Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

Podobenstvo o desiatich pannách

1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi.
2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali.25,3 Lk 12,35 4 Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. 6 Uprostred noci sa rozľahol krik: ‚Hľa, ženích25,6 Alt. Ženích je tu!! Vyjdite mu v ústrety!‘ 7 Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!‘ 9 No rozumné odpovedali: ‚Nie! Aby azda nebolo málo aj nám, aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ 10 No kým išli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli.25,10 Zj 19,9 11 Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: ‚Pane, pane, otvor nám!‘25,11-12 Mt 7,22-23; Lk 13,25 12 On im však odpovedal: ‚Amen, hovorím vám, nepoznám vás.‘ 13 Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny!25,13 Mt 24,42; Mk 13,33.35

Podobenstvo o talentoch

14 Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok;25,14-30 Lk 19,11-2725,14 Mk 13,34
15 jednému dal päť talentov25,15 Gr. talanton — asi 12-tisíc denárov., druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval. 16 Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. 17 Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. 18 Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu25,18 Gr. kopal zem. a peniaze svojho pána ukryl. 19 Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať.25,19 Mt 18,23 20 Keď prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť a povedal: ‚Pane, zveril si mi päť talentov a hľa, získal som ďalších päť.‘ 21 Pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘25,21-23 Mt 24,46-47; Lk 16,10 22 Prišiel aj ten, čo dostal dva talenty a povedal: ‚Pane, zveril si mi dva talenty a hľa, získal som ďalšie dva.‘ 23 Pán mu povedal: ‚Správne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána!‘ 24 Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal: ‚Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. 25 Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje!‘ 26 Pán mu odpovedal: ‚Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. 27 Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. 28 Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, bude pridané a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má.25,29 Mt 13,12 30 A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.‘25,30 Mt 8,12; 13,42.50; 22,13; 24,51

O poslednom súde

31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, vtedy zasadne na trón svojej slávy.25,31 Mt 16,27; 19,28; Júd 14
32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy. On oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.25,32 Ez 34,17 33 Ovce si postaví napravo a capov naľavo. 34 Potom kráľ povie tým po pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.25,34 Lk 12,32 35 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smädný a dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma,25,35-36 Iz 58,7; Tob 4,17; 10,12; Sir 7,32-35; Jk 1,27 36 bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.‘ 37 Vtedy mu povedia spravodliví: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou?‘ 40 Kráľ im odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘25,40 Prís 19,17; Mt 18,5 41 Potom povie aj tým po ľavici: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.25,41 Mk 9,48; Júd 7 42 Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť, 43 prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma.‘ 44 Vtedy mu aj oni odpovedia: ‚Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ 45 Tu im on odpovie: ‚Amen, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.‘ 46 A títo pôjdu do večného trápenia25,46 Gr. trestu., ale spravodliví do večného života.“25,46 Dan 12,2; Jn 5,29