24. kapitola

1 Bileám videl, že Hospodinovi sa páči, aby žehnal Izrael. Nepokúšal sa teda, ako už dvakrát predtým, o preklínanie, ale obrátil sa tvárou k púšti.24,1 Iz 44,24-26; Sk 16,16-18 2 Keď sa Bileám rozhliadol a videl, ako Izrael táborí podľa svojich kmeňov, spočinul na ňom Boží duch24,2 1Sam 10,10; 2Krn 15,1 3 a vyslovil svoj výrok: „Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami;24,3 Nm 23,7.18; 1Sam 9,9 4 výrok toho, kto počúva Božie slová, ktorý vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči:24,4 Gn 15,12; 2Kor 12,2-4; Zj 1,10 5 Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, príbytky tvoje, Izrael!24,5 Nm 1,52; Ž 84,2 6 Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloa, čo sadil Hospodin, ako cédre pri vode.24,6 Ž 1,3; 104,16; Jer 31,12 7 Voda bude tiecť z jeho vedier, jeho siatiny budú v hojnej vlahe. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ, zvelebené bude jeho kráľovstvo.24,7 1Sam 15,8-9; Iz 2,2; 9,5-6 8 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh byvola. Pohltí národy, svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme.24,8 Nm 23,24; Ž 2,9; Iz 38,13; Jer 50,17 9 Uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? Kto ťa požehná, nech je požehnaný! Kto ťa prekľaje, nech je prekliaty!“24,9 Gn 12,3; 27,29; 49,9 10 Nato vzplanul Balákov hnev proti Bileámovi a plesol rukami. Balák potom povedal Bileámovi: „Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov a ty už tretíkrát žehnáš.24,10 Neh 13,2; Ez 21,19.22 11 Ber sa preč! Povedal som: Veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa pocty zbavil.“24,11 Nm 22,17 12 Bileám však povedal Balákovi: „Nepovedal som tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne: 13 ‚Keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina a čokoľvek svojvoľne vykonať. Čo povie Hospodin, to budem hovoriť‘?24,13 Nm 22,18 14 Teraz idem k svojmu ľudu. Poď teda, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcnosti.“24,14 Mich 6,5; Zj 2,10.14 15 Nato vyslovil svoj výrok: „Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami; 16 výrok toho, kto počúva Božie slová, kto má poznanie od Najvyššieho, kto vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči:24,16 2Sam 23,1-2 17 ‚Vidím ho, ale zatiaľ neprítomného, hľadím naňho, ale nie zblízka. Vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých Šétovcov.24,17 Gn 49,10; Ž 45,7; 110,2; Mt 2,2-9; Zj 22,16 18 Podrobí si Edóm, zmocní sa Seíru, svojho nepriateľa, no Izrael získa moc.24,18 2Sam 8,14; Iz 34,5; Am 9,12 19 Z Jákoba povstane ten, ktorý zničí všetko, a zahubí tých, čo ušli z mesta.‘“24,19 Gn 27,40; Mich 5,1 20 Keď zasa uzrel Amaléka, vyslovil svoj výrok: „Amalék bol prvý z národov, no jeho budúcnosť bude večná záhuba.“24,20 Ex 17,8.14-16; 1Sam 15,3.8 21 Keď uvidel Kénitov, vyslovil svoj výrok: „Tvoje sídlo je pevné, tvoje hniezdo spočíva na skale.24,21 Gn 15,19 22 No predsa, Kéniti, budete zničení, keď vás Aššúr odvlečie do zajatia!“24,22 Ž 83,9 23 Znova vyslovil svoj výrok: „Ktože len zostane nažive, keď to Boh urobí?24,23 Mal 3,2 24 Lode od brehov Kittímu pokoria Aššúra i Ebera, no nakoniec aj ten zahynie.“ 24,24 Gn 10,4; Dan 11,30.45 25 Potom Bileám vstal, vrátil sa do svojho domova a Balák šiel tiež svojou cestou.24,25 Nm 31,8.16; Joz 13,22