Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

33. kapitola

Táboriská Izraelitov na púšti

1 Toto sú táboriská Izraelitov, ktorí boli po odchode z Egypta zoradení do oddielov pod vedením Mojžiša a Árona. 33,1 Ex 12,37.51; 13,8
2 Mojžiš na príkaz Hospodina zapisoval miesta, z ktorých vychádzali a kde sa zastavovali. Toto sú táboriská, z ktorých vychádzali na ďalšiu cestu. 3 Zatiaľ, čo Izraeliti v pätnásty deň prvého mesiaca, na druhý deň po Pasche, vychádzali pod mocnou ochranou pred očami všetkých Egypťanov z mesta Raamsés,33,3 Ex 1,11; Múd 18,12 4 Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Hospodin medzi nimi usmrtil. Hospodin tým vykonal súd nad ich bohmi.33,4 Ex 12,12.29-30 5 Izraeliti sa pohli z mesta Raamsés a utáborili sa v Sukkóte.33,5 Ex 12,37 6 Zo Sukkótu odišli a utáborili sa v Etáme, ktorý je na okraji púšte.33,6 Ex 13,20 7 Z Etámu šli ďalej smerom na Pi-Chirót oproti Baal-Cefónu a utáborili sa pred Migdólom.33,7 Ex 14,2.9 8 Od Pi-Chirótu sa pohli ďalej a cez more prešli na púšť. Tri dni putovali púšťou Etám a utáborili sa v Mare.33,8 Ex 14,21-22; 15,22-26 9 Z Mary odišli do Elimu. V Elime, kde sa utáborili, bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem.33,9 Ex 15,27 10 Z Elimu išli ďalej a utáborili sa pri Trstinovom mori. 11 Od Trstinového mora odišli a utáborili sa na púšti Sín.33,11 Ex 16,1 12 Keď odišli z púšte Sín, utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky putovali ďalej a utáborili sa v Alúši. 14 Z Alúšu odišli a utáborili sa v Refidime. Tam nebolo vody, aby sa ľud napil.33,14 Ex 17,1 15 Z Refidimu išli ďalej a utáborili sa na Sinajskej púšti.33,15 Ex 19,1 16 Po odchode zo Sinajskej púšte sa utáborili v Kibrót-Hattaave.33,16 Nm 10,11-13; 11,34 17 Z Kibrót-Hattaavy odišli a utáborili sa v Chaceróte. 18 Z Chacerótu odišli a utáborili sa v Ritme.33,18 Nm 12,16 19 Z Ritmy šli ďalej a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Pereca odišli a utáborili sa v Libne. 21 Po odchode z Libny sa utáborili v Risse. 22 Z Rissy putovali ďalej a utáborili sa v Keheláte. 23 Z Keheláty odišli a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Po odchode z Har-Šeferu sa utáborili v Charade. 25 Z Charady šli ďalej a utáborili sa v Makhelote. 26 Z Makhelotu odišli a utáborili sa v Tachate. 27 Keď odišli z Tachatu, utáborili sa v Terachu. 28 Z Terachu šli ďalej a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky odišli a utáborili sa v Chašmone. 30 Po odchode z Chašmony sa utáborili v Moseróte.33,30 Dt 10,6 31 Z Moserótu odišli a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu išli ďalej a utáborili sa v Chór-Haggidgáde.33,32 Dt 10,7 33 Po odchode z Chór-Haggidgádu sa utáborili v Jotbate. 34 Z Jotbaty odišli a utáborili sa v Abrone. 35 Z Abrony putovali ďalej a utáborili sa v Ecjón-Geberi.33,35 Nm 14,25; Dt 2,8; 1Krľ 9,26; 22,49 36 Keď odišli z Ecjón-Geberu, utáborili sa na púšti Cin, teda v Kadéši.33,36 Nm 13,21; 20,1; 27,14 37 Z Kadéša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edómska, na vrchu Hór.33,37 Nm 20,22-23 38 Vtedy na Hospodinov rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta v prvý deň piateho mesiaca zomrel.33,38 Nm 20,24-28; Dt 32,50 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór.33,39 Ex 7,7; Dt 32,51 40 Vtedy sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve v Kanaáne, dopočul, že prichádzajú Izraeliti.33,40 Nm 21,1-3 41 Od vrchu Hór putovali ďalej a utáborili sa v Calmone.33,41 Nm 21,4 42 Z Calmony odišli a utáborili sa v Punóne. 43 Po odchode z Punónu sa utáborili v Obóte.33,43 Nm 21,10-11 44 Keď odišli z Obótu, utáborili sa v Ije-Abaríme na moábskom území. 45 Z Ijímu šli ďalej a utáborili sa v Dibón-Gáde.33,45 Nm 21,30; 32,34; Joz 15,29 46 Z Dibón-Gádu odišli a utáborili sa v Almón-Diblatajime. 47 Po odchode z Almón-Diblatajimu sa utáborili na pohorí Abarím naproti Nebó.33,47 Dt 32,49-52 48 Keď odišli od pohoria Abarím, utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.33,48 Nm 22,1; 26,3; 31,12 49 Táborili pri Jordáne od Bét-Ješimótu až k Abél-Šittímu na moábskych stepiach.33,49 Nm 25,1-9; Joz 12,3; 13,20

Príkazy o rozdelení Kanaánu

50 Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu Hospodin povedal Mojžišovi:33,50 Nm 33,48-49
51 „Povedz Izraelitom toto: ‚Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu,33,51 Dt 7,1; 12,2-3; Múd 12,6 52 vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny!33,52 Ex 23,24; 34,12-17 53 Obsaďte krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. 54 Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu prideľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom.33,54 Nm 26,53-56; Joz 18,11 55 No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú tŕňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať.33,55 Joz 23,12-13; Sdc 1,21-36; 2,3 56 Čo som hodlal urobiť im, to urobím vám.‘“33,56 Joz 23,15