Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Vyvolenie Dvanástich

1 Zvolal si dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, takže ich mohli vyháňať a uzdravovať každú chorobu a každý neduh.10,1-4 Mk 3,13-19; Lk 6,12-1610,1 Mk 6,7; Lk 9,1
2 Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat Ondrej10,2 Alt. Andrej., Jakub, Zebedejov syn, a jeho brat Ján,10,2-4 Sk 1,13 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš10,3 Var. Tadeáš zvaný Lebbaj., 4 Šimon Kanaánsky10,4 Gr. Kananaios, var. Kananités (Lk 6,15: Šimon zvaný Zelóta). a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil.

Vyslanie Dvanástich

5 Týchto Dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: „Nechoďte na cestu k pohanom a nevojdite do mesta Samaritánov.10,5-15 Mk 6,7-13; Lk 9,1-6
6 Choďte radšej za ovcami, ktoré sa stratili z domu Izraela.10,6 Jer 50,6; Mt 15,24 7 Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.10,7 Mt 3,2; 4,17 8 Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, démonov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. 9 Neberte si do opaskov ani zlaté, ani strieborné, ani medené peniaze,10,9-15 Lk 10,4-12 10 neberte si ani kapsu na cestu, ani dvoje šiat, ani sandále, ani palicu. Veď robotník si zaslúži svoj pokrm.10,10 1Kor 9,14; 1Tim 5,18 11 Keď prídete do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny, spýtajte sa, kto z nich je hoden prijať vás. Uňho zostaňte až do svojho odchodu. 12 Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho10,12 Var. + Pokoj tomuto domu.. 13 Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 Z toho domu alebo mesta, kde vás neprijmú a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh.10,14 Sk 13,51 15 Amen, hovorím vám: V deň súdu bude ľahšie sodomskej a gomorskej krajine ako onomu mestu.10,15 Gn 18,20–19,28; Mt 11,24

Predpoveď prenasledovania

16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.10,16 Sir 13,17; Lk 10,3; Rim 16,19
17 Majte sa na pozore pred ľuďmi! Budú vás totiž vydávať súdom a budú vás bičovať vo svojich synagógach.10,17-22 Mk 13,9-13; Lk 21,12-1910,17 Jn 16,2 18 Aj pred vladárov a kráľov vás budú pre mňa vodiť, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. 19 Keď vás vydajú súdu, nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť. Lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať.10,19-20 Dan 3,16; Lk 12,11-12 20 Veď to nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich.10,21 Mich 7,6 22 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený10,22 Alt. zachránený..10,22 Mt 24,9.13; Jn 15,19 23 Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Amen, hovorím vám, že nepochodíte všetky mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka.10,23 Mt 16,27-28 24 Učeník nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána.10,24 Lk 6,40; Jn 13,16; 15,20 25 Stačí, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebulom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich!

Koho sa báť

26 Nebojte sa ich teda! Veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí a nič nie je skryté, čo sa nestane známym.10,26-31 Lk 12,2-710,26 Mk 4,22; Lk 8,17; Ef 5,13
27 Čo vám hovorím potme, hovorte na svetle, a čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. 28 Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle10,28 Gr. gehenna..10,28 Jk 4,12 29 Nepredávajú sa vari dva vrabce za halier10,29 Gr. assarion = 1/16 denára.? Ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. 30 Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. 31 Nebojte sa teda! Vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.10,31 Mt 6,26; 12,12 32 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.10,32-33 Lk 12,8-910,32 Zj 3,5 33 Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.10,33 Mk 8,38; Lk 9,26; 2Tim 2,12

Cena vyznávačstva — odmena

34 Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč.10,34-36 Lk 12,51-53
35 Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre10,35-36 Mich 7,6 36 a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden10,37 Var. – Kto… hoden.. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.10,37-39 Lk 14,26-2710,37 Dt 33,9; Mt 19,29 38 Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.10,38-39 Mt 16,24-25 39 Kto nájde svoj život10,39 Gr. 1. dušu; 2. život., stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 10,39 Lk 17,33; Jn 12,25 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.10,40 Mk 9,37; Lk 9,48; 10,16; Jn 13,20 41 Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.10,41 1Krľ 17,9-24 42 A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej10,42 T. j. čerstvej. vody, pretože je to učeník, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.“10,42 Mk 9,41