36. kapitola

Dedičné právo dcér

1 Vtedy predstúpili náčelníci rodov z rodov synov Gileáda, syna Machíra, syna Menaššeho z rodov Jozefovcov a zhovárali sa s Mojžišom i s poprednými predstaviteľmi izraelských kmeňov.36,1 Nm 26,29-33
2 Povedali: „Hospodin prikázal nášmu pánovi, aby lósom rozdelil Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva a náš pán dostal príkaz od Hospodina, aby dedičstvo nášho brata Celofcháda pridelil jeho dcéram.36,2 Nm 26,56; 27,1-7; Joz 17,3 3 Ak by sa však stali manželkami niektorého z príslušníkov iných izraelských kmeňov, naše otcovské dedičstvo by sa zmenšilo o ich dedičstvo a pripojilo by sa k dedičstvu toho pokolenia, ku ktorému by patrili. Takto by nám ubudlo z vlastníctva, ktoré nám bolo lósom pridelené. 4 Keď budú Izraeliti sláviť jubilejný rok, ich dedičstvo by sa pripojilo k dedičstvu toho kmeňa, ku ktorému budú patriť. Tým by sa dedičstvo nášho otcovského kmeňa zmenšilo o ich dedičstvo.“36,4 Lv 25,10-18.23 5 Mojžiš teda na príkaz Hospodina nariadil Izraelitom: „Jozefov kmeň má pravdu.36,5 Nm 27,7; Dt 5,28 6 O dcérach Celofchádových Hospodin prikázal toto: ‚Ak sa vydajú za muža, ktorý sa im zapáči, musí to byť príslušník ich otcovského kmeňa. 7 Dedičné vlastníctvo Izraelitov nesmie prechádzať z jedného kmeňa na druhý, ale každý z Izraelitov sa má pridŕžať vlastníctva svojho otcovského kmeňa.36,7 Tob 7,14 8 Preto každá dcéra, ktorá má dediť vlastníctvo v niektorom z izraelských pokolení, má sa vydať za niekoho z rodu svojho otcovského kmeňa, aby všetci Izraeliti dedili vlastníctvo svojho otca.36,8 1Krn 23,22 9 Tak nebude prechádzať vlastníctvo z jedného kmeňa na druhý, ale všetky izraelské kmene sa budú pridŕžať svojho dedičného vlastníctva.‘“ 10 Celofchádove dcéry urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 11 Celofchádove dcéry, Machla, Tirca, Chogla, Milka a Noa sa stali manželkami synov svojich strýkov.36,11 Nm 26,33; 27,1 12 Stali sa manželkami mužov z rodu synov Menaššeho, syna Jozefa, a ich dedičné vlastníctvo zostalo kmeňu ich otcovského rodu. 13 Toto sú príkazy a právne ustanovenia, ktoré dal Hospodin Izraelitom prostredníctvom Mojžiša na moábskych stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu.36,13 Lv 7,37-38; Nm 26,3; 33,50; 35,1