16. kapitola

Korachova vzbura

1 Korach, syn Jishára, syna Koháta, syna Léviho, si pribral Datána a Abiráma, synov Eliába, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov.16,1 Ex 6,18.21.24; Nm 26,8-10; Jdt 11; Sir 16,6; 45,18-19; 45,18; Júd 11
2 Tí spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena.16,2 Gn 6,4; Nm 26,9 3 Zhromaždili sa proti Mojžišovi a Áronovi a vyčítali im: „Dovolili ste si príliš mnoho! Veď všetci v celej pospolitosti sú svätí a Hospodin je uprostred nich. Prečo sa vyvyšujete nad Hospodinovu pospolitosť?!“16,3 Ex 19,6; Ž 106,16; Sk 7,39.51 4 Keď to Mojžiš počul, padol na tvár.16,4 Nm 14,5; 20,6; Joz 7,6 5 Potom povedal Korachovi a celej jeho skupine: „Ráno oznámi Hospodin, kto je jeho, kto je svätý a kto sa smie k nemu priblížiť. Koho si vyvolí, ten sa smie k nemu priblížiť.16,5 Ex 28,1; Lv 21,6-8; 1Sam 2,28; 2Tim 2,19 6 Urobte toto: Korach a celá jeho skupina, vezmite si kadidelnice, 7 dajte do nich oheň a zajtra položte na to kadidlo pred Hospodinom. Koho si vyvolí Hospodin, ten bude svätý. Príliš mnoho si dovoľujete, Léviovci!“16,7 Lv 10,1; Ez 44,6 8 Mojžiš povedal Korachovi: „Počujte, Léviovci, 9 je vám to málo, že vás Boh Izraela oddelil od pospolitosti Izraela, aby ste mohli k nemu pristupovať a vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred pospolitosťou a slúžiť jej?16,9 Nm 3,41-45; Dt 10,8 10 Dovolil predsa pristupovať tebe a s tebou všetkým tvojim bratom Léviovcom a vy chcete získať aj kňazský úrad.16,10 Prís 13,10; Mt 20,21-22 11 Tým ste sa vlastne ty a celá tvoja skupina spolčili proti Hospodinovi. Čo je Áron, že repcete proti nemu?“16,11 Ex 16,7-8; 17,2; Sk 5,4 12 Nato dal Mojžiš zavolať Datána a Abiráma, Eliábových synov. Oni však odpovedali: „Nejdeme! 13 Je to málo, že si nás vyviedol z krajiny oplývajúcej mliekom a medom, aby si nás nechal pomrieť na tejto púšti? Ešte sa chceš stať nad nami aj neobmedzeným vládcom? 16,13 Ex 2,14; Sk 7,25-27.35 14 Veď si nás neuviedol do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, ani si nám nedal do vlastníctva polia a vinice. Chceš azda vyklať oči týmto mužom? Nejdeme!“16,14 Ex 3,8.17; Lv 20,24 15 Vtedy sa Mojžiš veľmi nahneval a povedal Hospodinovi: „Nevšímaj si ich obety. Jediného osla som od nich nevzal, nikomu z nich som nič zlé neurobil.“16,15 Ex 32,19; 1Sam 12,3; Iz 10,1-15; Ef 4,26 16 Mojžiš potom Korachovi povedal: „Ty a celá tvoja skupina buďte zajtra pred Hospodinom; teda ty, oni a Áron. 17 Každý z vás si vezme svoju kadidelnicu, dá do nej kadidlo a prinesie ju pred Hospodina; bude to spolu dvestopäťdesiat kadidelníc. Aj ty a Áron si vezmete svoju kadidelnicu.“16,17 1Sam 12,7 18 Každý si teda vzal svoju kadidelnicu, dal do nej oheň a vložil naň kadidlo. Potom sa všetci postavili ku vchodu stanu stretávania spolu s Mojžišom a Áronom. 19 Korach zhromaždil proti nim celú skupinu ku vchodu stanu stretávania. Vtom sa celej pospolitosti zjavila Hospodinova sláva. 16,19 Ex 16,10; Lv 9,6.23; Nm 12,5; 14,10 20 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 21 „Oddeľte sa od tejto skupiny! Okamžite ich zničím.“16,21 Gn 19,15-22; Ex 32,10; 33,5; Jer 51,6; Ef 5,6-7 22 Vtedy obaja padli na tvár a volali: „Bože, Bože, ktorému patrí duch každého človeka! Pre jedného muža, ktorý zhrešil, sa chceš hnevať na celú pospolitosť?“16,22 Nm 27,16; 2Sam 24,1.17; Jób 12,10; 1Kor 13,7 23 Hospodin odpovedal Mojžišovi: 24 „Povedz pospolitosti: Vzdiaľte sa z okolia príbytku Korachovho, Datánovho a Abirámovho!“ 25 Mojžiš sa odobral k Datánovi a Abirámovi. Starší Izraela stáli za ním.16,25 Ex 19,7 26 Pospolitosti povedal: „Odstúpte od stanov týchto bezbožných mužov a nedotýkajte sa ničoho, čo je ich, aby ste nezahynuli pre všetky ich hriechy.“16,26 Gn 19,15; Iz 52,11 27 Vzdialili sa teda z okolia príbytku Korachovho, Datánovho a Abirámovho. Datán a Abirám vyšli a postavili sa ku vchodu do svojich stanov so svojimi ženami, synmi a deťmi. 28 Mojžiš povedal: „Nič nekonám z vlastnej vôle; všetky tieto skutky ma poslal vykonať Hospodin. Poznáte to podľa tohto:16,28 Dt 18,22; 1Krľ 18,36; Jer 23,16; Ez 13,17; Jn 5,30 29 Ak títo ľudia zomrú prirodzenou smrťou, alebo ak ich postihne to, čo postihuje aj iných ľudí, tak ma Hospodin neposlal.16,29 Ex 32,34 30 No ak Hospodin urobí niečo neobvyklé a zem roztvorí svoje ústa a zhltne ich so všetkým, čo majú, a ak zaživa zostúpia do podsvetia, poznáte, že títo muži znevážili Hospodina.“16,30 Jób 31,3; Ž 55,16; Iz 28,21 31 Len čo to dopovedal, roztvorila sa pod nimi pôda,16,31 Nm 26,1.10; Dt 11,6; Ž 106,17-18 32 zem otvorila svoje ústa a zhltla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Korachovi aj s ich majetkom. 33 Zaživa zostúpili do podsvetia so všetkým, čo mali, a zem sa nad nimi zavrela; tak zmizli spomedzi zhromaždenia. 34 Keď všetci Izraeliti, ktorí boli okolo nich, počuli ich nárek, rozutekali sa a vraveli: „Len aby zem nezhltla aj nás!“ 35 Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.16,35 Lv 10,1-2