Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

17. kapitola

Kadidelnice vzbúrencov

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Povedz Eleazárovi, synovi kňaza Árona, aby z pohoreniska poodnášal kadidelnice, lebo sú sväté, a oheň z nich daj porozsýpať.17,2 Nm 16,7.18 3 Nech sa z kadidelníc tých, čo za svoj hriech zaplatili životom, vytepú plechy a nech nimi obložia oltár.“ Priniesli ich pred Hospodina, a preto sú sväté. Izraelitom budú znamením.17,3 Ex 27,2; Ez 14,8 4 Kňaz Eleazár vzal teda medené kadidelnice, ktoré priniesli tí, čo boli spálení, a vytepal z nich plechy na obloženie oltára 5 ako varovné znamenie Izraelitom, aby nikto z nepovolaných, kto by nepochádzal z Áronovho potomstva, nepristupoval a nepálil kadidlo pred Hospodinom, aby sa mu nestalo to, čo Korachovi a jeho skupine, ako mu to prostredníctvom Mojžiša oznámil Hospodin.17,5 Nm 3,10; 2Krn 26,18-20; Júd 11

Reptanie a trest

6 Na druhý deň reptala celá pospolitosť Izraelitov proti Mojžišovi a Áronovi: „Vy ste zapríčinili smrť Hospodinovho ľudu!“17,6 Ex 17,3; Nm 14,2; 16,1-7; Jdt 11; Sir 16,6; 45,18-19; 45,18
7 Keď sa však pospolitosť zhromaždila proti Mojžišovi a Áronovi a obrátili sa k stanu stretávania, náhle ho zakryl oblak a zjavila sa Hospodinova sláva.17,7 Ex 40,34-35; Nm 14,10; 20,6 8 Mojžiš a Áron prišli pred stan stretávania. 9 Hospodin povedal Mojžišovi: 10 „Odíďte spomedzi tejto pospolitosti! Okamžite ich zničím.“ Obaja padli na tvár.17,10 Nm 16,21-26; Múd 18,20-25 11 Mojžiš povedal Áronovi: „Vezmi kadidelnicu, daj do nej oheň z oltára, polož naň kadidlo a rýchlo bež k pospolitosti a vykonaj za nich obrad zmierenia, lebo Hospodin sa veľmi nahneval. Pohroma sa už začala.“17,11 Lv 16,12-13; Nm 8,19; 11,33; 18,5 12 Áron vzal kadidelnicu, ako mu kázal Mojžiš, a bežal doprostred zhromaždenia, ale pohroma sa medzi ľudom už začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal za ľud obrad zmierenia.17,12 Nm 17,11; Ž 106,29 13 Postavil sa medzi mŕtvych a živých a pohroma prestala.17,13 1Tim 2,5-6; Heb 7,24-25 14 Pri tejto pohrome bolo štrnásťtisícsedemsto mŕtvych, okrem tých, čo pomreli pre Koracha.17,14 Heb 12,25 15 Áron sa potom vrátil k Mojžišovi ku vchodu do stanu stretávania a pohroma prestala.

Áronova palica

16 Hospodin oslovil Mojžiša:
17 „Povedz Izraelitom a z každého ich kmeňa vezmi po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, spolu dvanásť palíc za ich kmene. Meno každého napíš na jeho palicu. 18 Áronovo meno napíš na palicu Léviho; len jedna palica pripadne na jedného kmeňového náčelníka. 19 Potom ich ulož do stanu stretávania pred Svedectvo, kde sa s vami stretávam.17,19 Ex 25,16-22 20 Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí, a tak umlčím reptanie Izraelitov, ktorí proti vám repcú.“ 17,20 Nm 16,5.7.11 21 Mojžiš to oznámil Izraelitom a všetky ich kniežatá mu dali spolu dvanásť palíc, po jednej palici od jedného kniežaťa za kmeň. Áronova palica bola medzi ich palicami. 22 Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stane svedectva. 23 Keď Mojžiš na druhý deň vošiel do stanu svedectva, Áronova palica za Léviho kmeň vypučala. Vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle.17,23 Ž 132,17-18 24 Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelitom, aby to videli, a každý si vzal svoju palicu. 25 Hospodin povedal Mojžišovi: „Áronovu palicu zanes späť pred Svedectvo, aby sa zachovala ako výstražné znamenie buričom. Tým urobíš koniec ich reptaniu proti mne a nezomrú.“17,25 Heb 9,4 26 Mojžiš urobil celkom tak, ako mu prikázal Hospodin. 27 Izraeliti však povedali Mojžišovi: „Pozri, mrieme, hynieme, všetci zahynieme.17,27 Ž 90,7; Iz 57,16 28 Každý, kto sa priblíži k Hospodinovmu príbytku, zomiera. Máme teda všetci zahynúť?“17,28 Nm 18,4-7; Ž 130,3-4; Sk 5,5