Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

26. kapitola

Druhé sčítanie Izraelitov

1 povedal Hospodin Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, synovi kňaza Árona:26,1 Nm 25,9
2 „Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov starších ako dvadsaťročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli.“26,2 Ex 30,12; Nm 1,2-3 3 Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu im Mojžiš a kňaz Eleazár povedali:26,3 Nm 22,1; 26,63; Dt 4,46-49 4 „Urobte súpis starších ako dvadsaťročných, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.“ Toto sú Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta:26,4 Ex 30,12-16 5 Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanóch s celým chanóchovským rodom, Pallu a palluovský rod,26,5-50 Gn 35,23-26; 46,8-2726,5 Ex 6,14; 1Krn 5,1-3 6 Checrón a checrónovský rod, Karmi a karmiovský rod. 7 To boli rody Rúbenovcov. Spočítaných bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať. 8 Palluov syn bol Eliáb. 9 Eliábovi synovia boli: Nemuel, Datán a Abirám; to bol ten Datán a Abirám, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Korachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi.26,9 Nm 16,1-2; Júd 11 10 Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhltla ich spolu s Korachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil dvestopäťdesiat mužov. Tak sa stali výstražným znamením.26,10 Nm 16,31-35; Ž 106,17-18 11 Korachovi synovia však nezomreli. 12 Šimeónovci podľa svojich rodov: Nemuel a nemuelovský rod, Jamín a jamínovský rod, Jachín a jachínovský rod, 13 Zerach a zerachovský rod, Šaúl a šaúlovský rod.26,13 Gn 46,10; Ex 6,15; 1Krn 4,24 14 To sú rody Šimeónovcov, bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto. 15 Gádovci podľa svojich rodov: Cefón a cefónovský rod, Chaggi a chaggiovský rod, Šuni a šuniovský rod, 16 Ozni a ozniovský rod, Eri a eriovský rod,26,16 Gn 46,16 17 Aród a aródovský rod, Aréli a aréliovský rod. 18 To sú rody Gádovcov. Po sčítaní ich bolo štyridsaťtisícpäťsto. 19 Júdovci Ér a Onán, ktorí zomreli v Kanaáne.26,19 Gn 38,1-10; 46,12; 1Krn 2,3 20 Júdovci podľa svojich rodov boli: Šela a šelovský rod, Perec a perecovský rod, Zerach a zerachovský rod.26,20 Gn 38,5.26-30 21 Perecovci boli: Checrón a checrónovský rod, Chamúl a chamúlovský rod.26,21 Rút 4,18-19; 1Krn 2,5.9 22 To sú rody Júdovcov. Po ich sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto. 23 Jissachárovci podľa svojich rodov: Tola a tolaovský rod, Puvva a puvvovský rod, 24 Jašúb a jašúbovský rod, Šimrón a šimrónovský rod.26,24 Gn 46,13 25 To sú rody Jissachárovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíctristo. 26 Zebulúnovci podľa svojich rodov: Sered a seredovský rod, Elón a elónovský rod, Jachleel a jachleelovský rod. 27 To sú rody Zebulúnovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiattisícpäťsto. 28 Jozefovi synovia podľa svojich rodov: Menašše a Efrajim.26,28 Gn 41,51-52 29 Menaššeovci: Machír a machírovský rod. Machír splodil Gileáda; z neho pochádza gileádovský rod.26,29 Gn 50,23; Joz 17,1-6 30 Toto sú Gileádovci: Íezer a íezerovský rod, Chelek a chelekovský rod, 31 Asríel a asríelovský rod, Šechem a šechemovský rod, 32 Šemida a šemidovský rod, Chefer a cheferovský rod. 33 Celofchád, syn Chefera, však nemal synov, iba dcéry. Mená Celofchádových dcér boli: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.26,33 Nm 27,1-11; 36,2 34 To sú rody Menaššeovcov. Po sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisícsedemsto. 35 Efrajimovci podľa svojich rodov: Šutelach a šutelachovský rod, Becher a becherovský rod, Tachan a tachanovský rod. 36 To sú Šutelachovci: Erán a eránovský rod. 37 To sú rody Efrajimovcov po ich sčítaní. Bolo ich tridsaťdvatisícpäťsto. To sú Jozefovci podľa svojich rodov. 38 Benjamínovci podľa svojich rodov: Bela a belovský rod, Ašbél a ašbélovský rod, Achirám a achirámovský rod, 39 Šefufám a šefufámovský rod, Chufám a chufámovský rod. 40 Belovci boli: Ard a Naamán; Ard a ardovský rod, Naamán a naamánovský rod. 41 To sú Benjamínovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícšesťsto. 42 Dánovci podľa svojich rodov: Šuchám a šuchámovský rod. To sú rody Dánovcov podľa svojich rodov. 43 Všetkých šuchámovských rodov po sčítaní bolo šesťdesiatštyritisícštyristo. 44 Ašérovci podľa svojich rodov: Jimna a jimnovský rod, Jišvi a jišviovský rod, Bería a beríovský rod. 45 Beríovci boli: Cheber a cheberovský rod, Malkíel a malkíelovský rod. 46 Ašérova dcéra sa menovala Serach. 47 To sú rody Ašérovcov; po sčítaní ich bolo päťdesiattritisícštyristo. 48 Naftaliovci podľa svojich rodov: Jachceel a jachceelovský rod, Guni a guniovský rod, 49 Jecer a jecerovský rod, Šillém a šillémovský rod. 50 To sú Naftaliovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícštyristo. 51 Všetkých Izraelitov po sčítaní bolo šesťstojedentisícsedemstotridsať.

Rozdelenie krajiny

52 Hospodin povedal Mojžišovi:
53 „Nech sa krajina rozdelí do dedičného vlastníctva kmeňom podľa počtu osôb. 54 Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných.26,54 Nm 33,54; 35,8 55 Krajina sa však rozdelí lósom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín.26,55 Nm 34,13-14 56 Lósom sa teda rozdelí dedičné vlastníctvo medzi početnejšie a menej početné kmene.“26,56 Joz 14,1-2

Sčítanie Léviovcov

57 Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kohát a kohátovský rod, Merari a merariovský rod.26,57 Ex 6,16-19; 1Krn 5,27; 6,1
58 To sú rody Léviovcov: libniovský, chebrónovský, machliovský, mušiovský a korachovský rod. Kohát splodil Amráma.26,58 Nm 3,17-21 59 Amrámova žena sa menovala Jochebed, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Amrámovi porodila Árona, Mojžiša a sestru Mirjam.26,59 Ex 2,1-2; 6,20; Lv 18,12 60 Áronovi sa narodil Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.26,60 Nm 3,2-4.8 61 No Nadáb a Abihu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina.26,61 Lv 10,1-2; 1Krn 24,1-2 62 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol dvadsaťtritisíc. Tí neboli započítaní medzi Izraelitov, lebo nedostali medzi nimi dedičné územia.26,62 Dt 14,27-29; 18,1-2 63 To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazár, keď robili súpis Izraelitov na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.26,63 Nm 26,3 64 Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti.26,64 Nm 1,1 65 Hospodin o nich totiž povedal: „Určite pomrú na púšti.“ Zostal z nich len Kaléb, syn Jefunneho, a Jozua, syn Núna.26,65 Nm 14,23-24.28-30.35.38; Dt 2,14-15