Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

28. kapitola

Každodenné obety

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Prikáž Izraelitom toto: ‚Dbajte o to, aby ste mi na určený čas prinášali obetný dar, môj pokrm v podobe ohňovej obety príjemnej vône!‘28,2 Ex 29,18; Lv 3,11; 21,6; Ez 46,13-15 3 Povedz im: ‚Ohňovú obetu Hospodinovi budete prinášať takto: Na každodennú spaľovanú obetu prinesiete dva jednoročné bezchybné baránky. 4 Jedného baránka pripravíte ráno a druhého pred večerom. 5 K tomu na pokrmovú obetu desatinu efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu vylisovaného oleja.28,5 Ex 29,38-42; Lv 2,1 6 To je pravidelná spaľovaná obeta, ktorá bola pripravená na vrchu Sinaj ako ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi. 7 Pri nápojovej obete sa na jedného baránka pridá štvrtina hínu vína. Vo svätyni prinesieš nápojovú obetu z opojného nápoja na počesť Hospodina.28,7 Lv 23,13 8 Pred večerom pripravíš toho druhého baránka ako pri rannej pokrmovej obete spolu s nápojovou obetou na ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi.

Obeta v sobotný deň

9 V sobotný deň ako pokrmovú obetu obetuješ dva jednoročné bezchybné baránky spolu s dvoma desatinami efy jemnej múky zamiesenej s olejom a k nej aj príslušnú nápojovú obetu.28,9 Ex 20,8-11; Mt 12,5
10 To je pravidelná sobotná spaľovaná obeta, okrem každodennej spaľovanej a nápojovej obety.28,10 Ez 46,4-5

Obeta na začiatku mesiaca

11 Na začiatku každého mesiaca budete ako spaľovanú obetu Hospodinovi prinášať dva býčky, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov.28,11 Nm 10,10; Iz 1,13-14; Oz 2,13; Am 8,5
12 Ku každému býčkovi ako pokrmovú obetu pridáte tri desatiny jemnej múky zamiesenej s olejom; ku každému baranovi ako pokrmovú obetu pridáte dve desatiny jemnej múky zamiesenej s olejom. 13 A ku každému baránkovi ako pokrmovú obetu pridáte desatinu jemnej múky zamiesenej s olejom. To je spaľovaná obeta príjemnej vône ako ohňová obeta Hospodinovi. 14 Príslušná nápojová obeta pozostáva z polovice hínu vína na jedného býčka, tretiny hínu na jedného barana a štvrtiny hínu na jedného baránka. Toto je spaľovaná obeta na začiatku každého mesiaca v roku. 15 Okrem každodennej spaľovanej obety a príslušnej nápojovej obety bude Hospodinovi pripravený aj cap ako obeta za hriech.

Obeta na slávnosť Nekvasených chlebov

16 V štrnásty deň prvého mesiaca je Hospodinova Pascha. 28,16 Ex 12,6.18; Lv 23,5-8; Dt 16,1-8
17 V pätnásty deň toho mesiaca je slávnosť a vtedy sa budú sedem dní jesť nekvasené chleby.28,17 Ex 12,15-17; Lv 23,6 18 V prvý deň bude bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu.28,18 Ex 12,16; Lv 23,7-8 19 Ako ohňovú obetu prinesiete Hospodinovi v spaľovanej obete dva býčky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov; nech sú to bezchybné zvieratá. 20 Ako pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom, a to tri desatiny na býčka, dve desatiny na barana 21 a po desatine na každého zo siedmich baránkov. 22 Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech na vykonanie obradu zmierenia za seba. 23 Pripravte to okrem rannej spaľovanej obety, ktorá je pravidelnou spaľovanou obetou. 24 Budete to pripravovať denne počas siedmich dní ako pokrm ohňovej obety príjemnej vône Hospodinovi okrem každodennej spaľovanej a nápojovej obety. 25 Na siedmy deň budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu.

Obeta na slávnosť Týždňov

26 V deň prvotín, keď budete prinášať Hospodinovi pokrmovú obetu z novej úrody, počas slávnosti Týždňov budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete konať nijakú obvyklú prácu.28,26 Ex 23,16; 34,22; Lv 23,15-21; Dt 16,9-11
27 Na spaľovanú obetu príjemnej vône Hospodinovi prinesiete dva býčky, jedného barana a sedem jednoročných baránkov. 28 Ako pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom, a to tri desatiny na jedného býčka, dve desatiny na jedného barana 29 a po jednej desatine na každého zo siedmich baránkov. 30 Prineste aj jedného capa na vykonanie obradu zmierenia za seba. 31 Toto pripravte okrem každodennej spaľovanej obety a príslušnej pokrmovej a nápojovej obety. Nech je to všetko bezchybné.28,31 Nm 28,19