Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Táboriská Izraelitov na púšti

1 Toto sú táboriská Izraelitov, ktorí boli po odchode z Egypta zoradení do oddielov pod vedením Mojžiša a Árona. 33,1 Ex 12,37.51; 13,8
2 Mojžiš na príkaz Hospodina zapisoval miesta, z ktorých vychádzali a kde sa zastavovali. Toto sú táboriská, z ktorých vychádzali na ďalšiu cestu. 3 Zatiaľ, čo Izraeliti v pätnásty deň prvého mesiaca, na druhý deň po Pasche, vychádzali pod mocnou ochranou pred očami všetkých Egypťanov z mesta Raamsés,33,3 Ex 1,11; Múd 18,12 4 Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Hospodin medzi nimi usmrtil. Hospodin tým vykonal súd nad ich bohmi.33,4 Ex 12,12.29-30 5 Izraeliti sa pohli z mesta Raamsés a utáborili sa v Sukkóte.33,5 Ex 12,37 6 Zo Sukkótu odišli a utáborili sa v Etáme, ktorý je na okraji púšte.33,6 Ex 13,20 7 Z Etámu šli ďalej smerom na Pi-Chirót oproti Baal-Cefónu a utáborili sa pred Migdólom.33,7 Ex 14,2.9 8 Od Pi-Chirótu sa pohli ďalej a cez more prešli na púšť. Tri dni putovali púšťou Etám a utáborili sa v Mare.33,8 Ex 14,21-22; 15,22-26 9 Z Mary odišli do Elimu. V Elime, kde sa utáborili, bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem.33,9 Ex 15,27 10 Z Elimu išli ďalej a utáborili sa pri Trstinovom mori. 11 Od Trstinového mora odišli a utáborili sa na púšti Sín.33,11 Ex 16,1 12 Keď odišli z púšte Sín, utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky putovali ďalej a utáborili sa v Alúši. 14 Z Alúšu odišli a utáborili sa v Refidime. Tam nebolo vody, aby sa ľud napil.33,14 Ex 17,1 15 Z Refidimu išli ďalej a utáborili sa na Sinajskej púšti.33,15 Ex 19,1 16 Po odchode zo Sinajskej púšte sa utáborili v Kibrót-Hattaave.33,16 Nm 10,11-13; 11,34 17 Z Kibrót-Hattaavy odišli a utáborili sa v Chaceróte. 18 Z Chacerótu odišli a utáborili sa v Ritme.33,18 Nm 12,16 19 Z Ritmy šli ďalej a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Pereca odišli a utáborili sa v Libne. 21 Po odchode z Libny sa utáborili v Risse. 22 Z Rissy putovali ďalej a utáborili sa v Keheláte. 23 Z Keheláty odišli a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Po odchode z Har-Šeferu sa utáborili v Charade. 25 Z Charady šli ďalej a utáborili sa v Makhelote. 26 Z Makhelotu odišli a utáborili sa v Tachate. 27 Keď odišli z Tachatu, utáborili sa v Terachu. 28 Z Terachu šli ďalej a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky odišli a utáborili sa v Chašmone. 30 Po odchode z Chašmony sa utáborili v Moseróte.33,30 Dt 10,6 31 Z Moserótu odišli a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu išli ďalej a utáborili sa v Chór-Haggidgáde.33,32 Dt 10,7 33 Po odchode z Chór-Haggidgádu sa utáborili v Jotbate. 34 Z Jotbaty odišli a utáborili sa v Abrone. 35 Z Abrony putovali ďalej a utáborili sa v Ecjón-Geberi.33,35 Nm 14,25; Dt 2,8; 1Krľ 9,26; 22,49 36 Keď odišli z Ecjón-Geberu, utáborili sa na púšti Cin, teda v Kadéši.33,36 Nm 13,21; 20,1; 27,14 37 Z Kadéša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edómska, na vrchu Hór.33,37 Nm 20,22-23 38 Vtedy na Hospodinov rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta v prvý deň piateho mesiaca zomrel.33,38 Nm 20,24-28; Dt 32,50 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór.33,39 Ex 7,7; Dt 32,51 40 Vtedy sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve v Kanaáne, dopočul, že prichádzajú Izraeliti.33,40 Nm 21,1-3 41 Od vrchu Hór putovali ďalej a utáborili sa v Calmone.33,41 Nm 21,4 42 Z Calmony odišli a utáborili sa v Punóne. 43 Po odchode z Punónu sa utáborili v Obóte.33,43 Nm 21,10-11 44 Keď odišli z Obótu, utáborili sa v Ije-Abaríme na moábskom území. 45 Z Ijímu šli ďalej a utáborili sa v Dibón-Gáde.33,45 Nm 21,30; 32,34; Joz 15,29 46 Z Dibón-Gádu odišli a utáborili sa v Almón-Diblatajime. 47 Po odchode z Almón-Diblatajimu sa utáborili na pohorí Abarím naproti Nebó.33,47 Dt 32,49-52 48 Keď odišli od pohoria Abarím, utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.33,48 Nm 22,1; 26,3; 31,12 49 Táborili pri Jordáne od Bét-Ješimótu až k Abél-Šittímu na moábskych stepiach.33,49 Nm 25,1-9; Joz 12,3; 13,20

Príkazy o rozdelení Kanaánu

50 Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu Hospodin povedal Mojžišovi:33,50 Nm 33,48-49
51 „Povedz Izraelitom toto: ‚Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu,33,51 Dt 7,1; 12,2-3; Múd 12,6 52 vyžeňte spred seba všetkých jeho obyvateľov, zničte všetky ich vyrezávané sochy a všetky liate modly a spustošte všetky ich výšiny!33,52 Ex 23,24; 34,12-17 53 Obsaďte krajinu a bývajte v nej. Tú krajinu som vám dal do vlastníctva. 54 Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu prideľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom.33,54 Nm 26,53-56; Joz 18,11 55 No ak obyvateľov tej krajiny spred seba nevyženiete, potom sa vám pozostalí z nich stanú tŕňom v oku a ostňom v boku. Budú vás trápiť v krajine, v ktorej budete bývať.33,55 Joz 23,12-13; Sdc 1,21-36; 2,3 56 Čo som hodlal urobiť im, to urobím vám.‘“33,56 Joz 23,15
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk