Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

31. kapitola

Vojna s Midjánčanmi

1 Hospodin povedal Mojžišovi:31,1 Nm 25,6
2 „Pomsti sa za Izraelitov na Midjánčanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu.“31,2 Nm 25,14-18; 27,13 3 Vtedy Mojžiš povedal ľudu: „Vyzbrojte časť mužov spomedzi vás do boja, aby vyrazili proti Midjánčanom a vykonali na nich Hospodinovu pomstu.31,3 Ex 17,9-13 4 Z každého izraelského kmeňa pošlite do boja tisíc mužov.“ 5 Z tisícov Izraela odviedli z každého kmeňa tisíc mužov, teda dvanásťtisíc vyzbrojených bojovníkov. 6 Mojžiš vyslal do boja tisíc mužov za každý kmeň a s nimi Pinchása, syna kňaza Eleazára, s posvätnou výzbrojou a zvučnými trúbkami.31,6 Nm 10,2-8; 25,7-13 7 Vydali sa teda do boja proti Midjánčanom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a usmrtili všetkých mužov.31,7 Dt 20,13-14; Sdc 21,11; 1Krľ 11,15-16 8 Medzi zabitými boli aj midjánski králi: Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Reba, spolu päť midjánskych kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra.31,8 Nm 25,15.18; Joz 13,21-22; Júd 11 9 Izraeliti odviedli do zajatia midjánske ženy s deťmi, všetok dobytok, celé stáda a ukoristili všetok ich majetok. 10 Vypálili im všetky mestá, ktoré obývali, ako aj všetky stanové tábory. 11 Potom pobrali všetku korisť a odviezli všetko, čo sa dalo odviesť — z ľudí i dobytka.31,11 Dt 20,14; Joz 8,2 12 Zajatcov s ulúpenou korisťou priviedli k Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi pred pospolitosť Izraelitov do tábora na moábskej stepi pri Jordáne naproti Jerichu. 13 Mojžiš, kňaz Eleazár i všetky kniežatá pospolitosti im vyšli v ústrety za tábor.31,13 Nm 5,2 14 Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska — tisícnikov a stotníkov —, ktorí sa vracali z bojovej výpravy.31,14 Ex 32,19 15 Mojžiš im vyčítal: „Prečo ste nechali nažive všetky ženy?31,15 1Sam 15,3; Jer 48,10 16 Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma.31,16 Nm 25,1-3; 2Pt 2,15; Zj 2,14 17 Teraz teda usmrťte spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním.31,17 Sdc 21,11-12 18 No dievčatá, ktoré nepoznali muža, ani s ním neobcovali, si nechajte pre seba. 19 Vy sami zostanete sedem dní za táborom. Každý, kto niekoho zabil alebo sa dotkol zabitého, bude sa na tretí a siedmy deň očisťovať od hriechu. To platí pre vás i vašich zajatcov.31,19 Nm 19,11 20 Očistite od hriechu všetko šatstvo, každý kožený predmet, každý výrobok z kozej srsti a všetko drevené náradie.“ 21 Kňaz Eleazár povedal bojovníkom, ktorí sa zúčastnili na vojnovej výprave: „Toto je ustanovenie zákona, ktorý vydal Hospodin Mojžišovi: 22 zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo, 23 teda všetko, čo odoláva ohňu, prepálite ohňom, no čisté to bude len potom, keď sa to očistí očistnou vodou. Všetko, čo neodoláva ohňu, musíte očistiť vodou.31,23 Nm 8,7; 19,9; 1Pt 3,21 24 Na siedmy deň si vyperiete šatstvo a budete čistí. Len potom môžete prísť do tábora.“31,24 Lv 11,25

Rozdelenie koristi

25 Hospodin povedal Mojžišovi:
26 „Ty s kňazom Eleazárom a náčelníkmi rodov pospolitosti urob súpis koristi: ľudí i dobytka. 27 Korisť rozdeľ na dvoje: polovicu bojovníkom, ktorí sa zúčastnili boja a polovicu ostatnej pospolitosti.31,27 Joz 22,8; 1Sam 30,24-25; Ž 68,13 28 Potom od bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na boji, vyber dávku pre Hospodina, a to po jednom z päťsto zajatcov, po jednom z päťsto býkov, oslov a oviec. 29 Vezmi to z tej polovice, ktorá im patrí, a odovzdaj kňazovi Eleazárovi ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi.31,29 Ex 25,2; Dt 12,12 30 Z polovice, ktorá patrí Izraelitom, vezmi po jednom z päťdesiatich zajatcov a po jednom z päťdesiatich býkov, oslov a oviec, zo všetkého dobytka, a dáš to Léviovcom, strážcom Hospodinovho príbytku.“ 31 Mojžiš a kňaz Eleazár vykonali, čo Hospodin prikázal Mojžišovi. 32 Z ulúpenej koristi zostalo bojovníkom toto: šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov dobytka 34 a šesťdesiatjedentisíc oslov. 35 Počet zajatých žien, ktoré nepoznali muža a neobcovali s ním, bol spolu tridsaťdvatisíc. 36 Polovicu koristi, ktorá pripadla bojovníkom, činilo tristotridsaťsedemtisícpäťsto oviec. 37 V dávke pre Hospodina bolo šesťstosedemdesiatpäť oviec. 38 Z tridsaťšesťtisíc kusov hovädzieho dobytka bola dávka pre Hospodina sedemdesiatdva kusov. 39 Z tridsaťtisícpäťsto oslov bola dávka pre Hospodina šesťdesiatjeden kusov. 40 Zo šestnásťtisíc zajatcov bola dávka pre Hospodina tridsaťdva osôb. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazárovi túto dávku na pozdvihovanú obetu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.31,41 Nm 18,8 42 Polovica patriaca Izraelitom, ktorú Mojžiš oddelil od polovice, čo patrila bojovníkom, 43 čiže polovica patriaca pospolitosti, tvorila tristotridsaťsedemtisícpäťsto oviec,31,43 Nm 31,36 44 tridsaťšesťtisíc kusov hovädzieho dobytka, 45 tridsaťtisícpäťsto oslov 46 a šestnásťtisíc zajatcov.31,46 Nm 31,40 47 Z tejto polovice, ktorá pripadla Izraelitom, vzal Mojžiš každého päťdesiateho človeka a každý päťdesiaty kus dobytka a odovzdal to Léviovcom, ktorí strážili Hospodinov príbytok, podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.31,47 Nm 31,30; Dt 12,17-19 48 Tu predstúpili pred Mojžiša velitelia bojových útvarov, tisícnici a stotníci, 49 a povedali mu: „Tvoji služobníci spočítali bojovníkov pod naším velením a nechýba z nich ani jeden. 50 Každý prináša ako obetný dar Hospodinovi to, čo našiel: zlaté predmety, náramky, spony, pečatné prstene, náušnice, retiazky, na obrad zmierenia za nás pred Hospodinom.“ 31,50 Ex 30,15n; Sdc 8,24-26 51 Vtedy prevzal od nich Mojžiš a kňaz Eleazár všetko umelecky spracované zlato. 52 Všetkého zlata, obetovaného na pozdvihovanú obetu, ktoré venovali Hospodinovi tisícnici a stotníci, bolo šestnásťtisícsedemstopäťdesiat šeklov. 53 Každý vojak koristil pre seba.31,53 Dt 20,14 54 Mojžiš a kňaz Eleazár prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a zaniesli ho do stanu stretávania, aby ono Hospodinovi pripomínalo Izraelitov.31,54 Ex 30,16; Nm 17,5; Joz 4,7