Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Balák povoláva Bileáma

1 Izraeliti šli ďalej a utáborili sa na moábskych stepiach v Zajordánsku naproti Jerichu.22,1 Nm 33,48-50; Dt 34,1
2 Balák, syn Cippóra, videl všetko, čo urobil Izrael Amorejčanom.22,2 Sdc 11,25; Jdt 11 3 Moábčania sa veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho; priam sa zhrozili Izraelitov.22,3 Ex 15,15; Dt 2,25 4 Moábčania nato povedali midjánskym starším: „Tento dav teraz spustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň.“ V tom čase bol moábskym kráľom Balák, syn Cippóra,22,4 Nm 31,3 5 ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petóru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu: „Z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne.22,5 Dt 23,5; Joz 24,9; Neh 13,1-2; Mich 6,5; 2Pt 2,15-16; Júd 11; Zj 2,14 6 Poď teda a pre mňa prekľaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. Azda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný, a koho prekľaješ, bude prekliaty.“ 7 Moábski a midjánski starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. 8 On im povedal: „Dnes prenocujte tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin.“ Moábske kniežatá zostali u Bileáma.22,8 Nm 12,6; Ez 33,31 9 Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho: „Kto sú tí muži u teba?“ 10 Bileám odpovedal Bohu: „Moábsky kráľ Balák, syn Cippóra, mi ich poslal s odkazom: 11 ‚Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, prekľaj mi ho! Azda ho v boji premôžem a vyženiem.‘“22,11 Gn 22,17 12 Boh však povedal Bileámovi: „Nechoď s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný!“22,12 Nm 23,20 13 Keď Bileám ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám: „Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázal ísť s vami.“ 14 Moábske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: „Bileám sa zdráhal ísť s nami.“

Balákova opätovná žiadosť

15 Balák znova poslal kniežatá ešte početnejšie a vznešenejšie než predtým.
16 Prišli k Bileámovi a povedali: „Takto hovorí Balák, syn Cippóra: ‚Prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne! 17 Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, prekľaj tento ľud v môj prospech!‘“22,17 Nm 24,11 18 Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: „Keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha —, nič nemôžem vykonať!22,18 Nm 24,13; 1Krľ 22,14; Dan 5,17 19 Zostaňte tu však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi Hospodin.“ 20 V noci prišiel Boh k Bileámovi a povedal mu: „Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem.“22,20 Nm 22,35; 23,12.26; 24,13; Ž 33,10-11 21 Bileám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moábskymi kniežatami.

Bileámova oslica

22 Jeho odchod roznietil Boží hnev. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.22,22 Ex 4,24
23 Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil oslicu, lebo odbočila z cesty.22,23 Joz 5,13; 2Krľ 6,17 24 Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. 25 Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Bileámovi pritlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil.22,25 Jób 5,13-15 26 Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo.22,26 Oz 2,8 27 Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pod Bileámom. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. 28 Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: „Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ?“22,28 Ex 4,11; 2Pt 2,16 29 Bileám jej odvetil: „Svojvoľne si si počínala voči mne. Keby som mal poruke meč, hneď by som ťa zabil.“ 30 Oslica mu odpovedala: „Či nie som tvoja oslica, na ktorej oddávna až dodnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto?!“ On odpovedal: „Nie.“ 31 Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár.22,31 2Krľ 6,17-20; Lk 24,16.31 32 Hospodinov anjel mu povedal: „Prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby.22,32 Dt 23,5 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive.“ 34 Bileám odpovedal Hospodinovmu anjelovi: „Zhrešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviaš do cesty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa.“22,34 Ex 10,16-17; 1Sam 15,24.30; Jób 34,31-32 35 Hospodinov anjel však povedal Bileámovi: „Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem!“ Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami. 36 Keď sa Balák o Bileámovom príchode dopočul, vyšiel mu v ústrety do Ír-Moábu pri Arnóne na hranici územia.22,36 Iz 16,2 37 Balák dohováral Bileámovi: „Či som opätovne neposlal po teba, aby ťa zavolali? Či by som si ťa naozaj nevedel uctiť?“ 38 Bileám odpovedal Balákovi: „Pozri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec povedať? Povedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh.“22,38 Nm 22,18; 23,16 39 Potom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kirjat-Chucótu. 40 Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a poslal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním. 41 Nasledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vyviedol ho na Baalovo posvätné návršie Bamót-Baal, odkiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.22,41 Joz 13,17; Jer 48,35