Predchádzajúca kapitola

24. kapitola

Predpoveď skazy chrámu

1 Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.
2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené.“

Znamenia konca

3 Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.“
4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ‚Ja som Kristus!‘ A mnohých zvedú. 6 Budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia. 8 Ale to všetko je začiatok útrap. 9 Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. 11 Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. 14 A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, stáť na svätom mieste — kto číta, nech rozumie —, 16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. 17 Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. 19 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Tam je!‘ — neverte! 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených. 25 Hľa, povedal som vám to vopred. 26 Ak vám teda povedia: ‚Hľa, je na pustatine‘ — nevychádzajte! ‚Hľa, je v skrýšach‘ — neverte! 27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. 28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy.

Príchod Syna človeka

29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. 31 On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán, od jedného kraja nebies až po druhý.

Poučenie z figovníka

32 Od figovníka si vezmite poučenie: Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko.
33 Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.

Výzva bdieť

37 Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
38 Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, 39 a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy dvaja budú na poli: jeden bude vzatý a druhý ponechaný. 41 Dve ženy budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá a druhá ponechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43 Uvedomte si predsa: Keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.

Podobenstvo o vernom a nevernom sluhovi

45 Kto je teda verný a rozumný sluha, ktorého ustanovil pán nad svojím služobníctvom, aby mu dával načas pokrm?
46 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Amen, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha povedal vo svojom srdci: ‚Môj pán mešká‘ 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, 51 rozpoltí ho a dá mu podiel s pokrytcami. Tam bude plač a škrípanie zubami.