Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

11. kapitola

Osídlenie Jeruzalema vidieckym ľudom

1 Predáci ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatný ľud losoval, aby každý desiaty išiel bývať do svätého mesta Jeruzalema a deviati zostali v iných mestách.
2 Ľud žehnal všetkým, ktorí sa dobrovoľne odhodlali bývať v Jeruzaleme. 3 Toto sú predáci provincie, ktorí bývali v Jeruzaleme a judských mestách. Každý býval na svojom vlastníctve po svojich mestách: Izraeliti, kňazi, leviti, chrámoví nevoľníci a potomkovia Šalamúnových služobníkov.11,3-19 1Krn 9,2-17 4 V Jeruzaleme bývali niektorí z Júdovcov a Benjamínovcov. Z Júdovcov: Ataja, syn Uzziju, syna Zecharju, syna Amarju, syna Šefatju, syna Mahalalela z Perecových potomkov, 5 Maaseja, syn Barucha, syna Kol-Chozeho, syna Chazaju, syna Adaju, syna Jojaríba, syna Zecharju, syna Šilčana. 6 Všetkých Perecových potomkov, čo bývali v Jeruzaleme, bolo štyristošesťdesiatosem udatných mužov. 7 Toto sú zase Benjamínovci: Sallu, syn Mešulláma, syna Joéda, syna Pedaju, syna Kolaju, syna Maaseju, syna Itíela, syna Ješaju. 8 Ďalej Gabbaj a Sallaj, spolu deväťstodvadsaťosem. 9 Joel, syn Zichriho, bol ich predstavený, a Jehuda, syn Hassenuu, bol druhý nad mestom. 10 Z kňazov: Jedaja, syn Jojaríba, Jachín, 11 Seraja, syn Chilkiju, syna Mešulláma, syna Cadóka, syna Merajóta, syna Achitúba, bol predstavený Božieho domu, 12 a ich bratia, ktorí konali službu v chráme. Bolo ich osemstodvadsaťdva. Ďalej Adaja, syn Jerocháma, syna Pelalju, syna Amciho, syna Zecharju, syna Pašchúra, syna Malkiju, 13 a jeho bratia, predáci rodín. Tých bolo dvestoštyridsaťdva. Amašsaj, syn Azarela, syna Achzaja, syna Mešillemóta, syna Imméra, 14 a ich bratia, udatní hrdinovia; tých bolo stodvadsaťosem. Ich predstaveným bol Zabdíel, syn Haggedolíma. 15 Z levitov: Šemaja, syn Chaššúba, syna Azrikáma, syna Chašabju, syna Bunniho, 16 Šabbetaj a Jozabád z levitských predákov, ktorí dozerali na vonkajšie práce pri Božom dome, 17 Mattanja, syn Michu, syna Zabdiho, syna Asáfa — ten prvý začínal chválospev pri modlitbe, Bakbukja, ako druhý medzi svojimi bratmi, a Abda, syn Šammúu, syna Galála, syna Jedutúna. 18 Všetkých levitov vo svätom meste bolo dvestoosemdesiatštyri. 19 Vrátnici: Akkúb, Talmón a ich bratia, ktorí strážili pri bránach. Tých bolo spolu stosedemdesiatdva. 20 Ostatní Izraeliti, kňazi i leviti boli vo všetkých judských mestách, každý na svojom dedičstve. 21 Chrámoví nevoľníci bývali na Ófele; Cicha a Gišpa boli nadradenými chrámovým nevoľníkom. 22 Predstavený levitov v Jeruzaleme bol Uzzi, syn Baniho, syna Chašabju, syna Mattanju, syna Michu, z potomkov Asáfa, ktorí spievali pri službe v Božom dome. 23 Platil pre nich kráľovský príkaz a pevná dohoda pre spevákov o tom, čo kto mal robiť vo svoj deň. 24 Petachja, syn Mešezabela, z potomstva Zeracha, syna Jehudu, bol kráľovským pobočníkom vo všetkých veciach, ktoré sa týkali ľudu.

Mestá Júdovcov a Benjamínovcov

25 Niektorí z Júdovcov sa usadili v osadách na svojich poliach v Kirjat-Arbe a priľahlých dedinách, Dibóne a priľahlých dedinách, v Jekabceele a priľahlých osadách,11,25 Joz 20,7; 21,11
26 v Ješúe, Molade a v Bét-Pelete, 27 v Chacar-Šuále, Beér-Šebe a priľahlých dedinách, 28 v Ciklagu, Mechone a priľahlých dedinách,11,28 Joz 15,31 29 v Én-Rimmóne, v Corei a Jarmúte, 30 v Zanóachu, Adulláme a priľahlých dedinách, v Lachíši a na jeho poliach, v Azeke a priľahlých dedinách. Tak sa usadili od Beér-Šeby až po údolie Hinnóm. 31 Príslušníci Benjamína bývali, počnúc od Geby, v Michmáse, Ajji, Bételi a priľahlých dedinách,11,31 Joz 18,22 32 v Anatóte, Nóbe, Ananji, 33 Chacóre, Ráme, Gittajime, 34 Chadíde, Ceboíme, Neballáte, 35 Lóde, Óne a v Údolí remeselníkov. 36 Z levitov sa niektoré judské skupiny pripojili k Benjamínovcom.