Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Čistota tábora

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Rozkáž Izraelitom, aby odstránili z tábora každého malomocného, každého, kto trpí na výtok, a každého, kto sa poškvrnil tým, že sa dotkol mŕtveho.5,2 Lv 13,45-46; 15,2-27; Nm 19,11-16 3 Vykážte ich, mužov i ženy, vykážte ich von z tábora, aby nepoškvrňovali svoje tábory, uprostred ktorých bývam.“5,3 Ex 25,8; Nm 19,22; Ag 2,13-14; Zj 21,27; 22,15 4 Izraeliti to urobili a vykázali ich z tábora. Ako Hospodin povedal Mojžišovi, tak to Izraeliti aj urobili.

Náhrada škody

5 Hospodin povedal Mojžišovi:
6 „Povedz Izraelitom: ‚Ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinovi, a tým sa previní,5,6 Lv 5,1-4.21-26 7 nech vyzná svoj hriech, ktorého sa dopustil, nech dá odškodné v plnej hodnote a navyše nech dá pätinu tomu, proti komu sa previnil.5,7 Lv 5,5; 26,40; Joz 7,19; Ž 32,5 8 Ak ten človek nemá príbuzného, ktorému by sa malo dať odškodné, vráti to Hospodinovi a odovzdá kňazovi. Vinník dá okrem toho barana na zmierenie, ktorým sa zaňho vykoná obrad zmierenia. 9 Každá pozdvihovaná obeta so všetkými posvätnými darmi, ktoré Izraeliti prinesú kňazovi, bude kňazova.5,9 Ex 29,28; Nm 18,8-9; Dt 18,3-4 10 Posvätné dary od kohokoľvek budú jeho. To, čo niekto dá kňazovi, bude kňazovo.‘“

Obeta pri podozrení z cudzoložstva

11 Hospodin povedal Mojžišovi:
12 „Toto povedz Izraelitom: ‚Keby sa žena niektorého muža dostala na scestie, bola by mu neverná, 13 a niekto by s ňou mal telesný styk, hoci by o tom jej muž nevedel a ona by sa neprezradila, poškvrnila sa, aj keby proti nej nebolo svedka a nebola pristihnutá.5,13 Lv 18 14 Keď sa potom jej muža zmocní žiarlivosť a bude žiarliť na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila, alebo ho pochytí žiarlivosť, hoci sa nepoškvrnila,5,14 Sir 9,1 15 muž privedie svoju ženu ku kňazovi a prinesie za ňu ako obetný dar desatinu efy jačmennej múky. Nech však múku nepoleje olejom ani k nej nepridá kadidlo, pretože to je obeta za žiarlivosť, jeho pripomienková obeta, lebo pripomína vinu.5,15 Lv 5,11; 1Krľ 17,18; Ez 29,16; Heb 10,3 16 Kňaz privedie ženu a postaví ju pred Hospodina. 17 Potom kňaz naberie do hlinenej nádoby posvätenú vodu, vezme z podlahy príbytku trochu prachu a nasype ho do vody. 18 Kňaz postaví ženu s rozpustenými vlasmi pred Hospodina, dá jej do rúk pripomienkovú obetu, teda obetu za žiarlivosť. Kňaz bude mať v ruke horkú vodu pôsobiacu prekliatie. 19 Potom ju kňaz zaprisahá a povie: »Ak sa s tebou nikto telesne nestýkal, ak si sa nedostala na scestie a nepoškvrnila si sa, odkedy si so svojím mužom, nech ti neuškodí táto horká voda pôsobiaca prekliatie. 20 Ak si sa však odvtedy, čo patríš svojmu mužovi, dostala na scestie, ak si sa poškvrnila tým, že sa okrem tvojho muža stýkal s tebou aj niekto iný« — 21 vtedy kňaz zaprisahá ženu zaklínajúcou prísahou —, »nech Hospodin naloží s tebou medzi tvojím ľudom podľa prísažnej kliatby; nech Hospodin dá, aby tvoje lono pokleslo a brucho ti napuchlo;5,21 Joz 6,26; 1Sam 14,24; Neh 10,30; Jer 29,22 22 nech táto voda pôsobiaca prekliatie prenikne tvoje vnútornosti; nech ti brucho napuchne a lono poklesne.« Žena odpovie: »Amen, amen.«5,22 Dt 27,15-26; Ž 109,18 23 Potom kňaz napíše tieto kliatby na listinu a zmyje ich do horkej vody. 24 Nato dá žene vypiť horkú vodu pôsobiacu prekliatie, aby ju prenikla a vyvolala v nej horkosť.5,24 Zach 5,3-4 25 Potom kňaz vezme z ruky ženy obetu za žiarlivosť, zamáva ňou pred Hospodinom a prinesie ju k oltáru. 26 Potom vezme za hrsť z pripomienkovej obety a spáli to na oltári. Nato dá žene vypiť vodu.5,26 Lv 5,12; 6,8 27 Keď vodu vypila, a ak sa poškvrnila a voči mužovi sa dopustila nevery, voda pôsobiaca prekliatie ju prenikne ako trpká bolesť, brucho jej napuchne, lono poklesne. Taká žena sa medzi svojím ľudom stane kliatbou.5,27 Dt 28,37; Jer 24,9; 29,18 28 Ak sa však žena nepoškvrnila a je čistá, uzná sa jej nevina a ďalej bude rodiť deti. 29 Toto je zákon o žiarlivosti: Ak sa vydatá žena dostane na scestie a poškvrní sa, 30 alebo ak niektorého muža zachváti žiarlivosť a bude žiarliť na svoju ženu, nech ju postaví pred Hospodina a kňaz s ňou naloží podľa tohto zákona. 31 Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.‘“5,31 Lv 20,10.17-20; Dt 22,21; Ez 18,4; Jn 8,7