Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Poriadok táborenia Izraelitov

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi:
2 „Izraeliti budú táboriť každý pod svojou zástavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenosti okolo stanu stretávania.2,2 Nm 10,11-28; Iz 11,10-12 3 Vpredu na východnej strane bude zástava Júdovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Júdovcov bude Nachšón, syn Amminadába.2,3 Nm 1,7; 7,12.17 4 V jeho zástupe bude sedemdesiatštyritisícšesťsto povolaných do služby. 5 Pri ňom sa utáborí Jissachárov kmeň a jeho vodcom bude Netaneel, syn Cuára, 6 a v jeho zástupe bude päťdesiatštyritisícštyristo povolaných do služby. 7 Zebulúnov kmeň: vodcom Zebulúnovcov bude Eliáb, syn Chelóna. 8 V jeho zástupe bude päťdesiatsedemtisícštyristo povolaných do služby. 9 Všetkých povolaných do služby vo vojsku Júdovho tábora bude stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Tí sa pohnú prví. 10 Na južnej strane bude zástava Rúbenovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Rúbenovcov bude Elicúr, syn Šedeúra. 11 V jeho zástupe bude štyridsaťšesťtisícpäťsto povolaných do služby. 12 Pri ňom sa utáborí Šimeónov kmeň. Vodcom Šimeónovho kmeňa bude Šelumíel, syn Curíšaddaja. 13 V jeho zástupe bude päťdesiatdeväťtisíctristo povolaných do služby. 14 Gádov kmeň: vodcom Gádovho kmeňa bude Eljasáf, syn Reuela2,14 Porov. Nm 1,14 — Deuel.. 15 V jeho zástupe bude štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat povolaných do služby. 16 Všetkých povolaných do služby vo vojenských zástupoch Rúbenovho tábora bude stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Tí sa pohnú druhí. 17 Potom pôjde stan stretávania; Léviho tábor bude uprostred ostatných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôjdu, každý na svojom mieste, pod svojimi zástavami. 18 Na západnej strane bude zástava Efrajimovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Efrajimovho kmeňa bude Elišama, syn Ammichúda. 19 V jeho zástupe bude štyridsaťtisícpäťsto povolaných do služby. 20 Pri ňom sa utáborí Menaššeho kmeň. Vodcom Menaššeho kmeňa bude Gamlíel, syn Pedacúra. 21 V jeho zástupe bude tridsaťdvatisícdvesto povolaných do služby. 22 Benjamínov kmeň: vodca Benjamínovho kmeňa bude Abidán, syn Gidóniho.2,22 Ž 68,28 23 V jeho zástupe bude tridsaťpäťtisícštyristo povolaných do služby. 24 Všetkých povolaných do služby z Efrajimovho tábora bude v jeho vojsku stoosemtisícsto. Tí sa pohnú tretí. 25 Zástava Dánovho tábora a jeho zástupov bude na severe. Vodcom Dánovho kmeňa bude Achíezer, syn Ammišaddaja. 26 V jeho zástupe bude šesťdesiatdvatisícsedemsto povolaných do služby. 27 Pri ňom bude táboriť Ašérov kmeň. Vodcom Ašérovho kmeňa bude Pagíel, syn Ochrána. 28 V jeho zástupe bude štyridsaťjedentisícpäťsto povolaných do služby. 29 Naftaliho kmeň: vodcom Naftaliho kmeňa bude Achira, syn Enána. 30 V jeho zástupe bude päťdesiattritisícštyristo povolaných do služby. 31 Všetkých povolaných do služby z Dánovho tábora bude stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Tí sa pohnú pod svojimi zástavami nakoniec.“ 32 Toto sú Izraeliti povolaní do služby podľa rodín. Všetkých povolaných do služby z táborov a ich zástupov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.2,32 Ex 38,26; Nm 1,45-46 33 Léviho kmeň však nebol povolaný do služby medzi ostatných Izraelitov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.2,33 Nm 1,47-49 34 Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Takto táborili pod svojimi zástavami a takto sa vydávali na pochod všetci podľa svojich kmeňov a podľa svojich rodín.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk