Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

Vyzvedači

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Pošli mužov preskúmať Kanaán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom mužovi. Každý z nich musí byť knieža.“13,2 Nm 1,4; 32,8; Dt 1,22-25 3 Na pokyn Hospodina ich teda Mojžiš poslal z Paránskej púšte. Všetci títo muži boli náčelníci Izraelitov. 4 Toto sú ich mená: z Rúbenovho kmeňa Šammúa, syn Zakkúra; 5 zo Šimeónovho kmeňa Šafát, syn Choriho; 6 z Júdovho kmeňa Kaléb, syn Jefunneho;13,6 Nm 34,19; Joz 15,13-19 7 z Jissachárovho kmeňa Jigál, syn Jozefa; 8 z Efrajimovho kmeňa Hošea, syn Núna;13,8 Ex 17,9; Nm 13,16; Joz 1,1 9 z Benjamínovho kmeňa Palti, syn Rafua; 10 zo Zebulúnovho kmeňa Gaddíel, syn Sodiho; 11 z Jozefovho kmeňa, teda z Menaššeho kmeňa Gaddi, syn Susiho; 12 z Dánovho kmeňa Ammíel, syn Gemalliho; 13 z Ašérovho kmeňa Setúr, syn Michaela; 14 z Naftaliho kmeňa Nachbi, syn Vofsiho; 15 z Gádovho kmeňa Geuel, syn Machiho. 16 Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hošeovi, Núnovmu synovi, meno Jozua13,16 Hebr. Jošua = Hospodin zachráni, spasí..13,16 Nm 11,28; 13,8; 1Krn 7,27 17 Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanaán, povedal: „Odtiaľto choďte cez Negev, vystúpte na pohorie 18 a zistite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva; či je silný, alebo slabý; či ho je málo, alebo veľa; 19 či krajina, ktorú obýva, je dobrá, alebo zlá; či mestá, v ktorých býva, sú otvorené, alebo opevnené; 20 či pôda je úrodná, alebo neúrodná a či sú, alebo nie sú v nej stromy. Buďte odvážni a prineste z ovocia tej krajiny!“ Bolo to v období včasného hrozna. 13,20 Dt 31,6-8.23; Heb 13,6 21 Odišli teda a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechób pri ceste do Chamátu.13,21 Nm 20,1; Joz 15,1; Sdc 1,31 22 Vystúpili do Negevu, prišli po Hebron, kde bývali potomkovia Anáka: Achiman, Šešaj a Talmaj. Hebron bol vystavaný sedem rokov pred egyptským Coanom.13,22 Joz 15,13-14; Ž 78,12.43; Iz 19,11; 30,4 23 Po príchode do údolia Eškól odrezali ratolesť s jedným strapcom hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči; niesli aj niekoľko granátových jabĺk a fíg.13,23 Dt 1,24-25; Sdc 16,4 24 Toto miesto sa volalo Nachal-Eškól13,24 Hebr. Údolie hroznového strapca. podľa hroznového strapca, ktorý tam Izraeliti odrezali. 25 Po štyridsiatich dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. 26 Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paránsku púšť do Kadéša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny.13,26 Nm 20,1; Dt 1,19.46; Joz 14,6 27 Mojžišovi povedali toto: „Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom! Toto sú jej plody.13,27 Ex 3,8.17; 13,5; 33,3 28 Ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. 29 Na území Negevu bývajú Amalékovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebúseji a Amorejčania, pri mori a na brehoch Jordánu bývajú Kanaánčania.“13,29 Gn 15,19-21; Ex 17,8-16; Sdc 6,3; 1Sam 14,48 30 Kaléb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal: „Zaútočme, obsaďme krajinu! Určite ju ovládneme!“ 13,30 Nm 14,6-9.24; Ž 60,14; 1Mak 2,56 31 Tí však, čo šli s ním, vraveli: „Nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my.“ 32 Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli: „Krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast.13,32 Dt 1,28 33 Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a takí sme sa iste zdali aj im.“13,33 Gn 6,4; Dt 1,28; 9,2; 1Sam 17,4-7