Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Povinnosti kňazov a levitov

1 Hospodin povedal Áronovi: „Ty, tvoji synovia a tvoja rodina budete zodpovední za svätyňu. Ty a s tebou tvoji synovia budete zodpovední za svoje kňazstvo.18,1 Ex 28,38
2 Dovoľ však, aby s tebou mohli pristupovať aj tvoji bratia z Léviho pokolenia, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a nech ti slúžia, kým ty a tvoji synovia budete pred stanom svedectva.18,2 Nm 3,10 3 Budú konať strážnu službu pri tebe a starať sa o poriadok pri celom stane. Nesmú sa však priblížiť k zariadeniu svätyne ani k oltáru, aby nezomreli oni ani vy.18,3 Nm 1,51; 3,32 4 Pripoja sa k tebe a budú konať strážnu službu pri stane stretávania a starať sa o všetky služby v stane. Nikto cudzí sa k vám nesmie priblížiť.18,4 Nm 3,38 5 Budete konať strážnu službu pri svätyni a pri oltári, aby už Izraelitov nepostihol Boží hnev.18,5 Lv 6,13; Nm 17,11 6 Ja som si spomedzi Izraelitov vybral vašich bratov Léviovcov ako dar pre vás, ako odovzdaných Hospodinovi, aby vykonávali službu pri stane stretávania.18,6 Nm 3,12.45 7 Ty však a s tebou aj tvoji synovia smiete slúžiť ako kňazi vo všetkom, čo súvisí s oltárom a s tým, čo je vnútri za oponou; tam máte konať svoju službu. Kňazský úrad vám dávam ako dar. Keby sa priblížil niekto cudzí, musí zomrieť.“18,7 Nm 3,10; Heb 9,3-6

Podiel z obiet

8 Hospodin povedal Áronovi: „Dávam ti na starosť svoje pozdvihované obety. Tebe a tvojim synom dávam trvalo platným ustanovením časť všetkých posvätných darov Izraelitov.18,8 Lv 6,9-11; 7,6.32-34; Sir 7,31; 45,21
9 Z ich najsvätejších darov, ktoré nebudú spálené, tvoje bude toto: každý ich obetný dar pri každej ich pokrmovej obete, pri každej ich obete za hriech a pri každej ich obete za vinu, ktoré mi budú dávať. Tebe a tvojim synom budú patriť najsvätejšie dary.18,9 Lv 2,2-3; 10,12-13 10 Budeš ich jesť na svätosvätom mieste; môže ich jesť každý muž. Nech ti je to sväté!18,10 Ex 29,31-32; Lv 6,9 11 Tebe bude patriť toto: pozdvihovaná obeta z ich darov. Všetky podávané obety, ktoré budú prinášať Izraeliti, dávam tebe, tvojim synom a dcéram ako trvalo platné ustanovenie. Z toho smie jesť každý, kto je čistý v tvojom dome.18,11 Ex 29,27-28 12 Dávam ti prvotiny zo všetkého najlepšieho oleja i všetkého najlepšieho muštu a obilia, ktoré budú dávať Hospodinovi.18,12 Ex 22,28; 23,19; Dt 18,4; Sir 45,20 13 Tvoje budú prvé plody zo všetkého v ich krajine, čo prinesú Hospodinovi. Každý, kto je čistý v tvojom dome, smie z toho jesť.18,13 Jer 24,2; Oz 9,10 14 Tvoje bude všetko, čo je v Izraeli pod ochrannou kliatbou.18,14 Lv 27,28; Ez 44,29 15 Všetko, čo otvára materinské lono všetkých živých tvorov, teda z ľudí i z dobytka, čo je prinášané Hospodinovi, bude tvoje. Prvorodené z ľudí musíš však bezpodmienečne vykúpiť. Vykúpiť musíš aj prvorodené z nečistého dobytka.18,15 Ex 13,2.12-13; 34,20; Lv 27,27 16 Vykúpiš ich jednomesačné a oceníš ich piatimi šeklami striebra podľa váhy šekla svätyne; jeden šekel je dvadsať gér.18,16 Lv 27,2-7 17 Prvorodené z hovädzieho dobytka, z oviec a kôz však nevykupuj. Je to posvätné. Ich krvou pokrop oltár a ich tuk spáľ. Je to ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi.18,17 Dt 15,19-22 18 Ich mäso bude tvoje. Takisto budú tvoje aj hruď z podávanej obety a pravé stehno.18,18 Ex 29,26-28 19 Všetky pozdvihované obety z posvätných darov, ktoré pozdvihujú Izraeliti Hospodinovi, dávam tebe, tvojim synom a dcéram trvalo platným ustanovením. Je to trvalá zmluva, potvrdená soľou pred Hospodinom pre teba a pre tvoje potomstvo.“18,19 Lv 2,13; 2Krn 13,5 20 Hospodin povedal Áronovi: „V ich krajine nebudeš mať dedičný majetok a nedostaneš medzi nimi ani podiel. Ja som tvoj podiel a tvoje dedičstvo medzi Izraelitmi.18,20 Dt 10,9; Joz 13,14; Ž 16,5; 73,26

Desiatky

21 Léviovcom dávam v Izraeli dedične do vlastníctva všetky desiatky za ich službu, ktorú vykonávajú, za službu pri stane stretávania.18,21 Lv 27,30-32; Neh 10,38; Mal 3,8; Heb 7,5
22 Nech sa už Izraeliti nepribližujú k stanu stretávania, aby neuvalili na seba hriech a nezomreli.18,22 Ex 19,12; Nm 18,7 23 Službu pri stane stretávania budú vykonávať len Léviovci a budú niesť zodpovednosť za svoje previnenia. Toto je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. Medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok. 24 Namiesto toho dávam Léviovcom za dedičný majetok desiatky od Izraelitov, ktoré prinášajú Hospodinovi ako pozdvihovanú obetu. Preto som im povedal, že medzi Izraelitmi nebudú mať dedičný majetok.“18,24 Dt 26,12 25 Hospodin oslovil Mojžiša: 26 „Povedz Léviovcom toto: ‚Keď od Izraelitov prijmete desiatky, ktoré vám od nich dávam ako dedičný majetok, odvediete z nich ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi desatinu z desiatkov.18,26 Neh 10,39; 2Kor 9,7 27 Táto vaša pozdvihovaná obeta sa vám bude počítať, akoby šlo o obilie z humna a o šťavu z lisu. 28 Zo všetkých svojich desiatkov, ktoré prijmete od Izraelitov, aj vy prinesiete, teda aj vy, Hospodinovi pozdvihovanú obetu tým, že túto pozdvihovanú obetu pre Hospodina odovzdáte kňazovi Áronovi.18,28 Gn 14,18; Heb 6,20 29 Zo všetkých svojich najlepších darov odovzdáte vždy na pozdvihovanú obetu pre Hospodina posvätnú čiastku.‘ 30 Okrem toho Léviovcom povedz: ‚Keď budete z toho obetovať to najlepšie, bude sa vám to počítať, akoby to bol výnos z humna a z lisu.18,30 Dt 6,5; Prís 3,9 31 Môžete to jesť spolu s rodinami kdekoľvek, lebo to je vaša mzda za vašu službu pri stane stretávania.18,31 Jer 31,14; Mt 10,10 32 Keď budete prinášať ako pozdvihovanú obetu to najlepšie, nezaťažíte sa hriechom, neznesvätíte posvätné dary Izraelitov a nezomriete.‘“18,32 Lv 19,8; 22,2.15
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk