Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

13. kapitola

Vyzvedači

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Pošli mužov preskúmať Kanaán, ktorý dám Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom mužovi. Každý z nich musí byť knieža.“13,2 Nm 1,4; 32,8; Dt 1,22-25 3 Na pokyn Hospodina ich teda Mojžiš poslal z Paránskej púšte. Všetci títo muži boli náčelníci Izraelitov. 4 Toto sú ich mená: z Rúbenovho kmeňa Šammúa, syn Zakkúra; 5 zo Šimeónovho kmeňa Šafát, syn Choriho; 6 z Júdovho kmeňa Kaléb, syn Jefunneho;13,6 Nm 34,19; Joz 15,13-19 7 z Jissachárovho kmeňa Jigál, syn Jozefa; 8 z Efrajimovho kmeňa Hošea, syn Núna;13,8 Ex 17,9; Nm 13,16; Joz 1,1 9 z Benjamínovho kmeňa Palti, syn Rafua; 10 zo Zebulúnovho kmeňa Gaddíel, syn Sodiho; 11 z Jozefovho kmeňa, teda z Menaššeho kmeňa Gaddi, syn Susiho; 12 z Dánovho kmeňa Ammíel, syn Gemalliho; 13 z Ašérovho kmeňa Setúr, syn Michaela; 14 z Naftaliho kmeňa Nachbi, syn Vofsiho; 15 z Gádovho kmeňa Geuel, syn Machiho. 16 Toto sú mená mužov, ktorých Mojžiš poslal preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš dal Hošeovi, Núnovmu synovi, meno Jozua13,16 Hebr. Jošua = Hospodin zachráni, spasí..13,16 Nm 11,28; 13,8; 1Krn 7,27 17 Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanaán, povedal: „Odtiaľto choďte cez Negev, vystúpte na pohorie 18 a zistite, aká je to krajina a aký ľud v nej býva; či je silný, alebo slabý; či ho je málo, alebo veľa; 19 či krajina, ktorú obýva, je dobrá, alebo zlá; či mestá, v ktorých býva, sú otvorené, alebo opevnené; 20 či pôda je úrodná, alebo neúrodná a či sú, alebo nie sú v nej stromy. Buďte odvážni a prineste z ovocia tej krajiny!“ Bolo to v období včasného hrozna. 13,20 Dt 31,6-8.23; Heb 13,6 21 Odišli teda a preskúmali krajinu od púšte Cin až po Rechób pri ceste do Chamátu.13,21 Nm 20,1; Joz 15,1; Sdc 1,31 22 Vystúpili do Negevu, prišli po Hebron, kde bývali potomkovia Anáka: Achiman, Šešaj a Talmaj. Hebron bol vystavaný sedem rokov pred egyptským Coanom.13,22 Joz 15,13-14; Ž 78,12.43; Iz 19,11; 30,4 23 Po príchode do údolia Eškól odrezali ratolesť s jedným strapcom hrozna, ktorý museli niesť dvaja muži na tyči; niesli aj niekoľko granátových jabĺk a fíg.13,23 Dt 1,24-25; Sdc 16,4 24 Toto miesto sa volalo Nachal-Eškól13,24 Hebr. Údolie hroznového strapca. podľa hroznového strapca, ktorý tam Izraeliti odrezali. 25 Po štyridsiatich dňoch sa z prieskumu krajiny vrátili. 26 Prišli k Mojžišovi, Áronovi a k celej pospolitosti Izraelitov na Paránsku púšť do Kadéša. Podali im a celej pospolitosti správu a ukázali plody krajiny.13,26 Nm 20,1; Dt 1,19.46; Joz 14,6 27 Mojžišovi povedali toto: „Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom! Toto sú jej plody.13,27 Ex 3,8.17; 13,5; 33,3 28 Ľud tej krajiny je však mocný, mestá sú opevnené a veľmi veľké. Ba videli sme tam aj potomkov Anáka. 29 Na území Negevu bývajú Amalékovia, na pohorí sídlia Chetiti, Jebúseji a Amorejčania, pri mori a na brehoch Jordánu bývajú Kanaánčania.“13,29 Gn 15,19-21; Ex 17,8-16; Sdc 6,3; 1Sam 14,48 30 Kaléb sa však usiloval upokojiť ľud, ktorý reptal proti Mojžišovi. Povedal: „Zaútočme, obsaďme krajinu! Určite ju ovládneme!“ 13,30 Nm 14,6-9.24; Ž 60,14; 1Mak 2,56 31 Tí však, čo šli s ním, vraveli: „Nemôžeme zaútočiť proti tomu ľudu, lebo je oveľa silnejší ako my.“ 32 Medzi Izraelitmi šírili lživé správy o krajine, ktorú preskúmali. Vraveli: „Krajina, ktorú sme preskúmali, je krajina požierajúca svojich obyvateľov. Všetok ľud, čo sme tam videli, má vysoký vzrast.13,32 Dt 1,28 33 Videli sme tam aj obrov a medzi nimi aj synov Anáka. Pripadali sme si ako kobylky a takí sme sa iste zdali aj im.“13,33 Gn 6,4; Dt 1,28; 9,2; 1Sam 17,4-7