Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

22. kapitola

Balák povoláva Bileáma

1 Izraeliti šli ďalej a utáborili sa na moábskych stepiach v Zajordánsku naproti Jerichu.22,1 Nm 33,48-50; Dt 34,1
2 Balák, syn Cippóra, videl všetko, čo urobil Izrael Amorejčanom.22,2 Sdc 11,25; Jdt 11 3 Moábčania sa veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho; priam sa zhrozili Izraelitov.22,3 Ex 15,15; Dt 2,25 4 Moábčania nato povedali midjánskym starším: „Tento dav teraz spustoší všetko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň.“ V tom čase bol moábskym kráľom Balák, syn Cippóra,22,4 Nm 31,3 5 ktorý vyslal poslov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petóru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlastnej krajiny, aby ho privolal. Odkázal mu: „Z Egypta vyšiel ľud, pokryl povrch zeme a usadzuje sa oproti mne.22,5 Dt 23,5; Joz 24,9; Neh 13,1-2; Mich 6,5; 2Pt 2,15-16; Júd 11; Zj 2,14 6 Poď teda a pre mňa prekľaj tento ľud, lebo je mocnejší než ja. Azda ho potom porazím a vyženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požehnáš, bude požehnaný, a koho prekľaješ, bude prekliaty.“ 7 Moábski a midjánski starší sa vybrali na cestu a vzali so sebou odmenu za veštbu. Keď prišli k Bileámovi, oznámili mu Balákovo želanie. 8 On im povedal: „Dnes prenocujte tu, potom vám odpoviem podľa toho, čo mi oznámi Hospodin.“ Moábske kniežatá zostali u Bileáma.22,8 Nm 12,6; Ez 33,31 9 Boh prišiel k Bileámovi a spýtal sa ho: „Kto sú tí muži u teba?“ 10 Bileám odpovedal Bohu: „Moábsky kráľ Balák, syn Cippóra, mi ich poslal s odkazom: 11 ‚Z Egypta vyšiel ľud a pokryl povrch zeme. Poď teda, prekľaj mi ho! Azda ho v boji premôžem a vyženiem.‘“22,11 Gn 22,17 12 Boh však povedal Bileámovi: „Nechoď s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný!“22,12 Nm 23,20 13 Keď Bileám ráno vstal, povedal Balákovým kniežatám: „Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi zakázal ísť s vami.“ 14 Moábske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: „Bileám sa zdráhal ísť s nami.“

Balákova opätovná žiadosť

15 Balák znova poslal kniežatá ešte početnejšie a vznešenejšie než predtým.
16 Prišli k Bileámovi a povedali: „Takto hovorí Balák, syn Cippóra: ‚Prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne! 17 Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prosím, prekľaj tento ľud v môj prospech!‘“22,17 Nm 24,11 18 Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: „Keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha —, nič nemôžem vykonať!22,18 Nm 24,13; 1Krľ 22,14; Dan 5,17 19 Zostaňte tu však aj cez noc, aby som sa dozvedel, čo mi ešte oznámi Hospodin.“ 20 V noci prišiel Boh k Bileámovi a povedal mu: „Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem.“22,20 Nm 22,35; 23,12.26; 24,13; Ž 33,10-11 21 Bileám ráno vstal, osedlal si oslicu a odišiel s moábskymi kniežatami.

Bileámova oslica

22 Jeho odchod roznietil Boží hnev. Hospodinov anjel sa mu postavil do cesty, aby mu prekážal v jazde na oslici. Bileáma sprevádzali aj dvaja jeho sluhovia.22,22 Ex 4,24
23 Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil oslicu, lebo odbočila z cesty.22,23 Joz 5,13; 2Krľ 6,17 24 Hospodinov anjel sa postavil na chodník medzi vinicami, kde bol múr z jednej i z druhej strany. 25 Keď oslica znova uvidela Hospodinovho anjela, pritisla sa k múru a Bileámovi pritlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil.22,25 Jób 5,13-15 26 Hospodinov anjel ho opäť predišiel a zastal na úzkom mieste, kde sa nedalo vyhnúť ani napravo, ani naľavo.22,26 Oz 2,8 27 Keď oslica uvidela Hospodinovho anjela, padla pod Bileámom. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou. 28 Vtedy Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi: „Čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ?“22,28 Ex 4,11; 2Pt 2,16 29 Bileám jej odvetil: „Svojvoľne si si počínala voči mne. Keby som mal poruke meč, hneď by som ťa zabil.“ 30 Oslica mu odpovedala: „Či nie som tvoja oslica, na ktorej oddávna až dodnes jazdíš? Správala som sa niekedy k tebe takto?!“ On odpovedal: „Nie.“ 31 Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho anjela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hlboko poklonil a padol pred ním na tvár.22,31 2Krľ 6,17-20; Lk 24,16.31 32 Hospodinov anjel mu povedal: „Prečo si už trikrát zbil svoju oslicu? Ja som prišiel, aby som ti prekážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby.22,32 Dt 23,5 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa mi nebola vyhla, bol by som ťa zabil a ju by som nechal nažive.“ 34 Bileám odpovedal Hospodinovmu anjelovi: „Zhrešil som, lebo som nevedel, že sa mi staviaš do cesty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa.“22,34 Ex 10,16-17; 1Sam 15,24.30; Jób 34,31-32 35 Hospodinov anjel však povedal Bileámovi: „Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti poviem!“ Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami. 36 Keď sa Balák o Bileámovom príchode dopočul, vyšiel mu v ústrety do Ír-Moábu pri Arnóne na hranici územia.22,36 Iz 16,2 37 Balák dohováral Bileámovi: „Či som opätovne neposlal po teba, aby ťa zavolali? Či by som si ťa naozaj nevedel uctiť?“ 38 Bileám odpovedal Balákovi: „Pozri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec povedať? Povedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh.“22,38 Nm 22,18; 23,16 39 Potom šiel Bileám s Balákom a prišli do Kirjat-Chucótu. 40 Balák tam obetoval hovädzí dobytok i ovce a poslal z toho Bileámovi i kniežatám, čo boli s ním. 41 Nasledujúce ráno Balák vzal so sebou Bileáma a vyviedol ho na Baalovo posvätné návršie Bamót-Baal, odkiaľ bolo vidieť až na kraj tábora ľudu.22,41 Joz 13,17; Jer 48,35