15. kapitola

Dodatky k obetným predpisom

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Povedz Izraelitom toto: ‚Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam a v ktorej budete bývať,15,2 Lv 23,10; 25,2; Nm 15,18; Dt 7,1-2 3 pri príprave ohňovej obety Hospodinovi, spaľovanej obety alebo obety s hostinou na splnenie sľubu, či ako dobrovoľný dar, alebo pri slávnostných zhromaždeniach, či pri príprave príjemnej vône Hospodinovi z hovädzieho dobytka alebo z oviec,15,3 Lv 23,8-12.36; Dt 16,1-7 4 nech ten, kto prináša svoj obetný dar Hospodinovi, ako pokrmovú obetu prinesie desatinu efy jemnej múky zamiesenej so štvrtinou hínu oleja.15,4 Ex 29,40; Lv 2,1; Nm 28,5 5 Ku každému baránkovi pridaj štvrtinu hínu vína k nápojovej obete, tak pri spaľovanej obete, ako aj pri obete s hostinou.15,5 Ex 29,40; Lv 23,13; Nm 28,7.14 6 K baranovi ako pokrmovú obetu pridaj dve desatiny jemnej múky zamiesenej s tretinou hínu oleja 7 a k nápojovej obete pridaj tretinu hínu vína na príjemnú vôňu Hospodinovi. 8 Keď budeš pripravovať dobytča na spaľovanú obetu alebo na obetu s hostinou na splnenie sľubu, alebo ako obetu spoločenstva Hospodinovi,15,8 Lv 7,11-18 9 spolu s dobytčaťom prinesieš ako pokrmovú obetu tri desatiny jemnej múky zamiesenej s polovicou hínu oleja, 10 a k nápojovej obete prinesieš polovicu hínu vína ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi. 11 Tak sa to bude robiť pri každom býkovi a baranovi, pri ovciach a kozách 15,11 Nm 15,28 12 Tak to pripravíte pri každom kuse z celého počtu obetovaných zvierat. 13 Tak to bude robiť každý z vášho ľudu, keď bude prinášať ohňovú obetu ako príjemnú vôňu Hospodinovi. 14 Ak sa bude u vás zdržiavať cudzinec alebo ak niekto u vás už niekoľko pokolení býva a bude chcieť priniesť ohňovú obetu ako príjemnú vôňu Hospodinovi, nech to robí tak, ako to robíte vy. 15 V zhromaždení bude platiť rovnaké ustanovenie pre vás i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Bude to večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia. Pred Hospodinom bude platiť to isté pre vás i pre cudzinca.15,15 Ex 12,49; Lv 24,22 16 Ten istý zákon a ten istý právny predpis platí pre vás i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava.‘“ 17 Hospodin oslovil Mojžiša: 18 „Povedz Izraelitom toto: ‚Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem,15,18 Nm 15,2; Dt 26,1 19 a keď budete jesť z pokrmov tej krajiny, prinášajte obetu pozdvihovania Hospodinovi.15,19 Joz 5,11-12 20 Ako prvotinu svojho cesta obetujte koláč ako obetu pozdvihovania. Odovzdajte ju ako obetu pozdvihovania z humna.15,20 Lv 23,16-20; Dt 26,2-10; Neh 10,38; Ez 44,30 21 Z prvotín svojho cesta budete dávať Hospodinovi obetu pozdvihovania vo všetkých vašich pokoleniach.

Neúmyselné a úmyselné previnenia

22 Ak sa neúmyselne prehrešíte proti niektorému z týchto príkazov, o ktorých Hospodin hovoril Mojžišovi,15,22 Lv 4,2.13-14
23 proti čomukoľvek z toho, čo vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, odo dňa, keď Hospodin začal vydávať príkazy pre vaše pokolenia až dosiaľ, 24 ak sa to stalo neúmyselne a bez vedomia pospolitosti, potom celá pospolitosť pripraví mladého býčka na spaľovanú obetu ako obetu príjemnej vône Hospodinovi. K tomu sa pridá aj pokrmová a nápojová obeta podľa predpisu a jeden cap na obetu za hriech.15,24 Lv 4,13 25 Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelitov a odpustí sa im. Stalo sa to neúmyselne a oni priniesli svoj dar, ohňovú obetu Hospodinovi, obetu za hriech Hospodinovi za to, čo sa stalo neúmyselne. 15,25 Lv 4,20.26; 1Jn 2,2 26 Odpustí sa teda celej pospolitosti Izraelitov i cudzincovi, ktorý sa u nich zdržiava, pretože všetok ľud to urobil neúmyselne. 27 Ak sa však jednotlivec prehreší neúmyselne, prinesie na obetu za hriech jednoročnú kozu.15,27 Lv 4,27-28; Sk 3,17 28 Kňaz vykoná obrad zmierenia za toho, kto sa neúmyselne prehrešil. Ak niekto zhrešil pred Hospodinom neúmyselne, kňaz vykoná nad ním obrad zmierenia a odpustí sa mu.15,28 Lv 4,35 29 Rovnaký zákon budete mať pre príslušníka Izraela i pre cudzinca, ktorý sa zdržiava medzi vami, keď sa prehreší neúmyselne. 30 Keď sa však niekto prehreší úmyselne, domáci alebo cudzinec, rúha sa Hospodinovi. Toho treba odstrániť zo svojho ľudu.15,30 Nm 9,13; Mt 12,31; Heb 6,4-6; 10,26 31 Opovrhol Hospodinovým slovom a porušil príkaz. Taký človek musí byť bez milosti odstránený. Jeho vina zostane na ňom.‘“15,31 Lv 26,15; 2Sam 12,9; Ez 18,20; Heb 10,28-29

Trest za porušenie sobotného dňa

32 Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v sobotný deň zbieral drevo.15,32 Ex 16,27-28; 20,8-10; Jer 7,18
33 Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť.15,33 Jn 8,3 34 Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať.15,34 Lv 24,12 35 Hospodin povedal Mojžišovi: „Ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom.“15,35 Ex 31,14-15; Lv 24,14; Sk 7,58; Heb 13,11-12 36 Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Strapce na šatách

37 Hospodin povedal Mojžišovi:
38 „Povedz Izraelitom, aby si všetky budúce pokolenia robili strapce na okraji šiat a nad ne dávali purpurovo-fialovú stuhu.15,38 Dt 22,12; Mt 9,20; 23,5 39 Strapce vám budú na toto: kedykoľvek sa na ne pozriete, pripomenú vám, že máte plniť všetky Hospodinove príkazy, aby ste nepodliehali žiadostiam svojho srdca a svojich očí, ktorým podliehajú smilníci,15,39 Ex 13,9; Dt 29,18; Ž 73,27; 106,3.39 40 aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a boli ste svätí pre svojho Boha.15,40 Lv 11,44-45; Rim 12,1; Ef 1,4; 1Pt 1,15-16 41 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hospodin, váš Boh!“15,41 Gn 17,7; Ex 20,2; Heb 11,16