21. kapitola

Boj s arádskym kráľom

1 Keď sa Kanaánčan, kráľ Arádu, ktorý býval v Negeve, dopočul, že Izrael prichádza cestou z Atarímu, pustil sa s ním do boja a niekoľkých aj zajal.21,1 Nm 33,40; Joz 12,14
2 Vtedy Izrael sľúbil Hospodinovi: „Ak mi naozaj vydáš do ruky tento ľud, potom zničím ich mestá ako prekliate.“21,2 Dt 13,16; Joz 6,17.26; 1Sam 15,3.7-8 3 Hospodin vypočul hlas Izraela a vydal mu do ruky Kanaánčanov. Vyhubili aj ich mestá ako prekliate a dali tomuto miestu meno Chorma21,3 Hebr. Kliatba..21,3 Nm 14,45; Dt 1,44

Bronzový had

4 Od vrchu Hór šli ďalej smerom k Trstinovému moru, aby obišli územie Edómčanov. Ľud však cestou zmalomyseľnel21,4 Nm 11,1; 20,18-21
5 a reptal proti Bohu a Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm sa nám už oškliví!“21,5 Nm 11,1-6; 14,1-4 6 Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli.21,6 Dt 8,15; Iz 14,29; 30,6; 1Kor 10,9 7 Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli: „Zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov!“ Mojžiš sa teda modlil za ľud.21,7 Ex 32,30.32; Nm 14,17-20; Rim 10,1 8 Hospodin povedal Mojžišovi: „Zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrď! Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive.“21,8 2Krľ 18,4; Ž 145,8; Jn 3,14 9 Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrď. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive.21,9 1Mak 5,48

Cesta k Arnónu

10 Izraeliti šli ďalej a utáborili sa v Obóte.21,10 Nm 33,43-45
11 Potom odišli z Obótu a utáborili sa v Ije-Abaríme na púšti, ktorá je na východ od Moábska. 12 Odtiaľ odišli a utáborili sa v údolí Zered. 13 Potom pokračovali ďalej a utáborili sa za Arnónom, ktorý je na púšti a pramení na území Amorejčanov. Arnón je totiž hranicou medzi Moábčanmi a Amorejčanmi.21,13 Sdc 11,13.18 14 Preto sa v Knihe Hospodinových bojov hovorí: „Vahéb v Sufe a údolia pri Arnóne,21,14 Joz 10,13; 2Sam 1,18 15 svah údolí, ktorý sa skláňa k osade Ár a opiera sa o hranice Moábska.“ 16 Odtiaľ tiahli do Beéru. Je to Beér, kde Hospodin povedal Mojžišovi: „Zhromaždi ľud a ja im dám vodu!“21,16 Sdc 9,21 17 Vtedy spieval Izrael túto pieseň: „Vydaj vodu, studňa! Ospevujte ju, 18 studňu, ktorú vykopali kniežatá! Vyhĺbili ju vznešení z ľudu žezlom, svojimi palicami.“ Z púšte tiahli do Mattany.21,18 Dt 33,4.21; Sdc 5,14; Jn 1,17 19 Z Mattany do Nachalíelu, z Nachalíelu do Bamótu. 20 Z Bamótu do údolia, ktoré je na moábskych poliach pri vrchole Pisgy, ktorý vyčnieva nad pustatinou.

Víťazstvo nad Sichónom

21 Izrael vyslal poslov k amorejskému kráľovi Sichónovi s odkazom:21,21 Dt 2,26-28
22 „Dovoľ mi prejsť tvojou krajinou! Neodbočíme ani do poľa, ani do vinice, ani nebudeme piť vodu zo studne. Pôjdeme po kráľovskej ceste, kým neprejdeme tvojím územím.“21,22 Nm 20,17 23 Sichón však nedovolil prejsť Izraelitom cez svoje územie, ale zhromaždil všetok svoj ľud a vytiahol proti Izraelitom na púšť. Dorazil do Jahacu a bojoval proti nim. 24 Izrael ho však porazil ostrím meča a obsadil jeho územie od Arnónu až po Jabbók, až po Ammónčanov, lebo Jazér leží na ammónskej hranici.21,24 Am 2,9 25 Potom Izrael obsadil všetky tamojšie mestá. Usadil sa vo všetkých amorejských mestách, v Chešbóne a v jeho osadách. 26 Chešbón bol totiž sídelným mestom amorejského kráľa Sichóna, ktorý bojoval proti niekdajšiemu moábskemu kráľovi a vzal mu z rúk celú krajinu až po Arnón. 27 Preto skladatelia riekaniek hovoria: „Poďte do Chešbónu! Nech je vystavané a opevnené Sichónovo mesto. 28 Veď oheň vyšľahol z Chešbónu, plameň zo Sichónovho mesta a strávil Ár-Moáb. Spálil arnónske výšiny.21,28 Sdc 9,20 29 Beda ti, Moáb! Stratený si, ľud Kemóša. Tvoji synovia sú utečenci a tvoje dcéry sú v zajatí Sichóna, kráľa Amorejčanov.21,29 Sdc 11,24; 1Krľ 11,7.33; Jer 48,7 30 My sme ich však zničili od Chešbónu až po Dibón. Pustošili sme po Nófach, všetko až po Medebu.“21,30 Iz 15,2

Víťazstvo nad Ógom

31 Keď sa Izraeliti usadili v krajine Amorejčanov,
32 Mojžiš vyslal vyzvedačov, aby preskúmali Jazér. Potom Izraeliti obsadili jeho dediny a vyhnali miestnych Amorejčanov.21,32 Joz 2,1; Jer 48,32; 1Mak 5,13 33 Nato sa obrátili a šli hore bášanskou cestou. Bášanský kráľ Óg vytiahol so všetkým svojím ľudom do Edrei do boja proti nim.21,33 Dt 3,1-6; 29,6; Ž 68,15 34 Hospodin povedal Mojžišovi: „Neboj sa ho, lebo som ti ho dal do rúk: všetok jeho ľud i jeho krajinu! Ty s ním však nalož tak, ako si urobil amorejskému kráľovi Sichónovi, ktorý býval v Chešbóne!“ 35 Porazili ho i jeho synov, ako aj všetok jeho ľud, takže nikto neušiel. Potom obsadili jeho krajinu.21,35 Dt 3,3-17; 29,7-8