Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Smrť Jána Krstiteľa

1 V tom čase sa tetrarcha14,1 T. j. vládca nad štvrtinou Palestíny. Herodes dopočul o Ježišovi.14,1-12 Mk 6,14-29; Lk 9,7-9
2 Svojim sluhom povedal: „Toto je Ján Krstiteľ14,2 Var. + ktorého som sťal.! Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia mocné sily.“14,2 Mt 16,14 3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa.14,3-4 Lk 3,19-20 4 Lebo mu Ján povedal: „Nie je ti dovolené mať ju za manželku.“14,4 Lv 18,16 5 Preto ho chcel zabiť, ibaže sa bál zástupu, lebo ho pokladali za proroka.14,5 Mt 21,26 6 Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tancovala uprostred a zapáčila sa Herodesovi, 7 takže jej pod prísahou sľúbil dať, čo si len zažiada. 8 Na pokyn svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 9 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolovníkom rozkázal, aby jej ju dali. 10 A tak dal Jána sťať v žalári. 11 Jeho hlavu priniesli na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 12 Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi.

Nasýtenie piatich tisícov

13 Keď to Ježiš počul, odišiel odtiaľ na člne a utiahol sa na pusté miesto, kde bol sám. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním.14,13-21 Mk 6,30-44; Lk 6,1-15; 9,10-17
14 Keď vystúpil z člna a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. 15 Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: „Toto je pusté miesto a čas už pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo.“14,15-21 Mt 15,32-39 16 Ježiš im však povedal: „Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť!“ 17 Oni mu odpovedali: „Máme tu iba päť chlebov a dve ryby.“ 18 Vyzval ich: „Prineste mi ich sem!“ 19 Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom.14,19 Mt 26,26; Lk 24,30 20 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj dvanásť plných košov nalámaných zvyškov.14,20 2Krľ 4,44; Ž 78,29 21 Len mužov, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc; okrem nich tam boli aj ženy a deti.

Ježiš kráča po vode

22 Nato hneď prikázal učeníkom nastúpiť do člna a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy.14,22-33 Mk 6,45-51; Jn 6,16-21
23 Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. 24 Čln bol vzdialený od brehu už mnoho stadií a zmietali ním vlny, pretože vietor fúkal proti nim. 25 Počas štvrtej nočnej stráže14,25 T. j. od tretej do šiestej rannej hodiny. prišiel k nim, kráčajúc po mori.14,25 Jób 9,8; Ž 77,20 26 Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili: „To je prízrak!“ A od strachu kričali.14,26 Lk 24,37 27 Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte sa!“ 28 Peter mu odpovedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode!“ 29 On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi.14,29 Jn 21,7 30 Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal: „Pane, zachráň ma!“ 31 Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“14,31-32 Mt 8,2614,31 Mt 6,30; 8,26; 16,8 32 Len čo nastúpili do člna, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli v člne, klaňali sa mu a hovorili: „Naozaj si Boží Syn.“14,33 Mt 16,16; 26,63; 27,54

Uzdravovanie v Genezarete

34 Keď sa preplavili na druhý breh, prišli do kraja Genezaret.14,34-36 Mk 6,53-56
35 Obyvatelia toho kraja ho spoznali a rozchýrili to po celom okolí. Nato k nemu prinášali všetkých chorých.14,35 Mt 4,24; 8,16; 15,30 36 Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.14,36 Mt 9,20