Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

Druhé sčítanie Izraelitov

1 povedal Hospodin Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, synovi kňaza Árona:26,1 Nm 25,9
2 „Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov starších ako dvadsaťročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli.“26,2 Ex 30,12; Nm 1,2-3 3 Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu im Mojžiš a kňaz Eleazár povedali:26,3 Nm 22,1; 26,63; Dt 4,46-49 4 „Urobte súpis starších ako dvadsaťročných, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.“ Toto sú Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta:26,4 Ex 30,12-16 5 Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanóch s celým chanóchovským rodom, Pallu a palluovský rod,26,5-50 Gn 35,23-26; 46,8-2726,5 Ex 6,14; 1Krn 5,1-3 6 Checrón a checrónovský rod, Karmi a karmiovský rod. 7 To boli rody Rúbenovcov. Spočítaných bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať. 8 Palluov syn bol Eliáb. 9 Eliábovi synovia boli: Nemuel, Datán a Abirám; to bol ten Datán a Abirám, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Korachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi.26,9 Nm 16,1-2; Júd 11 10 Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhltla ich spolu s Korachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil dvestopäťdesiat mužov. Tak sa stali výstražným znamením.26,10 Nm 16,31-35; Ž 106,17-18 11 Korachovi synovia však nezomreli. 12 Šimeónovci podľa svojich rodov: Nemuel a nemuelovský rod, Jamín a jamínovský rod, Jachín a jachínovský rod, 13 Zerach a zerachovský rod, Šaúl a šaúlovský rod.26,13 Gn 46,10; Ex 6,15; 1Krn 4,24 14 To sú rody Šimeónovcov, bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto. 15 Gádovci podľa svojich rodov: Cefón a cefónovský rod, Chaggi a chaggiovský rod, Šuni a šuniovský rod, 16 Ozni a ozniovský rod, Eri a eriovský rod,26,16 Gn 46,16 17 Aród a aródovský rod, Aréli a aréliovský rod. 18 To sú rody Gádovcov. Po sčítaní ich bolo štyridsaťtisícpäťsto. 19 Júdovci Ér a Onán, ktorí zomreli v Kanaáne.26,19 Gn 38,1-10; 46,12; 1Krn 2,3 20 Júdovci podľa svojich rodov boli: Šela a šelovský rod, Perec a perecovský rod, Zerach a zerachovský rod.26,20 Gn 38,5.26-30 21 Perecovci boli: Checrón a checrónovský rod, Chamúl a chamúlovský rod.26,21 Rút 4,18-19; 1Krn 2,5.9 22 To sú rody Júdovcov. Po ich sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto. 23 Jissachárovci podľa svojich rodov: Tola a tolaovský rod, Puvva a puvvovský rod, 24 Jašúb a jašúbovský rod, Šimrón a šimrónovský rod.26,24 Gn 46,13 25 To sú rody Jissachárovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíctristo. 26 Zebulúnovci podľa svojich rodov: Sered a seredovský rod, Elón a elónovský rod, Jachleel a jachleelovský rod. 27 To sú rody Zebulúnovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiattisícpäťsto. 28 Jozefovi synovia podľa svojich rodov: Menašše a Efrajim.26,28 Gn 41,51-52 29 Menaššeovci: Machír a machírovský rod. Machír splodil Gileáda; z neho pochádza gileádovský rod.26,29 Gn 50,23; Joz 17,1-6 30 Toto sú Gileádovci: Íezer a íezerovský rod, Chelek a chelekovský rod, 31 Asríel a asríelovský rod, Šechem a šechemovský rod, 32 Šemida a šemidovský rod, Chefer a cheferovský rod. 33 Celofchád, syn Chefera, však nemal synov, iba dcéry. Mená Celofchádových dcér boli: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.26,33 Nm 27,1-11; 36,2 34 To sú rody Menaššeovcov. Po sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisícsedemsto. 35 Efrajimovci podľa svojich rodov: Šutelach a šutelachovský rod, Becher a becherovský rod, Tachan a tachanovský rod. 36 To sú Šutelachovci: Erán a eránovský rod. 37 To sú rody Efrajimovcov po ich sčítaní. Bolo ich tridsaťdvatisícpäťsto. To sú Jozefovci podľa svojich rodov. 38 Benjamínovci podľa svojich rodov: Bela a belovský rod, Ašbél a ašbélovský rod, Achirám a achirámovský rod, 39 Šefufám a šefufámovský rod, Chufám a chufámovský rod. 40 Belovci boli: Ard a Naamán; Ard a ardovský rod, Naamán a naamánovský rod. 41 To sú Benjamínovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícšesťsto. 42 Dánovci podľa svojich rodov: Šuchám a šuchámovský rod. To sú rody Dánovcov podľa svojich rodov. 43 Všetkých šuchámovských rodov po sčítaní bolo šesťdesiatštyritisícštyristo. 44 Ašérovci podľa svojich rodov: Jimna a jimnovský rod, Jišvi a jišviovský rod, Bería a beríovský rod. 45 Beríovci boli: Cheber a cheberovský rod, Malkíel a malkíelovský rod. 46 Ašérova dcéra sa menovala Serach. 47 To sú rody Ašérovcov; po sčítaní ich bolo päťdesiattritisícštyristo. 48 Naftaliovci podľa svojich rodov: Jachceel a jachceelovský rod, Guni a guniovský rod, 49 Jecer a jecerovský rod, Šillém a šillémovský rod. 50 To sú Naftaliovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícštyristo. 51 Všetkých Izraelitov po sčítaní bolo šesťstojedentisícsedemstotridsať.

Rozdelenie krajiny

52 Hospodin povedal Mojžišovi:
53 „Nech sa krajina rozdelí do dedičného vlastníctva kmeňom podľa počtu osôb. 54 Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných.26,54 Nm 33,54; 35,8 55 Krajina sa však rozdelí lósom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín.26,55 Nm 34,13-14 56 Lósom sa teda rozdelí dedičné vlastníctvo medzi početnejšie a menej početné kmene.“26,56 Joz 14,1-2

Sčítanie Léviovcov

57 Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kohát a kohátovský rod, Merari a merariovský rod.26,57 Ex 6,16-19; 1Krn 5,27; 6,1
58 To sú rody Léviovcov: libniovský, chebrónovský, machliovský, mušiovský a korachovský rod. Kohát splodil Amráma.26,58 Nm 3,17-21 59 Amrámova žena sa menovala Jochebed, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Amrámovi porodila Árona, Mojžiša a sestru Mirjam.26,59 Ex 2,1-2; 6,20; Lv 18,12 60 Áronovi sa narodil Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.26,60 Nm 3,2-4.8 61 No Nadáb a Abihu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina.26,61 Lv 10,1-2; 1Krn 24,1-2 62 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol dvadsaťtritisíc. Tí neboli započítaní medzi Izraelitov, lebo nedostali medzi nimi dedičné územia.26,62 Dt 14,27-29; 18,1-2 63 To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazár, keď robili súpis Izraelitov na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.26,63 Nm 26,3 64 Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti.26,64 Nm 1,1 65 Hospodin o nich totiž povedal: „Určite pomrú na púšti.“ Zostal z nich len Kaléb, syn Jefunneho, a Jozua, syn Núna.26,65 Nm 14,23-24.28-30.35.38; Dt 2,14-15
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk