Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

18. kapitola

Povinnosti kňazov a levitov

1 Hospodin povedal Áronovi: „Ty, tvoji synovia a tvoja rodina budete zodpovední za svätyňu. Ty a s tebou tvoji synovia budete zodpovední za svoje kňazstvo.18,1 Ex 28,38
2 Dovoľ však, aby s tebou mohli pristupovať aj tvoji bratia z Léviho pokolenia, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, kým ty a tvoji synovia budete pred stanom svedectva.18,2 Nm 3,10 3 Budú konať strážnu službu pri tebe a starať sa o poriadok pri celom stane. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätyne ani k oltáru, aby nezomreli oni ani vy.18,3 Nm 1,51; 3,32 4 Pripoja sa k tebe a budú konať strážnu službu pri stane stretávania a starať sa o všetky služby v stane. Nikto cudzí sa k vám nesmie priblížiť.18,4 Nm 3,38 5 Budete konať strážnu službu pri svätyni a pri oltári, aby už Izraelitov nepostihol Boží hnev.18,5 Lv 6,13; Nm 17,11 6 Ja som si spomedzi Izraelitov vybral vašich bratov Léviovcov ako dar pre vás, ako odovzdaných Hospodinovi, aby vykonávali službu pri stane stretávania.18,6 Nm 3,12.45 7 Ty však a s tebou aj tvoji synovia smiete slúžiť ako kňazi vo všetkom, čo súvisí s oltárom a s tým, čo je vnútri za oponou; tam máte konať svoju službu. Kňazský úrad vám dávam ako dar. Keby sa priblížil niekto cudzí, musí zomrieť.“18,7 Nm 3,10; Heb 9,3-6

Podiel z obiet

8 Hospodin povedal Áronovi: „Dávam ti na starosť svoje pozdvihované obety. Tebe a tvojim synom dávam trvalo platným ustanovením časť všetkých posvätných darov Izraelitov.18,8 Lv 6,9-11; 7,6.32-34; Sir 7,31; 45,21
9 Z ich najsvätejších darov, ktoré nebudú spálené, tvoje bude toto: každý ich obetný dar pri každej ich pokrmovej obete, pri každej ich obete za hriech a pri každej ich obete za vinu, ktoré mi budú dávať. Tebe a tvojim synom budú patriť najsvätejšie dary.18,9 Lv 2,2-3; 10,12-13 10 Budeš ich jesť na svätosvätom mieste; môže ich jesť každý muž. Nech ti je to sväté!18,10 Ex 29,31-32; Lv 6,9 11 Tebe bude patriť toto: pozdvihovaná obeta z ich darov. Všetky podávané obety, ktoré budú prinášať Izraeliti, dávam tebe, tvojim synom a dcéram ako trvalo platné ustanovenie. Z toho smie jesť každý, kto je čistý v tvojom dome.18,11 Ex 29,27-28 12 Dávam ti prvotiny zo všetkého najlepšieho oleja i všetkého najlepšieho muštu a obilia, ktoré budú dávať Hospodinovi.18,12 Ex 22,28; 23,19; Dt 18,4; Sir 45,20 13 Tvoje budú prvé plody zo všetkého v ich krajine, čo prinesú Hospodinovi. Každý, kto je čistý v tvojom dome, smie z toho jesť.18,13 Jer 24,2; Oz 9,10 14 Tvoje bude všetko, čo je v Izraeli pod ochrannou kliatbou.18,14 Lv 27,28; Ez 44,29 15 Všetko, čo otvára materinské lono všetkých živých tvorov, teda z ľudí i z dobytka, čo je prinášané Hospodinovi, bude tvoje. Prvorodené z ľudí musíš však bezpodmienečne vykúpiť. Vykúpiť musíš aj prvorodené z nečistého dobytka.18,15 Ex 13,2.12-13; 34,20; Lv 27,27 16 Vykúpiš ich jednomesačné a oceníš ich piatimi šeklami striebra podľa váhy šekla svätyne; jeden šekel je dvadsať gér.18,16 Lv 27,2-7 17 Prvorodené z hovädzieho dobytka, z oviec a kôz však nevykupuj. Je to posvätné. Ich krvou pokrop oltár a ich tuk spáľ. Je to ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi.18,17 Dt 15,19-22 18 Ich mäso bude tvoje. Takisto budú tvoje aj hruď z podávanej obety a pravé stehno.18,18 Ex 29,26-28 19 Všetky pozdvihované obety z posvätných darov, ktoré pozdvihujú Izraeliti Hospodinovi, dávam tebe, tvojim synom a dcéram trvalo platným ustanovením. Je to trvalá zmluva, potvrdená soľou pred Hospodinom pre teba a pre tvoje potomstvo.“18,19 Lv 2,13; 2Krn 13,5 20 Hospodin povedal Áronovi: „V ich krajine nebudeš mať dedičný majetok a nedostaneš medzi nimi ani podiel. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi.18,20 Dt 10,9; Joz 13,14; Ž 16,5; 73,26

Desiatky

21 Léviovcom dávam v Izraeli dedične do vlastníctva všetky desiatky za ich službu, ktorú vykonávajú, za službu pri stane stretávania.18,21 Lv 27,30-32; Neh 10,38; Mal 3,8; Heb 7,5
22 Nech sa už Izraeliti nepribližujú k stanu stretávania, aby neuvalili na seba hriech a nezomreli.18,22 Ex 19,12; Nm 18,7 23 Službu pri stane stretávania budú vykonávať len Léviovci a budú niesť zodpovednosť za svoje previnenia. Toto je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. Medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok. 24 Namiesto toho dávam Léviovcom za dedičný majetok desiatky od Izraelitov, ktoré prinášajú Hospodinovi ako pozdvihovanú obetu. Preto som im povedal, že medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok.“18,24 Dt 26,12 25 Hospodin oslovil Mojžiša: 26 „Povedz Léviovcom toto: ‚Keď od Izraelitov prijmete desiatky, ktoré vám od nich dávam ako dedičný majetok, odvediete z nich ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi desatinu z desiatkov.18,26 Neh 10,39; 2Kor 9,7 27 Táto vaša pozdvihovaná obeta sa vám bude počítať, akoby šlo o obilie z humna a o šťavu z lisu. 28 Zo všetkých svojich desiatkov, ktoré prijmete od Izraelitov, aj vy prinesiete, teda aj vy, Hospodinovi pozdvihovanú obetu tým, že túto pozdvihovanú obetu pre Hospodina odovzdáte kňazovi Áronovi.18,28 Gn 14,18; Heb 6,20 29 Zo všetkých svojich najlepších darov odovzdáte vždy na pozdvihovanú obetu pre Hospodina posvätnú čiastku.‘ 30 Okrem toho Léviovcom povedz: ‚Keď budete z toho obetovať to najlepšie, bude sa vám to počítať, akoby to bol výnos z humna a z lisu.18,30 Dt 6,5; Prís 3,9 31 Môžete to jesť spolu s rodinami kdekoľvek, lebo to je vaša mzda za vašu službu pri stane stretávania.18,31 Jer 31,14; Mt 10,10 32 Keď budete prinášať ako pozdvihovanú obetu to najlepšie, nezaťažíte sa hriechom, neznesvätíte posvätné dary Izraelitov a nezomriete.‘“18,32 Lv 19,8; 22,2.15