Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Obnovenie zmluvy s Bohom

1 Pre toto všetko uzatvárame písomne pevnú dohodu spečatenú našimi kniežatami, našimi levitmi a našimi kňazmi.10,1 Neh 10,1 je v niekt. prekladoch ako Neh 9,38.
2 Listinu spečatili: miestodržiteľ Nehemiáš, syn Chachalju, a Cidkija, 3 Seraja, Azarja, Jirmeja, 4 Pašchúr, Amarja, Malkija, 5 Chattúš, Šebanja, Mallúch, 6 Charím, Meremót, Obadja, 7 Daniel, Ginnetón, Baruch, 8 Mešullám, Abija, Mijjamín, 9 Maazja, Bilgaj, Šemaja; to boli kňazi. 10 Leviti: Ješúa, syn Azanju, Binnúj zo synov Chenadádových, Kadmíel 11 a jeho bratia, Šebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Chanán, 12 Micha, Rechób, Chašabja, 13 Zakkúr, Šerebja, Šebanja, 14 Hodija, Bani a Beninu. 15 Predáci ľudu: Paróš, Pachat-Moáb, Elám, Zattu, Bani, 16 Bunni, Azgád, Bebaj, 17 Adonija, Bigvaj, Adín, 18 Atér, Chizkija, Azzúr, 19 Hodija, Chašum, Becaj, 20 Charíf, Anatót, Nebaj, 21 Magpiáš, Mešullám, Chezír, 22 Mešezabel, Cadók, Jaddúa, 23 Pelatja, Chanán, Anaja, 24 Hošea, Chananja, Chaššúb, 25 Hallochéš, Pilcha, Šobék, 26 Rechúm, Chašabna, Maaseja, 27 Achija, Chanán, Anán, 28 Mallúch, Charím, Baana.10,28 Ezd 6,21

Záväzok neuzatvárať miešané manželstvá

29 Ostatný ľud, kňazi, leviti, vrátnici, speváci, chrámoví nevoľníci a všetci, ktorí sa oddelili od národov pohanských krajín a pridali sa k Božiemu zákonu, ich ženy, synovia, dcéry, všetci, ktorí boli schopní chápať,10,29 Ezd 2,36-43; 6,21; 9,1; 10,11.19
30 pripojili sa k svojim vznešeným bratom, zaviazali sa kliatbou a prísahou, že sa budú riadiť Božím zákonom, ktorý bol vydaný prostredníctvom Božieho služobníka Mojžiša, a budú zachovávať a plniť všetky príkazy Hospodina, nášho Pána, jeho právne predpisy a jeho ustanovenia:10,30 Joz 24,25; 2Krľ 23,3 31 „Svoje dcéry nevydáme za pohanov v krajine a ich dcéry nebudeme brať pre svojich synov.10,31 Ex 34,15n; Dt 7,3; Ezd 9,2 32 Ak pohania prinesú na predaj svoj tovar alebo akékoľvek obilie v sobotný deň, neprevezmeme to od nich ani v sobotu, ani v iný posvätný deň. Siedmeho roku sa zriekneme úrody i akéhokoľvek vymáhania dlhov.10,32 Ex 20,10; 23,10n; Lv 23,3; 25,4; Dt 15,1n; Neh 5,10; 13,15-18

Záväzok odvádzať poplatky

33 Ďalej si ukladáme za povinnosť dávať za seba tretinu šekla ročne na službu v dome nášho Boha10,33 2Krn 24,5
34 na predkladané chleby, na ustavičnú pokrmovú obetu, na ustavične spaľovanú obetu, na obety v soboty, v novmesiace a na výročné slávnosti, na posvätné dary, na obety za hriech, určené na získanie zmierenia Izraela, a na všetku prácu v dome nášho Boha.10,34 Ex 25,30; Lv 24,5n 35 Ďalej my, kňazi, leviti aj ľud určujeme lósom spôsob darovania dreva, ktoré prinesieme každoročne podľa rodín v stanovený čas do domu nášho Boha, aby horelo na oltári Hospodina, nášho Boha, ako je napísané v zákone.10,35 Lv 6,5 36 Zaväzujeme sa prinášať každoročne prvotiny zo svojho poľa, prvotiny z každého ovocia všetkých stromov do Hospodinovho domu.10,36 Ex 23,19; Dt 26,2 37 Podobne budeme prinášať do domu nášho Boha kňazom konajúcim službu v dome nášho Boha to, čo je prvorodené z našich synov a zvierat, ako je napísané v zákone, prvorodené zo svojho hovädzieho dobytka i oviec.10,37 Ex 13,2.12n; Lv 27,26n; Nm 18,15n 38 Prvotiny zo svojho zamieseného cesta a svoje pozdvihované dávky, prvotiny zo všetkých ovocných stromov, muštu i oleja budeme prinášať kňazom do komôr domu nášho Boha, desiatky zo svojho poľa zase levitom. Leviti vyberú totiž desiatky po všetkých našich vidieckych mestách.10,38 Nm 15,20n; 18,12n.21; Dt 18,4 39 Keď leviti vyberajú desiatky, nech je s levitmi aj kňaz, áronovský potomok. Potom leviti zanesú desiatok z desiatkov do domu nášho Boha do skladiskových komôr.“10,39 Nm 18,26; 1Krn 9,26 40 Do komôr mali totiž Izraeliti i leviti prinášať dávky obilia, muštu i oleja. Tam sú nádoby svätyne, službukonajúci kňazi, vrátnici a speváci. „Nebudeme zanedbávať dom svojho Boha.“