Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Povinnosti Léviho kmeňa na púšti

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi:
2 „Zisti počet Kohátovcov spomedzi Léviovcov podľa ich rodov a rodín, 3 všetkých od tridsaťročných až po päťdesiatročných, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania.4,3 Nm 8,24-26; 1Krn 23,3.24.27 4 Toto bude práca Kohátovcov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci. 5 Skôr než sa tábor vydá na pochod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútornú oponu a zakryjú ňou archu svedectva.4,5 Ex 25,10-22; 26,31-33; Nm 2,16-17 6 Potom na ňu položia prikrývku z tachašovej kože a na to prestrú prikrývku z fialového purpuru a zastrčia žrde.4,6 Ex 25,13-15; 1Krľ 8,7-8 7 Na stôl pre predkladané chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kanvice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.4,7 Ex 25,23-30; 37,10-16; Lv 24,5-8 8 Na to prestrú karmazínové rúcho, zakryjú ho prikrývkou z tachašovej kože a zastrčia žrde. 9 Potom vezmú prikrývku z fialového purpuru a zakryjú svietnik na svietenie, jeho lampy, kliešte na knôty, panvice na oheň a všetky nádoby na olej, ktoré sa používajú pri jeho obsluhe.4,9 Ex 25,31-39; Ž 119,105 10 Zabalia ho so všetkým náradím do prikrývky z tachašovej kože a položia ho na nosidlá. 11 Na zlatý oltár položia prikrývku z fialového purpuru a prestrú naň prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde.4,11 Ex 30,1-19; 40,26-27 12 Potom vezmú všetko bohoslužobné náradie používané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového purpuru, zakryjú prikrývkou z tachašovej kože a položia na nosidlá. 13 Potom zbavia oltár mastného popola a rozprestrú naň prikrývku z červeného purpuru.4,13 Ex 27,3-5 14 Položia na to všetko náradie, ktoré sa používa pri obsluhe: panvice na oheň, vidlice, lopaty, kropeničky a všetko oltárne náradie. Rozprestrú na to prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde.4,14 Ex 38,1-7 15 Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu Kohátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvätných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť Kohátovcov pri stane stretávania. 4,15 Nm 7,9; 2Sam 6,6-7; 1Krn 15,2.15 16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na starosti: olej na svietenie, voňavé kadidlo, ustavičnú obetu, olej na pomazanie. Dozrie na celý príbytok so všetkým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej zariadenie.“4,16 Ex 25,6; 27,20-21; 30,23-38; Neh 10,34 17 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 18 „Nedovoľte, aby spomedzi Léviovcov vyhynul kmeň kohátovských rodín. 19 Dbajte o to, aby nezomreli, ale zostali nažive. Urobte pre nich toto: skôr než sa priblížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi synmi a každému určia jeho službu a povinnosť tak, 20 aby sa ani na okamih nepozreli do svätyne, aby nezomreli.“4,20 Ex 19,21; 1Sam 6,19 21 Hospodin povedal Mojžišovi toto: 22 „Urob súpis Geršónovcov podľa rodín a rodov! 23 Spočítaj všetkých od tridsaťročných po päťdesiatročných, ktorí sú povinní nastúpiť a vykonávať službu pri stane stretávania. 24 Toto bude služba a povinnosť geršónovských rodov: 25 budú nosiť stanové plachty príbytku, stan stretávania, jeho prikrývku, prikrývku z tachašovej kože, ktorá ho pokrýva, a záves pri vchode stanu stretávania,4,25 Ex 26,14 26 plachty nádvoria, záves pri bráne do nádvoria okolo príbytku a oltára, jeho povrazy a všetko náradie potrebné na prácu. Vykonajú všetko, čo bude treba urobiť.4,26 Ex 27,9 27 Všetka služba Geršónovcov, teda všetko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na rozkaz Árona a jeho synov. Dozri, aby sa postarali o všetko, čo majú nosiť. 28 To je služba geršónovských rodov pri stane stretávania pod vedením Itamára, syna kňaza Árona.4,28 Ex 38,21; Nm 4,33; 7,8 29 Spočítaj aj Merariovcov podľa ich rodov a rodín. 30 Od tridsaťročných po päťdesiatročných, spočítaj všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. 31 Toto majú nosiť a o toto všetko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: dosky príbytku a jeho žrde, stĺpy, podstavce,4,31 Ex 26,15; 36,20; Nm 3,36-37 32 stĺpy okolo nádvoria a ich podstavce, kolíky a povrazy i všetko náradie s celou obsluhou. Urobíte vecný súpis všetkého, čo budú povinní nosiť. 33 Toto je služba rodov Merariovcov a všetka ich práca pri stane stretávania pod vedením Itamára, syna kňaza Árona.“4,33 Nm 4,28 34 Mojžiš a Áron i kniežatá pospolitosti spočítali Kohátovcov podľa ich rodov a rodín 35 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. 36 Podľa rodov ich bolo spočítaných dvetisícsedemstopäťdesiat. 37 Toľko sa napočítalo z kohátovských rodov; tí všetci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov príkaz Mojžišovi. 38 Geršónovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín4,38 Gn 46,16 39 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo sú povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, 40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťstotridsať. 41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónovcov, všetkých, čo vykonávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hospodinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron. 42 Z rodov Merariovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 43 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo boli povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, 44 podľa rodov bolo tritisícdvesto. 45 Toľko bolo spočítaných z rodov Merariovcov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov rozkaz Mojžišovi. 46 Všetkých spočítaných Léviovcov, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín 47 od tridsaťročných po päťdesiatročných, ktorí prichádzali vykonávať službu — obradnú službu — a obsluhu pri prenášaní stanu stretávania,4,47 1Krn 23,3.27 48 bolo osemtisícpäťstoosemdesiat. 49 Na Hospodinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a povinnosť pri nosení. Boli zaradení tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.