Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Druhé sčítanie Izraelitov

1 povedal Hospodin Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, synovi kňaza Árona:
2 „Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov starších ako dvadsaťročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli.“ 3 Na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu im Mojžiš a kňaz Eleazár povedali: 4 „Urobte súpis starších ako dvadsaťročných, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.“ Toto sú Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta: 5 Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanóch s celým chanóchovským rodom, Pallu a palluovský rod, 6 Checrón a checrónovský rod, Karmi a karmiovský rod. 7 To boli rody Rúbenovcov. Spočítaných bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať. 8 Palluov syn bol Eliáb. 9 Eliábovi synovia boli: Nemuel, Datán a Abirám; to bol ten Datán a Abirám, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Korachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi. 10 Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhltla ich spolu s Korachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil dvestopäťdesiat mužov. Tak sa stali výstražným znamením. 11 Korachovi synovia však nezomreli. 12 Šimeónovci podľa svojich rodov: Nemuel a nemuelovský rod, Jamín a jamínovský rod, Jachín a jachínovský rod, 13 Zerach a zerachovský rod, Šaúl a šaúlovský rod. 14 To sú rody Šimeónovcov, bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto. 15 Gádovci podľa svojich rodov: Cefón a cefónovský rod, Chaggi a chaggiovský rod, Šuni a šuniovský rod, 16 Ozni a ozniovský rod, Eri a eriovský rod, 17 Aród a aródovský rod, Aréli a aréliovský rod. 18 To sú rody Gádovcov. Po sčítaní ich bolo štyridsaťtisícpäťsto. 19 Júdovci Ér a Onán, ktorí zomreli v Kanaáne. 20 Júdovci podľa svojich rodov boli: Šela a šelovský rod, Perec a perecovský rod, Zerach a zerachovský rod. 21 Perecovci boli: Checrón a checrónovský rod, Chamúl a chamúlovský rod. 22 To sú rody Júdovcov. Po ich sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto. 23 Jissachárovci podľa svojich rodov: Tola a tolaovský rod, Puvva a puvvovský rod, 24 Jašúb a jašúbovský rod, Šimrón a šimrónovský rod. 25 To sú rody Jissachárovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíctristo. 26 Zebulúnovci podľa svojich rodov: Sered a seredovský rod, Elón a elónovský rod, Jachleel a jachleelovský rod. 27 To sú rody Zebulúnovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiattisícpäťsto. 28 Jozefovi synovia podľa svojich rodov: Menašše a Efrajim. 29 Menaššeovci: Machír a machírovský rod. Machír splodil Gileáda; z neho pochádza gileádovský rod. 30 Toto sú Gileádovci: Íezer a íezerovský rod, Chelek a chelekovský rod, 31 Asríel a asríelovský rod, Šechem a šechemovský rod, 32 Šemida a šemidovský rod, Chefer a cheferovský rod. 33 Celofchád, syn Chefera, však nemal synov, iba dcéry. Mená Celofchádových dcér boli: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca. 34 To sú rody Menaššeovcov. Po sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisícsedemsto. 35 Efrajimovci podľa svojich rodov: Šutelach a šutelachovský rod, Becher a becherovský rod, Tachan a tachanovský rod. 36 To sú Šutelachovci: Erán a eránovský rod. 37 To sú rody Efrajimovcov po ich sčítaní. Bolo ich tridsaťdvatisícpäťsto. To sú Jozefovci podľa svojich rodov. 38 Benjamínovci podľa svojich rodov: Bela a belovský rod, Ašbél a ašbélovský rod, Achirám a achirámovský rod, 39 Šefufám a šefufámovský rod, Chufám a chufámovský rod. 40 Belovci boli: Ard a Naamán; Ard a ardovský rod, Naamán a naamánovský rod. 41 To sú Benjamínovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícšesťsto. 42 Dánovci podľa svojich rodov: Šuchám a šuchámovský rod. To sú rody Dánovcov podľa svojich rodov. 43 Všetkých šuchámovských rodov po sčítaní bolo šesťdesiatštyritisícštyristo. 44 Ašérovci podľa svojich rodov: Jimna a jimnovský rod, Jišvi a jišviovský rod, Bería a beríovský rod. 45 Beríovci boli: Cheber a cheberovský rod, Malkíel a malkíelovský rod. 46 Ašérova dcéra sa menovala Serach. 47 To sú rody Ašérovcov; po sčítaní ich bolo päťdesiattritisícštyristo. 48 Naftaliovci podľa svojich rodov: Jachceel a jachceelovský rod, Guni a guniovský rod, 49 Jecer a jecerovský rod, Šillém a šillémovský rod. 50 To sú Naftaliovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícštyristo. 51 Všetkých Izraelitov po sčítaní bolo šesťstojedentisícsedemstotridsať.

Rozdelenie krajiny

52 Hospodin povedal Mojžišovi:
53 „Nech sa krajina rozdelí do dedičného vlastníctva kmeňom podľa počtu osôb. 54 Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných. 55 Krajina sa však rozdelí lósom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín. 56 Lósom sa teda rozdelí dedičné vlastníctvo medzi početnejšie a menej početné kmene.“

Sčítanie Léviovcov

57 Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kohát a kohátovský rod, Merari a merariovský rod.
58 To sú rody Léviovcov: libniovský, chebrónovský, machliovský, mušiovský a korachovský rod. Kohát splodil Amráma. 59 Amrámova žena sa menovala Jochebed, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Amrámovi porodila Árona, Mojžiša a sestru Mirjam. 60 Áronovi sa narodil Nadáb, Abihu, Eleazár a Itamár. 61 No Nadáb a Abihu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina. 62 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol dvadsaťtritisíc. Tí neboli započítaní medzi Izraelitov, lebo nedostali medzi nimi dedičné územia. 63 To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazár, keď robili súpis Izraelitov na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 64 Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti. 65 Hospodin o nich totiž povedal: „Určite pomrú na púšti.“ Zostal z nich len Kaléb, syn Jefunneho, a Jozua, syn Núna.