Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Bileám žehná Izraelitov

1 Bileám povedal Balákovi: „Postav mi tu sedem oltárov a priprav mi sedem býčkov a sedem baranov!“23,1 Nm 23,20.23.28
2 Balák urobil, ako žiadal Bileám. Potom Balák a Bileám obetovali býčka a barana na každom oltári. 3 Bileám povedal Balákovi: „Postav sa k svojej spaľovanej obete a ja odídem. Azda sa mi Hospodin ukáže a oznámim ti, čo mi zjaví.“ Potom sa Bileám odobral na osamelé miesto. 23,3 Nm 22,8-9; 23,15; 24,1 4 Boh mu vyšiel v ústrety a Bileám mu povedal: „Pripravil som sedem oltárov a na každom z nich som obetoval býčka a barana.“ 5 Potom Hospodin vložil Bileámovi do úst slová a povedal: „Vráť sa k Balákovi s posolstvom!“23,5 Nm 23,16; Dt 18,18; Jer 1,9 6 Keď sa k nemu vrátil, stál pri svojej spaľovanej obete spolu so všetkými moábskymi kniežatami. 7 Vtedy vyslovil svoj výrok: „Z Aramu ma priviedol Balák, z východných vrchov moábsky kráľ: Poď preklínať Jákoba, poď zlorečiť Izraelovi!23,7 Nm 23,18; 24,3; Jób 29,1; Ez 17,2; Hab 2,6 8 Ako môžem preklínať, keď Boh nepreklína, ako mám zlorečiť, keď Hospodin nezlorečí? 9 Vidím ho z vrcholu skál, z pahorkov naňho hľadím. Vidím ľud, čo býva oddelene, a nepatrí k pohanom.23,9 Ex 19,5-6; Dt 33,28 10 Kto zráta Jákobovcov? Je ich ako prachu! Kto spočíta Izraelitov? Je ich ako piesku! Kiežby som zomrel smrťou spravodlivých, kiežby som skonal ako oni!“23,10 Gn 13,16; 15,5; Ž 116,15 11 Nato Balák povedal Bileámovi: „Čo si mi to urobil? Priviedol som ťa, aby si mojich nepriateľov preklial, a ty ich stále žehnáš!“ 12 On odpovedal: „Nesmiem azda povedať to, čo mi do úst vložil Hospodin?“23,12 Nm 22,38; 23,26 13 Balák mu na to povedal: „Poď so mnou na iné miesto, odkiaľ ten ľud uvidíš. Ty si zatiaľ videl len jeho časť, nevidel si ho celý. Odtiaľ mi ho prekľaješ!“ 14 Odviedol ho teda na Cófimské pole pri vrchole Pisgy, kde postavil sedem oltárov a na každom z nich obetoval býčka s baranom.23,14 Gn 49,1 15 Bileám povedal Balákovi: „Ostaň tu pri svojej spaľovanej obete a ja zatiaľ počkám na stretnutie.“ 16 Hospodin sa stretol s Bileámom, vložil mu do úst slová a povedal: „Vráť sa k Balákovi s posolstvom!“23,16 Ex 4,15; Nm 22,38 17 Keď sa Bileám vrátil k Balákovi, videl ho stáť pri jeho spaľovanej obete spolu s moábskymi kniežatami a Balák sa ho spýtal: „Čo hovoril Hospodin?“ 18 Vtedy Bileám vyslovil svoj výrok: „Povstaň, Balák, a počúvaj, dávaj pozor, syn Cippóra! 19 Boh nie je človek, aby klamal, nie je syn človeka, aby ľutoval. Povie azda a nespraví? Sľúbi a nesplní?23,19 1Sam 15,29; Jób 9,32; Mal 3,6; Rim 11,29; Heb 6,18; Jk 1,17 20 Dostal som príkaz požehnávať; on žehnal, nemôžem to zmeniť. 21 Neprávosť nevidieť v Jákobovi, nebadať zlobu v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním; jasot znie na počesť kráľa.23,21 Ž 32,2; 103,12; Hab 1,3; Rim 4,7 22 Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh byvola.23,22 Nm 24,8; Dt 33,17; Mt 2,15 23 Nieto kliatby proti Jákobovi, nijakej veštby proti Izraelu. Teraz sa povie Jákobovi, Izraelovi, čo koná Boh.23,23 Ž 44,1-3 24 To je ľud! Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Neľahne si, kým nezhltne korisť, kým nevypije krv usmrtených.“23,24 Nm 24,8-9; Ez 19,2 25 Nato Balák povedal Bileámovi: „Keď už ho nemôžeš prekliať, aspoň ho nežehnaj!“ 26 Bileám odpovedal Balákovi: „Nevravel som ti, že musím urobiť všetko, čo mi povie Hospodin?“ 23,26 Nm 23,12-13 27 Potom Balák povedal Bileámovi: „Poď, zavediem ťa na iné miesto, možno sa zapáči Bohu, aby si ho odtiaľ preklial.“ 28 Balák zaviedol Bileáma na vrchol Peóru, ktorý vyčnieva nad pustatinou.23,28 Nm 25,3; Oz 9,10 29 Potom Bileám povedal Balákovi: „Postav tu sedem oltárov a priprav mi sedem býčkov a sedem baranov!“ 30 Balák urobil tak, ako si želal Bileám a na každom oltári obetoval jedného býčka a jedného barana.