Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

Modloslužba Izraelitov

1 Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábčankami,25,1 Nm 33,49; Mich 6,5; 1Kor 10,8
2 ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a klaňal sa ich bohom.25,2 Nm 31,15-16 3 Keď sa Izraeliti dostali do služby Baal-Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti nim.25,3 Joz 22,17; Ž 106,28-29; Oz 9,10; 1Kor 10,20 4 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vezmi všetkých predstaviteľov ľudu a pre Hospodina im dolám kosti a vystav ich na slnku, aby sa prudký hnev Hospodina odvrátil od Izraela.“25,4 Dt 4,3; Joz 23,2; 2Sam 21,6.9 5 Mojžiš teda rozkázal izraelským sudcom: „Nech každý spomedzi svojich mužov zabije tých, čo sa oddali Baal-Peórovi!“25,5 Ex 18,21-26; 32,27-28 6 Vtom prišiel istý Izraelita a pred očami Mojžiša a celej izraelskej pospolitosti priviedol k svojim bratom Midjánčanku práve vtedy, keď pri vchode do stanu stretávania nariekali.25,6 Nm 31,2.9-16; Ez 9,4-6; Joel 2,17; 1Mak 2,26 7 Keď to videl Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, vstal spomedzi pospolitosti, vzal do rúk kopiju,25,7 Ex 6,25; Ž 106,29-31; Sir 45,23 8 vošiel za Izraelitom do ženskej časti stanu a tam ich oboch, Izraelitu i ženu prebodol. Tak bola zastavená pohroma medzi Izraelitmi.25,8 Ž 106,30 9 Tých, čo pre túto pohromu zomreli, bolo dvadsaťštyritisíc.25,9 Nm 17,14-15; Dt 4,3-4; 1Kor 10,8 10 Hospodin povedal Mojžišovi:25,10 1Mak 2,54 11 „Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelitov, keď medzi nimi horlil za mňa, ako ja horlím za nich. Preto som v žiarlivosti nemusel vyhubiť Izraelitov. 25,11 Ex 22,5; Dt 32,16.21; Ž 78,58; Sof 1,18; 1Kor 10,22 12 Povedz mu teda, že s ním uzatváram zmluvu pokoja.25,12 Iz 54,10; Ez 34,25; Mal 2,4-5 13 Podľa tejto zmluvy bude jemu a jeho potomstvu trvalo patriť kňazstvo, pretože horlil za svojho Boha a bude teda vykonávať obrad zmierenia za Izraelitov.“25,13 Ex 40,15; Sir 45,23-26; Heb 2,17; 7,11 14 Izraelita, ktorého zabili spolu s Midjánčankou, sa volal Zimri; bol to syn Salua, kniežaťa z rodu Šimeónovcov.25,14 Nm 26,14 15 Zabitá Midjánčanka sa volala Kozbi, bola to dcéra Cúrova, ktorý bol popredným mužom istého rodu v Midjánsku.25,15 Nm 31,8; Joz 13,21 16 Hospodin povedal Mojžišovi: 17 „Obkľúčte Midjánčanov a usmrťte ich!25,17 Nm 31,2 18 Veď aj oni vás zvierali svojimi úskokmi, keď vás zvádzali Peórom a Kozbi, dcérou midjánskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň pohromy pre Peóra.“25,18 Nm 31,15-16; 2Pt 2,14-15; Zj 2,14 19 Po tej pohrome