Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

35. kapitola

Podiel Léviovcov

1 Hospodin na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu povedal Mojžišovi:35,1 Nm 22,1
2 „Prikáž Izraelitom, aby Léviovcom dali zo svojho dedičného vlastníctva mestá na bývanie spolu s okolitými pastvinami.35,2 Lv 25,32-34; Joz 14,3-4; 21,1-42 3 Mestá budú mať na bývanie a ich pastviny budú mať pre svoj dobytok, pre stáda a pre ostatné zvieratá.35,3 Dt 18,6 4 Mestské pastviny okolo múru, ktoré dáte Léviovcom, budú siahať do vzdialenosti tisíc lakťov. 5 Von z mesta na východnej strane namerajte dvetisíc lakťov, na južnej strane dvetisíc lakťov, na západnej strane dvetisíc lakťov, na severnej strane dvetisíc lakťov, takže mesto bude uprostred. To budú mať za pastviny pri mestách. 6 No z miest, ktoré dáte Léviovcom, šesť bude útočiskových. Tie určíte nato, aby v nich mohol nájsť útočisko vrah. Okrem toho im dáte ďalších štyridsaťdva miest.35,6 Dt 4,41-43; Joz 21,13 7 Všetkých miest, ktoré dostanú Léviovci, bude štyridsaťosem miest s príslušnými pastvinami.35,7 Joz 21,3-42 8 Keď budete dávať mestá z vlastníctva Izraelitov, z väčšieho územia dáte viac miest, z menšieho ich dáte menej. Každý dá Léviovcom zo svojich miest podľa veľkosti svojho vlastníctva.“35,8 Nm 26,54; 33,54

Útočiskové mestá

9 Hospodin povedal Mojžišovi:
10 „Oznám Izraelitom toto: ‚Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu,35,10 Lv 14,34; Dt 12,9 11 vyberte si mestá, ktoré budete pokladať za útočiskové mestá. Tam bude môcť utiecť ten, kto niekoho neúmyselne zabil.35,11 Joz 20,2 12 Tieto mestá vám budú útočiskom pred pomstiteľom, aby ten, kto zabil, nezomrel skôr, než sa postaví pred súd pred pospolitosť.35,12 Joz 20,3-6 13 Budete mať šesť miest určených ako útočisko.35,13 Nm 35,6 14 Tri mestá si vyberiete za Jordánom a tri mestá si určíte v Kanaáne. To budú útočiskové mestá.35,14 Dt 4,41-43; Joz 20,7-8 15 Týchto šesť miest bude však útočiskom nielen pre Izraelitov, ale aj pre cudzinca alebo kohokoľvek, kto býva medzi vami. Tam môže nájsť útočisko každý, kto by niekoho neúmyselne zabil. 16 Kto niekoho udrie železným predmetom tak, že zomrie, stal sa vrahom a vrah musí zomrieť.35,16 Ex 21,12; Lv 24,17 17 Kto niekoho udrie kameňom, ktorým možno zabiť, a usmrtí ho, stal sa vrahom a vrah musí zomrieť. 18 Kto niekoho udrie dreveným predmetom, ktorým možno zabiť, a usmrtí ho, stal sa vrahom a vrah musí zomrieť. 19 Pomstiteľ krvi môže vraha usmrtiť. Len čo ho dochytí, môže ho zabiť.35,19 Nm 35,12.21 20 Kto niekoho nenávistne sotí alebo doňho niečo zlomyseľne hodí tak, že ho usmrtí,35,20 Gn 4,8; Ex 21,14; Dt 19,11 21 alebo ho z nepriateľstva udrie rukou tak, že zomrie, musí byť smrťou potrestaný ten, kto ho udrel, lebo sa stal vrahom. Keď pomstiteľ krvi vraha dochytí, smie ho zabiť. 22 Kto však len náhodne, teda bez nepriateľstva alebo zlomyseľnosti, hodí do niekoho nejaký predmet 35,22 Ex 21,13; Joz 20,3.5 23 alebo spustí naňho kameň, ktorý ho môže zabiť, bez toho, aby ho videl, a následkom toho zomrie, hoci mu nebol nepriateľom ani proti nemu nič zlé nezamýšľal, 24 v takom prípade pospolitosť rozsúdi medzi tým, kto smrť zapríčinil a pomstiteľom krvi, a to podľa týchto právnych ustanovení.35,24 Joz 20,6 25 Pospolitosť toho, kto smrť zapríčinil, vytrhne z ruky pomstiteľa krvi a zavedie ho do jeho útočiskového mesta, kam sa utiekal. V ňom zostane až do smrti veľkňaza, ktorý bol pomazaný posvätným olejom.35,25 Lv 21,10; Heb 7,25-28; 9,12-15 26 No ak ten, kto zabil, opustí územie svojho útočiskového mesta, do ktorého utiekol, 27 a pomstiteľ krvi ho dostihne mimo územia útočiskového mesta a zabije ho, nedopustí sa krvnej viny.35,27 Ex 22,1 28 Preto ten, kto zabil, musí zostať vo svojom útočiskovom meste až do smrti veľkňaza. Ten, kto zabil, sa môže na svoje vlastné územie vrátiť len po smrti veľkňaza. 29 Toto bude právnym ustanovením pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 30 Každého vraha, ktorý zabil človeka, bude možno vydať na smrť len na základe výpovedí svedkov. Výpoveď jedného svedka nebude stačiť na to, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť.35,30 Dt 17,6-7; 19,15; Jn 8,17-18; 2Kor 13,1 31 Za život vraha, ktorý je hoden smrti, nesmiete prijať výkupné; ten musí zomrieť.35,31 Ž 51,16 32 Výkupné nesmiete prijať ani za toho, kto ušiel zo svojho útočiskového mesta a chcel by sa vrátiť a bývať v krajine ešte pred smrťou veľkňaza. 33 Nepoškvrňujte krajinu, v ktorej bývate, lebo práve krv poškvrňuje krajinu. Zmierenie za vyliatu krv môžete pre krajinu získať len krvou toho, ktorý ju vylial.35,33 Lv 18,25; Ž 106,28 34 Nepoškvrňujte teda krajinu, v ktorej bývate a v ktorej bývam ja, lebo ja, Hospodin, bývam medzi Izraelitmi!‘“35,34 Ex 29,45-46; Lv 20,24-26