Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Dedičské právo dcér

1 Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, ktorý bol synom Chefera, vnukom Gileáda a pravnukom Machíra. Ten bol synom Menaššeho z rodu Menaššeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcér boli Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. 27,1 Nm 26,33; Joz 17,2.3
2 Tie predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazára, ako aj pred kniežatá i celú pospolitosť pri vchode do stanu stretávania a povedali:27,2 Ex 40,2.17 3 „Náš otec zomrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi, v skupine Koracha; zomrel za svoj hriech. Nemal synov.27,3 Nm 16,2; 26,65 4 Malo by azda vymiznúť meno nášho otca z jeho rodu len preto, že nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca.“ 5 Mojžiš predniesol ich oprávnenú požiadavku Hospodinovi.27,5 Gn 25,22; Ex 18,19; Lv 24,12 6 Hospodin povedal Mojžišovi:27,6 Tob 3,15 7 „Požiadavka Celofchádových dcér je oprávnená. Musíš im dať dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne prevedieš dedičstvo po ich otcovi.27,7 Nm 36,1-2 8 Izraelitom povedz: ‚Ak niekto zomrie a nezanechá syna, preneste dedičstvo po ňom na jeho dcéru. 9 Ak nemá ani dcéru, dedičstvo po ňom dáte jeho bratom. 10 Ak však nemá ani bratov, dedičstvo po ňom dáte bratom jeho otca. 11 Keby jeho otec bratov nemal, dedičstvo po ňom dáte jeho najbližšiemu príbuznému z jeho rodu; ten ho dostane do vlastníctva.‘“ To bude pre Izraelitov právne ustanovenie, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.27,11 Lv 25,25

Jozua — Mojžišov nástupca

12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystúp na tento vrch v pohorí Abarím a pozri na krajinu, ktorú som dal Izraelitom!27,12 Nm 33,47-48; Dt 32,49
13 Uvidíš ju a budeš pripojený k svojmu ľudu, tak ako bol pripojený tvoj brat Áron.27,13 Nm 20,24-28; 33,38 14 Keď sa totiž pospolitosť na púšti Cin búrila pre vodu proti mne, obaja ste mi odmietli vzdať posvätnú úctu pred nimi. Šlo o vodu Meriby v Kadéši na púšti Cin.“27,14 Nm 20,8-13; Dt 32,51-52; Ž 106,32-33 15 Vtedy Mojžiš povedal Hospodinovi: 16 „Kiež Hospodin, Boh duchov všetkých živých bytostí, ustanoví nad pospolitosťou muža,27,16 Nm 16,22; Dt 31,14 17 ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinova pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera!“27,17 Dt 31,2; 1Sam 18,13; 2Sam 5,2; Mt 9,36 18 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vezmi Núnovho syna Jozuu, muža obdareného Duchom, a polož naňho ruku!27,18 Nm 11,28; Dt 31,7-8; 34,9 19 Postav ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. Daj mu pred ňou poverenie27,19 Dt 3,28; 31,7; Lk 9,1-5 20 a prenes naňho časť svojej dôstojnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelitov.27,20 Nm 11,17; Joz 1,17; 2Krľ 2,9.15 21 Bude prichádzať pred kňaza Eleazára a ten vyžiada preňho pred Hospodinom rozhodnutie podľa obradu urím27,21 T. j. posvätným lósom.. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraeliti, teda on i celá pospolitosť.“27,21 Ex 28,30; Dt 33,8; Joz 9,14; Sdc 1,1 22 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Jozuu, postavil ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. 23 Položil naňho ruky a dal mu poverenie, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk