Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

26. kapitola

Druhé sčítanie Izraelitov

1 povedal Hospodin Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, synovi kňaza Árona:26,1 Nm 25,9
2 „Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov starších ako dvadsaťročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli.“26,2 Ex 30,12; Nm 1,2-3 3 Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu im Mojžiš a kňaz Eleazár povedali:26,3 Nm 22,1; 26,63; Dt 4,46-49 4 „Urobte súpis starších ako dvadsaťročných, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.“ Toto sú Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta:26,4 Ex 30,12-16 5 Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanóch s celým chanóchovským rodom, Pallu a palluovský rod,26,5-50 Gn 35,23-26; 46,8-2726,5 Ex 6,14; 1Krn 5,1-3 6 Checrón a checrónovský rod, Karmi a karmiovský rod. 7 To boli rody Rúbenovcov. Spočítaných bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať. 8 Palluov syn bol Eliáb. 9 Eliábovi synovia boli: Nemuel, Datán a Abirám; to bol ten Datán a Abirám, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Korachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi.26,9 Nm 16,1-2; Júd 11 10 Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhltla ich spolu s Korachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil dvestopäťdesiat mužov. Tak sa stali výstražným znamením.26,10 Nm 16,31-35; Ž 106,17-18 11 Korachovi synovia však nezomreli. 12 Šimeónovci podľa svojich rodov: Nemuel a nemuelovský rod, Jamín a jamínovský rod, Jachín a jachínovský rod, 13 Zerach a zerachovský rod, Šaúl a šaúlovský rod.26,13 Gn 46,10; Ex 6,15; 1Krn 4,24 14 To sú rody Šimeónovcov, bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto. 15 Gádovci podľa svojich rodov: Cefón a cefónovský rod, Chaggi a chaggiovský rod, Šuni a šuniovský rod, 16 Ozni a ozniovský rod, Eri a eriovský rod,26,16 Gn 46,16 17 Aród a aródovský rod, Aréli a aréliovský rod. 18 To sú rody Gádovcov. Po sčítaní ich bolo štyridsaťtisícpäťsto. 19 Júdovci Ér a Onán, ktorí zomreli v Kanaáne.26,19 Gn 38,1-10; 46,12; 1Krn 2,3 20 Júdovci podľa svojich rodov boli: Šela a šelovský rod, Perec a perecovský rod, Zerach a zerachovský rod.26,20 Gn 38,5.26-30 21 Perecovci boli: Checrón a checrónovský rod, Chamúl a chamúlovský rod.26,21 Rút 4,18-19; 1Krn 2,5.9 22 To sú rody Júdovcov. Po ich sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto. 23 Jissachárovci podľa svojich rodov: Tola a tolaovský rod, Puvva a puvvovský rod, 24 Jašúb a jašúbovský rod, Šimrón a šimrónovský rod.26,24 Gn 46,13 25 To sú rody Jissachárovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíctristo. 26 Zebulúnovci podľa svojich rodov: Sered a seredovský rod, Elón a elónovský rod, Jachleel a jachleelovský rod. 27 To sú rody Zebulúnovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiattisícpäťsto. 28 Jozefovi synovia podľa svojich rodov: Menašše a Efrajim.26,28 Gn 41,51-52 29 Menaššeovci: Machír a machírovský rod. Machír splodil Gileáda; z neho pochádza gileádovský rod.26,29 Gn 50,23; Joz 17,1-6 30 Toto sú Gileádovci: Íezer a íezerovský rod, Chelek a chelekovský rod, 31 Asríel a asríelovský rod, Šechem a šechemovský rod, 32 Šemida a šemidovský rod, Chefer a cheferovský rod. 33 Celofchád, syn Chefera, však nemal synov, iba dcéry. Mená Celofchádových dcér boli: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.26,33 Nm 27,1-11; 36,2 34 To sú rody Menaššeovcov. Po sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisícsedemsto. 35 Efrajimovci podľa svojich rodov: Šutelach a šutelachovský rod, Becher a becherovský rod, Tachan a tachanovský rod. 36 To sú Šutelachovci: Erán a eránovský rod. 37 To sú rody Efrajimovcov po ich sčítaní. Bolo ich tridsaťdvatisícpäťsto. To sú Jozefovci podľa svojich rodov. 38 Benjamínovci podľa svojich rodov: Bela a belovský rod, Ašbél a ašbélovský rod, Achirám a achirámovský rod, 39 Šefufám a šefufámovský rod, Chufám a chufámovský rod. 40 Belovci boli: Ard a Naamán; Ard a ardovský rod, Naamán a naamánovský rod. 41 To sú Benjamínovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícšesťsto. 42 Dánovci podľa svojich rodov: Šuchám a šuchámovský rod. To sú rody Dánovcov podľa svojich rodov. 43 Všetkých šuchámovských rodov po sčítaní bolo šesťdesiatštyritisícštyristo. 44 Ašérovci podľa svojich rodov: Jimna a jimnovský rod, Jišvi a jišviovský rod, Bería a beríovský rod. 45 Beríovci boli: Cheber a cheberovský rod, Malkíel a malkíelovský rod. 46 Ašérova dcéra sa menovala Serach. 47 To sú rody Ašérovcov; po sčítaní ich bolo päťdesiattritisícštyristo. 48 Naftaliovci podľa svojich rodov: Jachceel a jachceelovský rod, Guni a guniovský rod, 49 Jecer a jecerovský rod, Šillém a šillémovský rod. 50 To sú Naftaliovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícštyristo. 51 Všetkých Izraelitov po sčítaní bolo šesťstojedentisícsedemstotridsať.

Rozdelenie krajiny

52 Hospodin povedal Mojžišovi:
53 „Nech sa krajina rozdelí do dedičného vlastníctva kmeňom podľa počtu osôb. 54 Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných.26,54 Nm 33,54; 35,8 55 Krajina sa však rozdelí lósom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín.26,55 Nm 34,13-14 56 Lósom sa teda rozdelí dedičné vlastníctvo medzi početnejšie a menej početné kmene.“26,56 Joz 14,1-2

Sčítanie Léviovcov

57 Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kohát a kohátovský rod, Merari a merariovský rod.26,57 Ex 6,16-19; 1Krn 5,27; 6,1
58 To sú rody Léviovcov: libniovský, chebrónovský, machliovský, mušiovský a korachovský rod. Kohát splodil Amráma.26,58 Nm 3,17-21 59 Amrámova žena sa menovala Jochebed, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Amrámovi porodila Árona, Mojžiša a sestru Mirjam.26,59 Ex 2,1-2; 6,20; Lv 18,12 60 Áronovi sa narodil Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár.26,60 Nm 3,2-4.8 61 No Nadáb a Abihu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina.26,61 Lv 10,1-2; 1Krn 24,1-2 62 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol dvadsaťtritisíc. Tí neboli započítaní medzi Izraelitov, lebo nedostali medzi nimi dedičné územia.26,62 Dt 14,27-29; 18,1-2 63 To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazár, keď robili súpis Izraelitov na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu.26,63 Nm 26,3 64 Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti.26,64 Nm 1,1 65 Hospodin o nich totiž povedal: „Určite pomrú na púšti.“ Zostal z nich len Kaléb, syn Jefunneho, a Jozua, syn Núna.26,65 Nm 14,23-24.28-30.35.38; Dt 2,14-15