20. kapitola

Vody v Meríbe

1 V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Cin. Ľud sa utáboril v Kadéši, kde zomrela Mirjam, a kde ju aj pochovali.20,1-13 Ex 17,1-720,1 Nm 13,21.26; Dt 1,46
2 Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona.20,2 Ex 15,22 3 Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu: „Kiežby sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom!20,3 Ex 5,21; Nm 14,2 4 Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom?20,4 Nm 16,13 5 Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká; ba nie je tu ani pitná voda?“20,5 Ex 14,11; Nm 13,23 6 Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia ku vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinova sláva.20,6 Nm 14,5; 16,19 7 Hospodin povedal Mojžišovi: 8 „Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok.20,8 Ex 4,17; Ž 78,15-16; 105,41; 1Kor 10,4 9 Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin.“20,9 Nm 17,25 10 Nato zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: „Počujte, vzbúrenci! Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu?“20,10 Ž 106,32-33; Múd 11,4 11 Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok.20,11 Dt 8,15 12 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: „Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám.“20,12 Nm 11,21-22; Dt 1,37; 1Pt 3,15 13 Sú to vody Meriby20,13 Hebr. Zvady., kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prejavil svoju svätosť.20,13 Ex 17,7; Dt 33,8

Odchod z Kadéša

14 Z Kadéša poslal Mojžiš poslov k edómskemu kráľovi: „Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael: Ty poznáš všetky útrapy, ktoré nás postihli.20,14 Gn 32,3-4; Dt 2,4; 23,7
15 Naši otcovia zostúpili do Egypta, kde dlhý čas bývali. Egypťania však s nami a s našimi otcami zle zaobchádzali,20,15 Nm 11,5 16 preto sme volali k Hospodinovi o pomoc a on vypočul náš nárek. Poslal nám posla, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadéši, v meste na hranici tvojho územia.20,16 Ex 2,23-24; 14,19 17 Dovoľ nám prejsť cez tvoje územie. Nepôjdeme cez polia ani cez vinice, nebudeme piť vodu zo studní, pôjdeme kráľovskou cestou, z ktorej neodbočíme ani napravo, ani naľavo, kým neprejdeme tvojím územím.“20,17 Nm 21,21-22; 1Mak 5,48 18 Edóm mu však odkázal: „Nesmieš prejsť cez moje územie, lebo vyjdem proti tebe s mečom!“ 19 Izraeliti mu odpovedali: „Pôjdeme hlavnou cestou a keď ja alebo môj dobytok budeme piť z tvojej vody, zaplatíme ti. Nič iné nechcem, len aby sme mohli pešo prejsť.“20,19 Dt 2,6 20 Edóm odmietol: „Nesmieš prejsť!“ Potom vyšiel proti nim s veľkým počtom ľudí a s veľkou mocou.20,20 Dt 2,30; Sdc 11,17.20 21 Keď Edóm Izraelu prechod cez svoje územie odmietol, Izrael sa mu vyhol.20,21 Dt 2,27; Sdc 11,24

Áronova smrť

22 Z Kadéša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hór.20,22 Nm 20,1; 33,36-37
23 Na vrchu Hór, na hranici Edómska, Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 24 „Áron bude pripojený k svojmu ľudu; nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vodách Meriby.20,24 Gn 15,15; Nm 27,13; Dt 32,50 25 Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch Hór.20,25 Nm 33,38-39; Dt 10,6 26 Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč doň jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie.“20,26 Ex 29,29-30 27 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch Hór. 28 Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu Hór, Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu.20,28 Nm 33,38; Dt 10,6; 32,49-50; Heb 7,24-25 29 Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel a celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.20,29 Dt 34,8; Sk 8,2