Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Strieborné trúby

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Urob si dve strieborné trúby. Zhotov ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať povel, aby sa tábory pripravili na odchod.10,2 Oz 8,1; Sof 1,16; Sir 50,16; 1Kor 15,52; 1Tes 4,16 3 Keď na nich zatrúbia, zhromaždí sa celá pospolitosť pri vchode stanu stretávania. 4 Ak zatrúbia len na jednej, zhromaždia sa k tebe len kniežatá, náčelníci tisícov Izraela.10,4 Ex 18,21; Nm 1,4-16; Dt 1,15 5 Pri zatrúbení na poplach vydajú sa na cestu tábory rozložené na východnej strane.10,5 Nm 2,3; Iz 58,1 6 Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na južnej strane. Na poplach sa bude trúbiť pred nástupom na cestu.10,6 Nm 2,10-16 7 Keď však budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale nie na poplach. 8 Na trúbach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To vám bude trvalo platným ustanovením pre vaše pokolenia.10,8 Joz 6,4-16; 1Krn 15,24 9 Keď už budete vo svojej krajine a vytiahnete do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbach na poplach. Vtedy si Hospodin, váš Boh, spomenie na vás a budete zachránení pred nepriateľmi.10,9 Nm 31,6; Sdc 2,18; 6,9; 7,20; 10,12; 1Sam 10,18; Ž 106,43; 1Mak 4,13; 16,8 10 Na trúbach budete trúbiť aj v dňoch radosti, na ustanovené slávnosti, na začiatku mesiacov pri spaľovaných obetách i pri obetách spoločenstva. Tie vás pripomenú vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh!“10,10 Lv 23,24; 1Krn 15,24; Ezd 3,10; Neh 12,35

Odchod zo Sinajskej púšte

11 V druhom roku v druhom mesiaci dvadsiateho dňa sa zdvihol oblak sponad príbytku svedectva.10,11 Nm 1,1; 9,1.17-23
12 Vtedy Izraeliti odišli zo Sinajskej púšte a pokračovali v ceste s niekoľkými zastávkami, kým sa oblak nezastavil na púšti Parán.10,12 Gn 21,21; Ex 40,36-37; Dt 1,1; 33,2 13 Tak sa prvýkrát pohli na Hospodinov pokyn, ktorý dostali prostredníctvom Mojžiša.10,13 Nm 2 14 Ako prvá sa pohla zástava tábora Júdovho kmeňa podľa oddielov. Vojsku velil Nachšón, syn Amminadába.10,14 Nm 1,7; 2,3-9 15 Oddielu Jissachárovho kmeňa velil Netaneel, syn Cuára. 16 Oddielu Zebulúnovho kmeňa velil Eliáb, syn Chelóna. 17 Keď rozobrali príbytok, nastúpili Geršónovci a Merariovci, ktorí niesli príbytok.10,17 Nm 1,51; 4,24-33 18 Potom sa pohla zástava Rúbenovho tábora podľa oddielov. Zástupom velil Elicúr, syn Šedeúra. 19 Oddielu Šimeónovho kmeňa velil Šelumíel, syn Curíšaddaja. 20 Oddielu Gádovho kmeňa velil Eljasáf, syn Deuela. 21 Potom sa pohli Kohátovci, ktorí nosili svätyňu. Kým ostatní prišli, oni postavili príbytok.10,21 Nm 2,17; 4,4-16 22 Potom sa pohla zástava tábora Efrajimovho kmeňa podľa oddielov. Zástupom velil Elišama, syn Ammichúda. 23 Oddielu Menaššeho kmeňa velil Gamlíel, syn Pedacúra. 24 Oddielu Benjamínovho kmeňa velil Abidán, syn Gidóniho. 25 Napokon sa pohla zástava tábora Dánovcov podľa oddielov, ktorý uzatváral všetky tábory. Jeho vojsku velil Achíezer, syn Ammišaddaja. 26 Oddielu Ašérovho kmeňa velil Pagíel, syn Ochrána. 27 Oddielu Naftaliho kmeňa velil Achira, syn Enána. 28 Takéto bolo poradie Izraelitov, keď sa vydávali na pochod podľa oddielov. Tak postupovali. 29 Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Midjánčana Reuela: „Vyberáme sa na miesto, o ktorom Hospodin povedal: ‚Dám vám ho.‘ Poď s nami, preukážeme ti dobrodenie! Veď Hospodin prisľúbil Izraelitom len dobro.“10,29 Gn 12,7; 32,13; Ex 2,18; 3,8; Sdc 1,16; 4,11 30 On mu však odpovedal: „Nepôjdem. Chcem ísť do svojej krajiny a k svojmu príbuzenstvu.“ 31 Mojžiš mu povedal: „Neopúšťaj nás, prosím! Ty predsa vieš, kde by sme sa mohli na púšti utáboriť. Budeš nám sprievodcom. 32 Keď pôjdeš s nami, potom sa rozdelíme s tebou o všetky dobrodenia, ktoré nám dá Hospodin.“ 33 Od Hospodinovho vrchu sa vydali na cestu troch dní a tri dni šla pred nimi aj archa Hospodinovej zmluvy, aby im vyhliadla miesto odpočinku.10,33 Ex 3,1; Dt 31,8; Ž 132,8; Jer 31,2 34 Odvtedy, čo sa z tábora pohli, Hospodinov oblak bol vo dne nad nimi.10,34 Ex 13,21-22; 40,38; Neh 9,12.19; Ž 105,39 35 Keď sa mala archa pohnúť, Mojžiš hovorieval: „Povstaň, Hospodin, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia, nech pred tebou zutekajú tí, čo ťa nenávidia!“10,35 2Krn 6,41; Ž 68,1-2; 132,8; Iz 51,9 36 Keď sa archa zastavila na odpočinok, hovoril: „Vráť sa, Hospodin, k desaťtisícom tisícov Izraela!“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk