Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Dedičské právo dcér

1 Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, ktorý bol synom Chefera, vnukom Gileáda a pravnukom Machíra. Ten bol synom Menaššeho z rodu Menaššeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcér boli Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.
2 Tie predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazára, ako aj pred kniežatá i celú pospolitosť pri vchode do stanu stretávania a povedali: 3 „Náš otec zomrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi, v skupine Koracha; zomrel za svoj hriech. Nemal synov. 4 Malo by azda vymiznúť meno nášho otca z jeho rodu len preto, že nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca.“ 5 Mojžiš predniesol ich oprávnenú požiadavku Hospodinovi. 6 Hospodin povedal Mojžišovi: 7 „Požiadavka Celofchádových dcér je oprávnená. Musíš im dať dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne prevedieš dedičstvo po ich otcovi. 8 Izraelitom povedz: ‚Ak niekto zomrie a nezanechá syna, preneste dedičstvo po ňom na jeho dcéru. 9 Ak nemá ani dcéru, dedičstvo po ňom dáte jeho bratom. 10 Ak však nemá ani bratov, dedičstvo po ňom dáte bratom jeho otca. 11 Keby jeho otec bratov nemal, dedičstvo po ňom dáte jeho najbližšiemu príbuznému z jeho rodu; ten ho dostane do vlastníctva.‘“ To bude pre Izraelitov právne ustanovenie, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Jozua — Mojžišov nástupca

12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystúp na tento vrch v pohorí Abarím a pozri na krajinu, ktorú som dal Izraelitom!
13 Uvidíš ju a budeš pripojený k svojmu ľudu, tak ako bol pripojený tvoj brat Áron. 14 Keď sa totiž pospolitosť na púšti Cin búrila pre vodu proti mne, obaja ste mi odmietli vzdať posvätnú úctu pred nimi. Šlo o vodu Meriby v Kadéši na púšti Cin.“ 15 Vtedy Mojžiš povedal Hospodinovi: 16 „Kiež Hospodin, Boh duchov všetkých živých bytostí, ustanoví nad pospolitosťou muža, 17 ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinova pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera!“ 18 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vezmi Núnovho syna Jozuu, muža obdareného Duchom, a polož naňho ruku! 19 Postav ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. Daj mu pred ňou poverenie 20 a prenes naňho časť svojej dôstojnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelitov. 21 Bude prichádzať pred kňaza Eleazára a ten vyžiada preňho pred Hospodinom rozhodnutie podľa obradu urím. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraeliti, teda on i celá pospolitosť.“ 22 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Jozuu, postavil ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. 23 Položil naňho ruky a dal mu poverenie, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša.