Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Povinnosti Léviho kmeňa na púšti

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi:
2 „Zisti počet Kohátovcov spomedzi Léviovcov podľa ich rodov a rodín, 3 všetkých od tridsaťročných až po päťdesiatročných, ktorí sú povinní slúžiť a pracovať pri stane stretávania.4,3 Nm 8,24-26; 1Krn 23,3.24.27 4 Toto bude práca Kohátovcov pri stane stretávania: budú sa starať o svätosväté veci. 5 Skôr než sa tábor vydá na pochod, príde Áron a jeho synovia, snímu vnútornú oponu a zakryjú ňou archu svedectva.4,5 Ex 25,10-22; 26,31-33; Nm 2,16-17 6 Potom na ňu položia prikrývku z tachašovej kože a na to prestrú prikrývku z fialového purpuru a zastrčia žrde.4,6 Ex 25,13-15; 1Krľ 8,7-8 7 Na stôl pre predkladané chleby prestrú rúcho z fialového purpuru a dajú naň misy, čaše, obetné misky a kanvice na nápojovú obetu; vždy bude na ňom aj chlieb.4,7 Ex 25,23-30; 37,10-16; Lv 24,5-8 8 Na to prestrú karmazínové rúcho, zakryjú ho prikrývkou z tachašovej kože a zastrčia žrde. 9 Potom vezmú prikrývku z fialového purpuru a zakryjú svietnik na svietenie, jeho lampy, kliešte na knôty, panvice na oheň a všetky nádoby na olej, ktoré sa používajú pri jeho obsluhe.4,9 Ex 25,31-39; Ž 119,105 10 Zabalia ho so všetkým náradím do prikrývky z tachašovej kože a položia ho na nosidlá. 11 Na zlatý oltár položia prikrývku z fialového purpuru a prestrú naň prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde.4,11 Ex 30,1-19; 40,26-27 12 Potom vezmú všetko bohoslužobné náradie používané vo svätyni, položia to na rúcho z fialového purpuru, zakryjú prikrývkou z tachašovej kože a položia na nosidlá. 13 Potom zbavia oltár mastného popola a rozprestrú naň prikrývku z červeného purpuru.4,13 Ex 27,3-5 14 Položia na to všetko náradie, ktoré sa používa pri obsluhe: panvice na oheň, vidlice, lopaty, kropeničky a všetko oltárne náradie. Rozprestrú na to prikrývku z tachašovej kože a zastrčia žrde.4,14 Ex 38,1-7 15 Keď Áron a jeho synovia dokončia balenie svätyne a všetkého jej náradia a keď sa tábor pohne, prídu Kohátovci, aby to odniesli. Nesmú sa však dotknúť posvätných predmetov, aby nezomreli. To bude povinnosť Kohátovcov pri stane stretávania. 4,15 Nm 7,9; 2Sam 6,6-7; 1Krn 15,2.15 16 Kňaz Eleazár, syn Árona, bude mať na starosti: olej na svietenie, voňavé kadidlo, ustavičnú obetu, olej na pomazanie. Dozrie na celý príbytok so všetkým, čo je v ňom, na svätyňu a na jej zariadenie.“4,16 Ex 25,6; 27,20-21; 30,23-38; Neh 10,34 17 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 18 „Nedovoľte, aby spomedzi Léviovcov vyhynul kmeň kohátovských rodín. 19 Dbajte o to, aby nezomreli, ale zostali nažive. Urobte pre nich toto: skôr než sa priblížia k svätosvätým veciam, príde Áron so svojimi synmi a každému určia jeho službu a povinnosť tak, 20 aby sa ani na okamih nepozreli do svätyne, aby nezomreli.“4,20 Ex 19,21; 1Sam 6,19 21 Hospodin povedal Mojžišovi toto: 22 „Urob súpis Geršónovcov podľa rodín a rodov! 23 Spočítaj všetkých od tridsaťročných po päťdesiatročných, ktorí sú povinní nastúpiť a vykonávať službu pri stane stretávania. 24 Toto bude služba a povinnosť geršónovských rodov: 25 budú nosiť stanové plachty príbytku, stan stretávania, jeho prikrývku, prikrývku z tachašovej kože, ktorá ho pokrýva, a záves pri vchode stanu stretávania,4,25 Ex 26,14 26 plachty nádvoria, záves pri bráne do nádvoria okolo príbytku a oltára, jeho povrazy a všetko náradie potrebné na prácu. Vykonajú všetko, čo bude treba urobiť.4,26 Ex 27,9 27 Všetka služba Geršónovcov, teda všetko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na rozkaz Árona a jeho synov. Dozri, aby sa postarali o všetko, čo majú nosiť. 28 To je služba geršónovských rodov pri stane stretávania pod vedením Itamára, syna kňaza Árona.4,28 Ex 38,21; Nm 4,33; 7,8 29 Spočítaj aj Merariovcov podľa ich rodov a rodín. 30 Od tridsaťročných po päťdesiatročných, spočítaj všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. 31 Toto majú nosiť a o toto všetko sa majú starať vo svojej službe pri stane stretávania: dosky príbytku a jeho žrde, stĺpy, podstavce,4,31 Ex 26,15; 36,20; Nm 3,36-37 32 stĺpy okolo nádvoria a ich podstavce, kolíky a povrazy i všetko náradie s celou obsluhou. Urobíte vecný súpis všetkého, čo budú povinní nosiť. 33 Toto je služba rodov Merariovcov a všetka ich práca pri stane stretávania pod vedením Itamára, syna kňaza Árona.“4,33 Nm 4,28 34 Mojžiš a Áron i kniežatá pospolitosti spočítali Kohátovcov podľa ich rodov a rodín 35 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo sú povinní slúžiť a vykonávať práce pri stane stretávania. 36 Podľa rodov ich bolo spočítaných dvetisícsedemstopäťdesiat. 37 Toľko sa napočítalo z kohátovských rodov; tí všetci mali slúžiť pri stane stretávania, ako ich spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov príkaz Mojžišovi. 38 Geršónovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín4,38 Gn 46,16 39 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo sú povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, 40 podľa rodov a rodín ich bolo dvetisícšesťstotridsať. 41 Toľko ich bolo spočítaných z rodov Geršónovcov, všetkých, čo vykonávali službu pri stane stretávania, ktorých na Hospodinov príkaz spočítal Mojžiš a Áron. 42 Z rodov Merariovcov, spočítaných podľa ich rodov a rodín 43 od tridsaťročných po päťdesiatročných, všetkých, čo boli povinní nastúpiť do služby a vykonávať práce pri stane stretávania, 44 podľa rodov bolo tritisícdvesto. 45 Toľko bolo spočítaných z rodov Merariovcov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na Hospodinov rozkaz Mojžišovi. 46 Všetkých spočítaných Léviovcov, ktorých spočítal Mojžiš, Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín 47 od tridsaťročných po päťdesiatročných, ktorí prichádzali vykonávať službu — obradnú službu — a obsluhu pri prenášaní stanu stretávania,4,47 1Krn 23,3.27 48 bolo osemtisícpäťstoosemdesiat. 49 Na Hospodinov príkaz určil Mojžiš každému zvlášť jeho službu a povinnosť pri nosení. Boli zaradení tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.