Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

33. kapitola

Táboriská Izraelitov na púšti

1 Toto sú táboriská Izraelitov, ktorí boli po odchode z Egypta zoradení do oddielov pod vedením Mojžiša a Árona. 33,1 Ex 12,37.51; 13,8
2 Mojžiš na príkaz Hospodina zapisoval miesta, z ktorých vychádzali a kde sa zastavovali. Toto sú táboriská, z ktorých vychádzali na ďalšiu cestu. 3 Zatiaľ, čo Izraeliti v pätnásty deň prvého mesiaca, na druhý deň po Pasche, vychádzali pod mocnou ochranou pred očami všetkých Egypťanov z mesta Raamsés,33,3 Ex 1,11; Múd 18,12 4 Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Hospodin medzi nimi usmrtil. Hospodin tým vykonal súd nad ich bohmi.33,4 Ex 12,12.29-30 5 Izraeliti sa pohli z mesta Raamsés a utáborili sa v Sukkóte.33,5 Ex 12,37 6 Zo Sukkótu odišli a utáborili sa v Etáme, ktorý je na okraji púšte.33,6 Ex 13,20 7 Z Etámu šli ďalej smerom na Pi-Chirót oproti Baal-Cefónu a utáborili sa pred Migdólom.33,7 Ex 14,2.9 8 Od Pi-Chirótu sa pohli ďalej a cez more prešli na púšť. Tri dni putovali púšťou Etám a utáborili sa v Mare.33,8 Ex 14,21-22; 15,22-26 9 Z Mary odišli do Elimu. V Elime, kde sa utáborili, bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem.33,9 Ex 15,27 10 Z Elimu išli ďalej a utáborili sa pri Trstinovom mori. 11 Od Trstinového mora odišli a utáborili sa na púšti Sín.33,11 Ex 16,1 12 Keď odišli z púšte Sín, utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky putovali ďalej a utáborili sa v Alúši. 14 Z Alúšu odišli a utáborili sa v Refidime. Tam nebolo vody, aby sa ľud napil.33,14 Ex 17,1 15 Z Refidimu išli ďalej a utáborili sa na Sinajskej púšti.33,15 Ex 19,1 16 Po odchode zo Sinajskej púšte sa utáborili v Kibrót-Hattaave.33,16 Nm 10,11-13; 11,34 17 Z Kibrót-Hattaavy odišli a utáborili sa v Chaceróte. 18 Z Chacerótu odišli a utáborili sa v Ritme.33,18 Nm 12,16 19 Z Ritmy šli ďalej a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Pereca odišli a utáborili sa v Libne. 21 Po odchode z Libny sa utáborili v Risse. 22 Z Rissy putovali ďalej a utáborili sa v Keheláte. 23 Z Keheláty odišli a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Po odchode z Har-Šeferu sa utáborili v Charade. 25 Z Charady šli ďalej a utáborili sa v Makhelote. 26 Z Makhelotu odišli a utáborili sa v Tachate. 27 Keď odišli z Tachatu, utáborili sa v Terachu. 28 Z Terachu šli ďalej a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky odišli a utáborili sa v Chašmone. 30 Po odchode z Chašmony sa utáborili v Moseróte.33,30 Dt 10,6 31 Z Moserótu odišli a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu išli ďalej a utáborili sa v Chór-Haggidgáde.33,32 Dt 10,7 33 Po odchode z Chór-Haggidgádu sa utáborili v Jotbate. 34 Z Jotbaty odišli a utáborili sa v Abrone. 35 Z Abrony putovali ďalej a utáborili sa v Ecjón-Geberi.33,35 Nm 14,25; Dt 2,8; 1Krľ 9,26; 22,49 36 Keď odišli z Ecjón-Geberu, utáborili sa na púšti Cin, teda v Kadéši.33,36 Nm 13,21; 20,1; 27,14 37 Z Kadéša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edómska, na vrchu Hór.33,37 Nm 20,22-23 38 Vtedy na Hospodinov rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta v prvý deň piateho mesiaca zomrel.33,38 Nm 20,24-28; Dt 32,50 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór.33,39 Ex 7,7; Dt 32,51 40 Vtedy sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve v Kanaáne, dopočul, že prichádzajú Izraeliti.33,40 Nm 21,1-3 41 Od vrchu Hór putovali ďalej a utáborili sa v Calmone.33,41 Nm 21,4 42 Z Calmony odišli a utáborili sa v Punóne. 43 Po odchode z Punónu sa utáborili v Obóte.33,43 Nm 21,10-11 44 Keď odišli z Obótu, utáborili sa v Ije-Abaríme na moábskom území. 45 Z Ijímu šli ďalej a utáborili sa v Dibón-Gáde.33,45 Nm 21,30; 32,34; Joz 15,29 46 Z Dibón-Gádu odišli a utáborili sa v Almón-Diblatajime. 47 Po odchode z Almón-Diblatajimu sa utáborili na pohorí Abarím naproti Nebó.33,47 Dt 32,49-52 48 Keď odišli od pohoria Abarím, utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.33,48 Nm 22,1; 26,3; 31,12 49 Táborili pri Jordáne od Bét-Ješimótu až k Abél-Šittímu na moábskych stepiach.33,49 Nm 25,1-9; Joz 12,3; 13,20

Príkazy o rozdelení Kanaánu

50 Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu Hospodin povedal Mojžišovi:33,50 Nm 33,48-49
51 „Povedz Izraelitom toto: ‚Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu,33,51 Dt 7,1; 12,2-3; Múd 12,6 52 vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny!33,52 Ex 23,24; 34,12-17 53 Obsaďte krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. 54 Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu prideľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom.33,54 Nm 26,53-56; Joz 18,11 55 No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú tŕňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať.33,55 Joz 23,12-13; Sdc 1,21-36; 2,3 56 Čo som hodlal urobiť im, to urobím vám.‘“33,56 Joz 23,15