Predchádzajúca kapitola

17. kapitola

Kadidelnice vzbúrencov

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Povedz Eleazárovi, synovi kňaza Árona, aby z pohoreniska poodnášal kadidelnice, lebo sú sväté, a oheň z nich daj porozsýpať. 3 Nech sa z kadidelníc tých, čo za svoj hriech zaplatili životom, vytepú plechy a nech nimi obložia oltár.“ Priniesli ich pred Hospodina, a preto sú sväté. Izraelitom budú znamením. 4 Kňaz Eleazár vzal teda medené kadidelnice, ktoré priniesli tí, čo boli spálení, a vytepal z nich plechy na obloženie oltára 5 ako varovné znamenie Izraelitom, aby nikto z nepovolaných, kto by nepochádzal z Áronovho potomstva, nepristupoval a nepálil kadidlo pred Hospodinom, aby sa mu nestalo to, čo Korachovi a jeho skupine, ako mu to prostredníctvom Mojžiša oznámil Hospodin.

Reptanie a trest

6 Na druhý deň reptala celá pospolitosť Izraelitov proti Mojžišovi a Áronovi: „Vy ste zapríčinili smrť Hospodinovho ľudu!“
7 Keď sa však pospolitosť zhromaždila proti Mojžišovi a Áronovi a obrátili sa k stanu stretávania, náhle ho zakryl oblak a zjavila sa Hospodinova sláva. 8 Mojžiš a Áron prišli pred stan stretávania. 9 Hospodin povedal Mojžišovi: 10 „Odíďte spomedzi tejto pospolitosti! Okamžite ich zničím.“ Obaja padli na tvár. 11 Mojžiš povedal Áronovi: „Vezmi kadidelnicu, daj do nej oheň z oltára, polož naň kadidlo a rýchlo bež k pospolitosti a vykonaj za nich obrad zmierenia, lebo Hospodin sa veľmi nahneval. Pohroma sa už začala.“ 12 Áron vzal kadidelnicu, ako mu kázal Mojžiš, a bežal doprostred zhromaždenia, ale pohroma sa medzi ľudom už začala. Zapálil kadidlo, aby vykonal za ľud obrad zmierenia. 13 Postavil sa medzi mŕtvych a živých a pohroma prestala. 14 Pri tejto pohrome bolo štrnásťtisícsedemsto mŕtvych, okrem tých, čo pomreli pre Koracha. 15 Áron sa potom vrátil k Mojžišovi ku vchodu do stanu stretávania a pohroma prestala.

Áronova palica

16 Hospodin oslovil Mojžiša:
17 „Povedz Izraelitom a z každého ich kmeňa vezmi po jednej palici, teda od všetkých ich kniežat, spolu dvanásť palíc za ich kmene. Meno každého napíš na jeho palicu. 18 Áronovo meno napíš na palicu Léviho; len jedna palica pripadne na jedného kmeňového náčelníka. 19 Potom ich ulož do stanu stretávania pred Svedectvo, kde sa s vami stretávam. 20 Palica muža, ktorého si vyvolím, vypučí, a tak umlčím reptanie Izraelitov, ktorí proti vám repcú.“ 21 Mojžiš to oznámil Izraelitom a všetky ich kniežatá mu dali spolu dvanásť palíc, po jednej palici od jedného kniežaťa za kmeň. Áronova palica bola medzi ich palicami. 22 Mojžiš uložil palice pred Hospodinom v stane svedectva. 23 Keď Mojžiš na druhý deň vošiel do stanu svedectva, Áronova palica za Léviho kmeň vypučala. Vyhnala puky, rozkvitla a dozreli na nej mandle. 24 Mojžiš vyniesol všetky palice spred Hospodina ku všetkým Izraelitom, aby to videli, a každý si vzal svoju palicu. 25 Hospodin povedal Mojžišovi: „Áronovu palicu zanes späť pred Svedectvo, aby sa zachovala ako výstražné znamenie buričom. Tým urobíš koniec ich reptaniu proti mne a nezomrú.“ 26 Mojžiš urobil celkom tak, ako mu prikázal Hospodin. 27 Izraeliti však povedali Mojžišovi: „Pozri, mrieme, hynieme, všetci zahynieme. 28 Každý, kto sa priblíži k Hospodinovmu príbytku, zomiera. Máme teda všetci zahynúť?“