou vodou; nech si britvou oholia celé telo, vyperú si šaty a očistia sa.8,7 Lv 14,7-9; Nm 19,9.17; 31,23; Ez 36,25 8 Potom vezmú mladého býčka a ako pokrmovú obetu jemnú múku zamiesenú s olejom. Druhého mladého býčka vezmi na obetu za hriech. 9 Potom priveď Léviovcov pred stan stretávania a zvolaj celú pospolitosť Izraelitov.8,9 Lv 8,3 10 Priveď Léviovcov pred Hospodina a Izraeliti nech na nich položia ruky.8,10 Lv 1,4; Nm 3,45 11 Potom nech Áron ponúkne Léviovcov Hospodinovi ako podávanú obetu Izraelitov, aby mohli slúžiť Hospodinovi.8,11 Ex 29,24; Lv 8,27.29; Nm 3,6-8 12 Potom nech Léviovci položia ruky na hlavy býčkov a jedného z nich obetuj ako obetu za hriech a druhého ako spaľovanú obetu Hospodinovi, aby si vykonal za Léviovcov obrad zmierenia.8,12 Ex 29,10; Lv 1,4 13 Léviovcov postav pred Árona a jeho synov a ponúkni ich ako podávanú obetu Hospodinovi.8,13 Nm 8,11 14 Léviovcov oddeľ od ostatných Izraelitov. Léviovci budú moji.8,14 Nm 3,45; 8,17 15 Len potom sa môžu Léviovci ujať služby pri stane stretávania. Najprv ich teda očisti a ponúkni ako podávanú obetu.8,15 Nm 3,23-37 16 Dostal som ich totiž ako dar spomedzi Izraelitov. Vzal som si ich namiesto všetkých, čo otvárajú materské lono, namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi.8,16 Nm 3,12 17 Mne patrí všetko prvorodené medzi Izraelitmi; človek i zviera. Zasvätil som si ich v ten deň, keď som zahubil všetko prvorodené v Egypte.8,17 Ex 13,2.12-15; Lk 2,23 18 Vzal som si Léviovcov namiesto všetkých izraelských prvorodených. 19 Léviovcov, ktorých som dostal ako dar, dávam Áronovi, aby spomedzi Izraelitov slúžili pri stane stretávania a konali obrad zmierenia za Izraelitov, aby ich nepostihla pohroma, keby sa priblížili k svätyni.“8,19 Nm 1,53; 3,6-9 20 Mojžiš, Áron a celá pospolitosť Izraelitov vykonali s levitmi všetko, čo Hospodin o nich prikázal. Tak s nimi urobili Izraeliti. 21 Leviti sa očistili od hriechov, vyprali si šaty a Áron ich ponúkol ako podávanú obetu Hospodinovi. Áron vykonal za nich obrad zmierenia, aby boli čistí. 22 Potom leviti šli vykonať službu pri stane stretávania pred Áronom a jeho synmi, ako o levitoch prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak s nimi urobili. 23 Hospodin povedal Mojžišovi: 24 „Toto bude platiť o levitoch: Od dvadsiatehopiateho roku a vyššie je každý povinný vykonávať službu pri stane stretávania.8,24 Nm 4,3.23; 1Krn 23,3.24-27 25 V päťdesiatom roku zanechá službu a prestane slúžiť. 26 Môže pomáhať svojim bratom pri stane stretávania v strážnej službe, ale vlastnú službu už nebude vykonávať. Tak urob s levitmi, pokiaľ ide o službu, ktorá im je zverená.“8,26 Nm 1,53