Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Tradícia starších

1 Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa:15,1-20 Mk 7,1-23
2 „Prečo tvoji učeníci prestupujú tradíciu starších? Veď si neumývajú ruky, keď idú jesť chlieb!“ 3 On im odpovedal: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoju tradíciu? 4 Veď Boh povedal: Cti15,4 Var. + svojho.otca a matku! a Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.15,4 Ex 20,12; 21,17 5 Vy však hovoríte: Človek, ktorý by povedal otcovi alebo matke: ‚Čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je obetný dar15,5 T. j. dar venovaný na službu Bohu (porov. korban v Mk 7,11).,‘ 6 ten už vraj nemusí ctiť svojho otca15,6 Var. + alebo svoju matku.. Takto ste zbavili platnosti Božie slovo pre svoju tradíciu. 7 Pokrytci, dobre o vás prorokoval Izaiáš, keď povedal: 8 Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.15,8-9 Iz 29,13 9 Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy.“ 10 Nato zavolal zástup a povedal im: „Počujte a pochopte! 11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“15,11 Mt 12,35 12 Tu prišli učeníci a povedali mu: „Vieš, že sa farizeji pohoršili, keď počuli to slovo?“ 13 On im odpovedal: „Každá rastlina, ktorú nezasadil môj nebeský Otec, bude vykorenená.15,13 Jn 15,2 14 Nechajte ich! Sú to slepí vodcovia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy.“15,14 Lk 6,39; Rim 2,19 15 Peter mu nato povedal: „Vysvetli nám toto podobenstvo!“ 16 On odpovedal: „Či ste ešte aj vy takí nechápaví? 17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do žalúdka a vylúči sa do stoky?15,17-18 Rim 14,14.17; Kol 2,16.20-22; 1Tim 4,3 18 No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka. 19 Zo srdca totiž vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania.15,19 Rim 1,29-31; Ga 5,19-21 20 To sú veci, ktoré človeka poškvrňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.“

Viera kanaánskej ženy

21 Ježiš odtiaľ vyšiel a utiahol sa do okolia Týru a Sidonu.15,21-28 Mk 7,24-30
22 Tu vyšla istá kanaánska žena z toho kraja a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom.“15,22 Mt 9,27; 20,30-31 23 On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci prišli a prosili ho: „Zbav sa jej, lebo kričí za nami.“ 24 Odpovedal im: „Som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela.“15,24 Mt 10,6 25 No ona prišla, klaňala sa mu a hovorila: „Pane, pomôž mi!“ 26 On jej však povedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ 27 No ona povedala: „Áno, Pane, veď aj šteňatá sa živia omrvinkami, ktoré padajú zo stola ich pánov.“ 28 Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš!“ A v tú hodinu jej dcéra ozdravela.15,28 Mt 8,13; 9,22; 17,18; Jn 4,52-53

Uzdravovanie pri Galilejskom mori

29 Keď Ježiš odtiaľ odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol.15,29 Mt 5,1; Mk 7,31
30 Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kládli mu ich k nohám a on ich uzdravoval.15,30 Mt 4,24; 8,16; 14,35 31 Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraela.15,31 Mt 11,5

Nasýtenie štyroch tisícov

32 Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepoomdlievali po ceste.“15,32-39 Mt 14,14-21; Mk 8,1-1015,32 Mt 9,36
33 Učeníci mu odpovedali: „Kde vziať tu na pustatine toľko chleba, aby sme nasýtili taký veľký zástup?“15,33 Ž 78,19 34 Ježiš sa spýtal: „Koľko chlebov máte?“ Odpovedali: „Sedem a niekoľko rybičiek.“15,34-37 Lk 6,9-13; 9,13-17 35 Nato rozkázal zástupom posadať si na zem. 36 Vzal tých sedem chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. 37 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali ešte sedem plných košov nalámaných zvyškov. 38 Tých, ktorí jedli, bolo štyritisíc mužov, okrem žien a detí. 39 Potom zástupy rozpustil, nastúpil do člna a prišiel do kraja Magadan.