Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Áron a Mirjam repcú proti Mojžišovi

1 Mirjam s Áronom reptali proti Mojžišovi pre jeho ženu Kúšijku, ktorú si vzal. Oženil sa totiž s Kúšijkou.12,1 Ex 2,21; 15,20; Mich 6,4
2 Vraveli: „Hovoril azda Hospodin len prostredníctvom Mojžiša? Či nehovorí aj prostredníctvom nás?“ Hospodin to počul.12,2 Ex 4,30 3 Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy na zemi žil.12,3 Ž 147,6; Sir 45,4; Mt 5,5 4 Hospodin hneď nato povedal Mojžišovi, Áronovi a Mirjam: „Vy traja vyjdite k stanu stretávania!“12,4 Ž 76,10 5 Hospodin zostúpil v oblačnom stĺpe, zostal stáť pri vchode stanu a zavolal Árona a Mirjam. Keď obaja predstúpili,12,5 Nm 11,25 6 povedal im: „Počujte moje slová: Ak je medzi vami prorok, ja, Hospodin, dám sa mu poznať vo videní, budem sa s ním zhovárať vo sne.12,6 Gn 20,7; 1Krľ 3,5; Jób 33,15; Dan 8,2; Sk 10,11.17 7 S mojím služobníkom Mojžišom to tak nie je. On je dôverníkom v celom mojom dome.12,7 Dt 18,18; Ž 105,26; Heb 3,2-6 8 S ním sa zhováram zoči-voči, vo videní, nie v hádankách. On smie zazrieť Hospodinovu podobu. Prečo ste sa teda odvážili hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi?“12,8 Ex 33,19.23; Dt 34,10; Júd 8 9 Hospodin sa na nich rozhneval a odišiel. 10 Keď sa oblak od stanu vzdialil, Mirjam bola malomocná, zbelela ako sneh. Áron sa obrátil k Mirjam a videl, že je malomocná.12,10 Dt 24,9; 2Krľ 5,27; 15,5; 2Krn 26,19-21 11 Vtedy Áron povedal Mojžišovi: „Môj pane, prosím, nedaj nám znášať trest za hriech, ktorého sme sa nerozvážne dopustili!12,11 2Sam 19,20; 24,10; Ž 38,1-5 12 Nech nie je Mirjam ako dieťa mŕtvo narodené, ktorého telo je už čiastočne v rozklade, keď odchádza z lona matky!“12,12 Ž 88,5-6 13 Mojžiš teda volal k Hospodinovi: „Bože, prosím ťa, uzdrav ju!“12,13 Ex 32,10-14; Mt 5,44-45 14 Hospodin povedal Mojžišovi: „Keby jej bol otec napľul do tváre, či by sa nehanbila sedem dní? Nech je na sedem dní vylúčená z tábora a potom sa doň vráti!“12,14 Lv 13,45-46; Heb 12,9 15 Tak bola Mirjam sedem dní von z tábora. Ľud sa nevydal na ďalšiu cestu, kým sa Mirjam nevrátila do tábora. 16 Potom sa ľud vydal na cestu z Chacerótu a utáboril sa na Paránskej púšti.