Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

12. kapitola

Leviti a kňazi, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom

1 Toto sú kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zerubbábelom, Šealtíelovým synom: Ješúa, Seraja, Jirmeja, Ezra,
2 Amarja, Mallúch, Chattúš, 3 Šechanja, Rechúm, Meremót, 4 Iddo, Ginnetój, Abija,12,4 Lk 1,5 5 Mijjamín, Maadja, Bilga, 6 Šemaja, Jojaríb, Jedaja, 7 Sallu, Amók, Chilkija, Jedaja. To boli predáci kňazov a ich bratov za dní Ješúu. 8 Leviti: Ješúa, Binnúj, Kadmíel, Šerebja, Jehuda a Mattanja, ktorý mal so svojimi bratmi na starosti ďakovné piesne.12,8 Neh 11,17 9 Ich bratia Bakbukja a Unni stáli v službe oproti nim. 10 Ješúa splodil Jojakíma, Jojakím splodil Eljašíba a Eljašíb splodil Jojadu.12,10 Neh 3,1 11 Jojada splodil Jonatána, Jonatán splodil Jaddúu.

Kňazské rodiny za Jójakima

12 V dňoch Jojakíma boli kňazmi títo predáci rodín: za Serajovu rodinu Meraja, za Jirmejovu Chananja,
13 za Ezrovu Mešullám, za Amarjovu Jochanán, 14 za Mallúchovu Jonatán, za Šebanjovu Jozef, 15 za Charímovu Adna, za Merajótovu Chelkaj, 16 za Iddovu Zecharja, za Ginnetónovu Mešullám, 17 za Abijovu Zichri, za Minjaminovu a Moadjovu Piltaj, 18 za Bilgovu Šammúa, za Šemajovu Jonatán, 19 za Jojaríbovu Mattenaj, za Jedajovu Uzzi, 20 za Sallajovu Kallaj, za Amókovu Eber, 21 za Chilkijovu Chašabja, za Jedajovu Netaneel.

Zoznam levitov do čias veľkňaza Jehóchanana

22 Leviti, predáci kňazských rodín, boli spísaní za čias Eljašíba, Jojadu, Jonatána a Jaddúu až po kraľovanie perzského Dária.
23 Pri Léviovcoch boli predáci rodín vpísaní do Knihy letopisov až po dni Jochanána, Eljašíbovho syna. 24 Predáci levitov boli: Chašabja, Šerebja, Ješúa, Binnúj, Kadmíel a ich bratia, ktorí stáli pri chválospevoch a ďakovných piesňach podľa rozkazu Božieho muža Dávida oproti nim, skupina pri skupine.12,24 1Krn 25; 2Krn 29,25 25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mešullám, Talmón a Akkúb boli strážnikmi, ktorí konali službu vrátnikov v skladiskách pri bránach.12,25 2Krn 8,14; Neh 12,44 26 Tí boli za dní Jojakíma, syna Ješúu, syna Jocadáka, za čias miestodržiteľa Nehemiáša a kňaza-zákonníka Ezdráša.12,26 1Krn 5,40n

Posviacka jeruzalemských hradieb

27 Pri posviacke hradieb Jeruzalema vyhľadali levitov na všetkých miestach a priviedli ich do Jeruzalema, aby vykonali radostnú posviacku s ďakovnými piesňami, spevmi, cimbalmi, harfami a citarami.
28 Tu sa zhromaždili príslušníci spevákov tak z okolia Jeruzalema, ako aj z osád Netofanov, 29 z Bét-Gilgálu, zo strání Geby a Azmávetu; speváci si totiž vystavali osady okolo Jeruzalema. 30 Keď sa kňazi a leviti očistili, očistili aj ľud, brány a hradby. 31 Potom som poslal judské kniežatá hore na hradby a zriadil som dva veľké ďakovné zbory a slávnostné sprievody. Jeden šiel napravo po hradbe smerom k Hnojnej bráne.12,31 Neh 2,13 32 Za nimi šiel Hošaja s polovicou judských kniežat, 33 Azarja, Ezra, Mešullám, 34 Jehuda, Benjamín, Šemaja, Jirmeja 35 a niektorí z kňazov s trúbami: Zecharja, syn Jonatána, syna Šemaju, syna Mattanju, syna Michaju, syna Zakkúra, syna Asáfa, 36 jeho súkmeňovci Šemaja, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netaneel, Jehuda a Chanani hrali na hudobných nástrojoch Božieho muža Dávida a zákonník Ezdráš bol pred nimi.12,36 Am 6,5 37 Pri Pramennej bráne vystupovali priamo po schodoch Dávidovho mesta pri výstupe na hradby ponad Dávidovým domom až po Vodnú bránu na východe.12,37 Neh 3,15 38 Druhý ďakovný zbor sa uberal naľavo a ja za ním s polovicou ľudu po múre popri Pecnej veži až k Širokej hradbe, 39 ďalej ponad Efrajimskú bránu, Starú bránu, Rybnú bránu, vežu Chananel a vežu Mea až po Ovčiu bránu a zastal pri bráne väznice. 40 Obe skupiny vzdávajúcich vďaku sa postavili v Božom dome aj so mnou i s polovicou šľachty, 41 i kňazi Eljakím, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenaj, Zecharja, Chananja s trúbami, 42 i Maaseja, Šemaja, Eleazár, Uzzi, Jochanán, Malkija, Elám a Ezer. Speváci sa dali do spevu pod vedením Jizrachju. 43 V ten deň prinášali početné obety a radovali sa, lebo Boh im spôsobil radosť. Aj ženy a deti plesali a prejavy radosti Jeruzalema sa ozývali naďaleko. 44 V ten deň poverili niektorých mužov dozorom nad komorami, pokladnicou, dávkami, prvotinami a desiatkami, aby v nich zhromaždili zákonité podiely pre kňazov a levitov z mestských polí, lebo Júda mal radosť zo službukonajúcich kňazov a levitov. 45 Oni bdeli nad bohoslužbou a nad službou očisťovania, podobne speváci a vrátnici podľa príkazu Dávida a jeho syna Šalamúna.12,45 2Krn 8,14 46 Už dávno, za čias Dávida a Asáfa, jestvovali totiž vedúci spevákov aj oslavné a ďakovné piesne Bohu.12,46 1Krn 25,1; 2Krn 29,30; 35,15 47 Za dní Zerubbábela a Nehemiáša celý Izrael odovzdával podiely pre spevákov a vrátnikov, ako to každý deň vyžadoval; dávali posvätné dary levitom, leviti zase dávali posvätné dary Áronovým synom.12,47 Nm 18,26; Neh 10,40; 13,10n