Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

Pokúšanie na púšti

1 Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.4,1-11 Mk 1,12-13; Lk 4,1-134,1 Heb 2,18
2 Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol.4,2 Ex 34,28; 1Krľ 19,8 3 Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: „Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“ 4 On mu však odpovedal: „Je napísané: Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“4,4 Dt 8,3; Múd 16,26 5 Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie4,5 Neh 11,1 6 a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.“4,6 Ž 91,11-12; 2Mak 11,6 7 Ježiš mu odpovedal: „Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“4,7 Dt 6,16 8 Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš odpovedal: „Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“4,10 Dt 6,13 11 Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu slúžili.

Začiatky činnosti v Galilei

12 Keď Ježiš4,12 Var. – Ježiš. počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.4,12-17 Mk 1,14-15; Lk 4,14-15
13 Zanechal Nazaret4,13 Var. Nazaru. a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebulúna a Naftaliho,4,13 Jn 2,12 14 aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: 15 Krajina Zebulún a krajina Naftali, na ceste k moru za Jordánom, pohanská Galilea.4,15-16 Iz 8,23–9,1 16 Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo a tým, čo sedeli v krajine a tôni smrti, vyšlo svetlo.4,16 Lk 1,79 17 Odvtedy začal Ježiš hlásať: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“4,17 Mt 3,2; 10,7

Povolanie prvých učeníkov

18 Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári.4,18-22 Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,40-42
19 Zavolal ich: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20 Obaja hneď zanechali siete a nasledovali ho. 21 A keď odtiaľ poodišiel, videl iných dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho syna, a jeho brata Jána, ako na člne so svojím otcom Zebedejom opravovali siete. Aj ich povolal 22 a oni hneď zanechali čln aj otca a nasledovali ho.

Účinkovanie v Galilei

23 A tak chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.4,23 Mt 9,35; Mk 1,39
24 Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením, posadnutých, námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval.4,24 Mt 8,16; 14,35; 15,30 25 Išli za ním mnohé zástupy z Galiley a Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska a Zajordánska.4,25 Mk 3,7-8; Lk 6,17-18