Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

1 Keď Ježiš skončil s poučovaním svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po okolitých mestách.

Poslovia Jána Krstiteľa

2 Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov,
3 aby sa ho spýtali: „Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného?“ 4 Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. 6 Blahoslavený je, kto sa nado mnou nepohorší.“ 7 Zatiaľ čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Alebo čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, ba viac ako proroka. 10 Toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. 11 Amen, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. 12 Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Veď všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14 A ak to chcete prijať: On je Eliáš, ktorý má prísť. 15 Kto má uši, nech počúva!

Hriešne pokolenie

16 K čomu prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, ktoré sedia na námestiach a kričia jedny na druhé:
17 ‚Pískali sme vám, a vy ste netancovali, nariekali sme, a vy ste nezalamovali rukami.‘ 18 Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý.‘ 19 Prišiel Syn človeka, ktorý je a pije, a vravia: ‚Hľa, žráč a pijan vína, priateľ mýtnikov a hriešnikov.‘ Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy.“

Hrozba nekajúcim mestám

20 Nato začal karhať mestá, v ktorých urobil väčšinu svojich mocných činov, pretože sa nekajali:
21 „Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. 22 Avšak hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia zostúpiš! Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. 24 Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe.“

Evanjelium sa zjavuje maličkým

25 V tom čase povedal Ježiš: „Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým.
26 Áno, Otče, tak sa ti to zapáčilo. 27 Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec a ani Otca nepozná nikto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. 30 Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.“