2. kapitola

Poriadok táborenia Izraelitov

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi:
2 „Izraeliti budú táboriť každý pod svojou zástavou pri znakoch svojich rodov. Budú táboriť v určitej vzdialenosti okolo stanu stretávania.2,2 Nm 10,11-28; Iz 11,10-12 3 Vpredu na východnej strane bude zástava Júdovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Júdovcov bude Nachšón, syn Amminadába.2,3 Nm 1,7; 7,12.17 4 V jeho zástupe bude sedemdesiatštyritisícšesťsto povolaných do služby. 5 Pri ňom sa utáborí Jissachárov kmeň a jeho vodcom bude Netaneel, syn Cuára, 6 a v jeho zástupe bude päťdesiatštyritisícštyristo povolaných do služby. 7 Zebulúnov kmeň: vodcom Zebulúnovcov bude Eliáb, syn Chelóna. 8 V jeho zástupe bude päťdesiatsedemtisícštyristo povolaných do služby. 9 Všetkých povolaných do služby vo vojsku Júdovho tábora bude stoosemdesiatšesťtisícštyristo. Tí sa pohnú prví. 10 Na južnej strane bude zástava Rúbenovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Rúbenovcov bude Elicúr, syn Šedeúra. 11 V jeho zástupe bude štyridsaťšesťtisícpäťsto povolaných do služby. 12 Pri ňom sa utáborí Šimeónov kmeň. Vodcom Šimeónovho kmeňa bude Šelumíel, syn Curíšaddaja. 13 V jeho zástupe bude päťdesiatdeväťtisíctristo povolaných do služby. 14 Gádov kmeň: vodcom Gádovho kmeňa bude Eljasáf, syn Reuela2,14 Porov. Nm 1,14 — Deuel.. 15 V jeho zástupe bude štyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat povolaných do služby. 16 Všetkých povolaných do služby vo vojenských zástupoch Rúbenovho tábora bude stopäťdesiatjedentisícštyristopäťdesiat. Tí sa pohnú druhí. 17 Potom pôjde stan stretávania; Léviho tábor bude uprostred ostatných táborov. Ako budú táboriť, tak aj pôjdu, každý na svojom mieste, pod svojimi zástavami. 18 Na západnej strane bude zástava Efrajimovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Efrajimovho kmeňa bude Elišama, syn Ammichúda. 19 V jeho zástupe bude štyridsaťtisícpäťsto povolaných do služby. 20 Pri ňom sa utáborí Menaššeho kmeň. Vodcom Menaššeho kmeňa bude Gamlíel, syn Pedacúra. 21 V jeho zástupe bude tridsaťdvatisícdvesto povolaných do služby. 22 Benjamínov kmeň: vodca Benjamínovho kmeňa bude Abidán, syn Gidóniho.2,22 Ž 68,28 23 V jeho zástupe bude tridsaťpäťtisícštyristo povolaných do služby. 24 Všetkých povolaných do služby z Efrajimovho tábora bude v jeho vojsku stoosemtisícsto. Tí sa pohnú tretí. 25 Zástava Dánovho tábora a jeho zástupov bude na severe. Vodcom Dánovho kmeňa bude Achíezer, syn Ammišaddaja. 26 V jeho zástupe bude šesťdesiatdvatisícsedemsto povolaných do služby. 27 Pri ňom bude táboriť Ašérov kmeň. Vodcom Ašérovho kmeňa bude Pagíel, syn Ochrána. 28 V jeho zástupe bude štyridsaťjedentisícpäťsto povolaných do služby. 29 Naftaliho kmeň: vodcom Naftaliho kmeňa bude Achira, syn Enána. 30 V jeho zástupe bude päťdesiattritisícštyristo povolaných do služby. 31 Všetkých povolaných do služby z Dánovho tábora bude stopäťdesiatsedemtisícšesťsto. Tí sa pohnú pod svojimi zástavami nakoniec.“ 32 Toto sú Izraeliti povolaní do služby podľa rodín. Všetkých povolaných do služby z táborov a ich zástupov bolo šesťstotritisícpäťstopäťdesiat.2,32 Ex 38,26; Nm 1,45-46 33 Léviho kmeň však nebol povolaný do služby medzi ostatných Izraelitov, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.2,33 Nm 1,47-49 34 Izraeliti urobili všetko tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Takto táborili pod svojimi zástavami a takto sa vydávali na pochod všetci podľa svojich kmeňov a podľa svojich rodín.