Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

34. kapitola

Hranice zasľúbenej krajiny

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Izraelitom prikáž toto: ‚Prídete do Kanaánu, krajiny, ktorá sa vám stane dedičným vlastníctvom. Kanaán bude mať tieto hranice:34,2 Gn 17,8; Dt 1,7-8; Ez 47,15 3 južný okraj vášho územia bude hraničiť s púšťou Cin pozdĺž Edómu. Na východe sa vaša južná hranica dotkne Soľného mora.34,3 Joz 15,1-3 4 Táto južná hranica bude ďalej pokračovať k Návršiu škorpiónov, prejde k Cinu a odtiaľ bude smerovať južne od Kadéš-Barnéy k Chacar-Addáru až k Acmónu.34,4 Joz 15,3; Sdc 1,36 5 Od Acmónu sa potom hranica obráti k Egyptskému potoku a skončí sa pri mori.34,5 Joz 15,4 6 Vašou západnou hranicou bude Veľké more34,6 T. j. Stredozemné more. s pobrežím. To bude vaša západná hranica.34,6 Joz 1,4; Ez 47,10 7 Vaša severná hranica pôjde od Veľkého mora po vrch Hór.34,7 Nm 20,22; Ez 47,15-17 8 Od vrchu Hór bude hraničná čiara po cestu vedúcu do Chamátu a ďalej k Cedádu.34,8 Nm 13,21; Ez 47,16; 48,1 9 Táto hranica pôjde cez Zifrón až k Chacar-Enánu. To bude vaša severná hranica. 10 Východná hranica pôjde od Chacar-Enánu do Šefámu.34,10 Joz 15,5 11 Hranica bude od Šefámu zostupovať k Rible východne od Ajinu, ďalej zostúpi a dotkne sa východných brehov jazera Kinneret.34,11 Dt 3,17; Joz 15,32; 1Mak 11,67 12 Potom pôjde dolu k Jordánu a skončí pri Soľnom mori. To bude celá hranica okolo vašej krajiny.‘“ 13 Potom dal Mojžiš Izraelitom tento rozkaz: „Lósom si do dedičného vlastníctva rozdeľte túto krajinu, ako ju Hospodin kázal odovzdať deviatim kmeňom a polovici kmeňa.34,13 Lv 16,8; Joz 14,1-5; 18,10 14 Kmeň Rúbenovcov a kmeň Gádovcov totiž už dedičný podiel pre svoje otcovské rody dostali. Aj polovica kmeňa Menaššeovcov už svoje dedičné vlastníctvo dostala.34,14 Nm 32,19.33; Joz 14,3 15 Dva a pol kmeňa už dostalo svoje dedičné vlastníctvo v Zajordánsku, naproti Jerichu smerom na východ.“

Rozdelenie krajiny

16 Hospodin povedal Mojžišovi:
17 „Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna.34,17 Nm 11,28; Dt 1,38; Joz 14,1 18 Z každého kmeňa sa k nim pripojí jedno knieža a oni vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva.34,18 Nm 1,4-16 19 Mená týchto mužov sú: za kmeň Júdovcov Kaléb, syn Jefunneho,34,19 Nm 26,65 20 za kmeň Šimeónovcov Šemuel, syn Ammichúda, 21 za kmeň Benjamínovcov Elidád, syn Kislóna, 22 za kmeň Dánovcov knieža Bukki, syn Jogliho, 23 za Jozefovcov z pokolenia Menaššeovcov knieža Channíel, syn Efóda, 24 za kmeň Efrajimovcov knieža Kemuel, syn Šiftána, 25 za kmeň Zebulúnovcov knieža Elicafán, syn Parnácha, 26 za kmeň Jissachárovcov knieža Paltíel, syn Azzána, 27 za kmeň Ašérovcov knieža Achihúd, syn Šelomiho, 28 za kmeň Naftaliovcov knieža Pedahel, syn Ammichúda.“ 29 Toto sú tí, ktorým prikázal Hospodin prideliť Izraelitom dedičné vlastníctvo v Kanaáne.