Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

30. kapitola

1 Mojžiš povedal Izraelitom všetko tak, ako mu prikázal Hospodin.30,1 Ex 40,16; Dt 4,5

Ustanovenia o sľuboch

2 Mojžiš povedal náčelníkom izraelských kmeňov: „Toto prikázal Hospodin:30,2 Nm 1,4-16
3 ‚Ak muž dá sľub Hospodinovi alebo sa zaprisahá, že vezme na seba záväzok, nech potom nezruší svoje slovo, ale nech splní všetko tak, ako to sľúbil.30,3 Lv 27,2; Dt 23,21-22; Ž 15,4; 22,26; Koh 5,3-4 4 Ak dá Hospodinovi sľub žena a vezme na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome, 5 a ak otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, no nič na to nepovie, potom všetky jej sľuby i záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 6 No ak jej v tom otec zabráni v ten istý deň, keď sa o všetkých jej sľuboch a záväzkoch dozvie, nebudú platné a Hospodin jej odpustí, lebo otec s tým nesúhlasil.30,6 Oz 6,6 7 Ak sa vydá, kým ju ešte viažu prijaté sľuby, alebo ak sa ústne k niečomu nerozvážne zaviazala, 8 no jej muž v ten deň, keď sa o tom dozvie, nič proti tomu nenamietne, potom jej sľuby a záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 9 Ak jej v tom muž ešte v ten deň, keď to počuje, zabráni, zruší jej sľub i to, k čomu sa ústne nerozvážne zaviazala, Hospodin jej to odpustí.30,9 Gn 3,16; Ef 5,22-24 10 Každý sľub či záväzok, ktorý vzala na seba vdova alebo prepustená žena, bude platný. 11 Ak žena v dome svojho muža dala sľub alebo sa na niečo zaviazala prísahou,30,11 Jer 44,15.25 12 no jej muž to počul, ale mlčal a nijako jej nebránil, všetky sľuby a záväzky, ktoré vzala na seba, budú platné. 13 Ak však jej muž v deň, keď to počul, prejavil nesúhlas, potom čokoľvek vyšlo z jej úst, sľub alebo záväzok, ktorý na seba vzala, stráca platnosť. Jej muž to zrušil a Hospodin jej odpustí.30,13 1Kor 11,3 14 Platnosť každého sľubu a každej prísahy, ktorou sa zaviazala k zdržanlivosti, môže muž potvrdiť alebo zrušiť. 15 Keď však jej muž bude pred ňou do budúceho dňa mlčať, všetky jej sľuby alebo záväzky nechá v platnosti, pretože v ten deň, keď sa o tom dopočul, pred ňou mlčal. 16 Keby ich však chcel zrušiť neskôr, ako sa o nich dopočul, potom zodpovednosť za jej vinu musí znášať sám.‘“ 17 Toto sú ustanovenia, ktoré Hospodin prikázal Mojžišovi o vzťahu medzi mužom a jeho ženou, medzi otcom a jeho slobodnou dcérou v jeho dome.