Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 A dodal: „Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, určite neokúsia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou.“9,1 Mk 13,30; Jn 21,22-23

Ježišovo premenenie

2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol len ich na vysoký vrch, kde boli sami. Tam sa pred nimi premenil.9,2-9 Mt 17,1-9; Lk 9,28-36; 2Pt 1,17-189,2 Mk 5,37; 13,3
3 Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nijaký bielič na svete nevedel tak vybieliť. 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 5 Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu9,5 Alt. Rabbi, dobre je, že sme tu.! Urobme tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ 6 Ani nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. 7 Tu sa utvoril oblak, zahalil ich a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. Jeho počúvajte!“9,7 Dt 18,15; Ž 2,7; Mk 1,11 8 A zrazu, keď sa rozhliadli, nevideli pri sebe už nikoho, len Ježiša. 9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo videli, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.9,9 Mk 8,30 10 Oni zachovali tento príkaz, len sa medzi sebou dohadovali, čo to znamená vstať z mŕtvych.9,10-13 Ž 22,1-18; Mal 3,23-24; Mt 17,10-13 11 Opýtali sa ho: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 Odpovedal im: „Naozaj, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je potom o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a budú ním opovrhovať?9,12 Iz 53,3; Mal 3,23 13 Vám však hovorím: Eliáš už prišiel, no urobili s ním to, čo sa im zachcelo — ako je o ňom napísané.“9,13 Mt 11,14

Uzdravenie posadnutého chlapca

14 Keď prišli k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhŕkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú.9,14-29 Mt 17,14-20; Lk 9,37-43
15 Len čo ho videli, celý zástup užasol. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. 16 Ježiš sa ich pýtal: „Prečo sa s nimi hádate?“ 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. 18 Keď ho pochytí, lomcuje ním, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a ustrnie. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali.“ 19 Ježiš im odpovedal: „Ach, neveriace pokolenie! Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať?! Priveďte chlapca ku mne!“ 20 Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. 21 Ježiš sa pýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. 22 A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Ak môžeš?! Pre toho, kto verí, je všetko možné.“ 24 Chlapcov otec hneď zvolal: „Verím, pomôž mojej neviere!“9,24 Lk 17,5 25 Ježiš si všimol, že sa zbieha zástup. Pohrozil nečistému duchu slovami: „Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti: Vyjdi z neho a nikdy viac sa doňho nevracaj!“ 26 Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel. 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. 28 Keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho pýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 29 Povedal im: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou9,29 Var. + a pôstom..“

Druhá Ježišova predpoveď

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel.9,30-32 Mt 17,22-23; Lk 9,43-45
31 Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka je vydaný9,31 Dosl. je vydávaný. do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.“9,31 Mk 8,31; 10,33-34 32 Oni tie slová nechápali a spýtať sa ho báli.

Spor učeníkov o prvenstvo

33 Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich: „O čom ste sa cestou zhovárali?“9,33-37 Mt 18,1-5; Lk 9,46-48
34 Oni však mlčali. Cestou sa totiž medzi sebou dohadovali, kto z nich je najväčší.9,34 Lk 22,24 35 Ježiš si sadol, zavolal si Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých!“9,35 Mk 10,43-44 36 A vzal dieťa, postavil ho doprostred nich, potom ho zobral do náručia a povedal im:9,36 Mk 10,15-16 37 „Kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Skutky v Kristovom mene

38 Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami.“9,38-41 Nm 11,27-29; Lk 9,49-50
39 Ježiš však povedal: „Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. 40 Veď kto nie je proti nám, je s nami! 41 Ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.9,41 Mt 10,42

Varovanie pred zvádzaním

42 Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora.9,42-50 Mt 18,6-99,42 Lk 17,1-2
43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie ti bude vojsť do života okyptený, ako byť uvrhnutý s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa9,43 Var. + v. 44 kde ich červ neumiera a ich oheň nevyhasína..9,43-48 Mt 5,29-30 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju! Lepšie ti bude vojsť do života chromý, ako byť hodený s oboma nohami do pekla9,45 Var. + v. 46 kde ich červ neumiera a ich oheň nevyhasína.. 47 Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho! Lepšie ti bude vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako byť hodený s oboma očami do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.9,48 Iz 66,24 49 Každý bude solený ohňom9,49 Var. + a každá obeta osolená soľou..9,49 Soľ používali v Palestíne v peciach ako urýchľovač ohňa, po strate tejto schopnosti ju vyhodili (v. 50). Ak je tu oheň obrazom skúšky, očistenia, prenasledovania či večného ohňa (v. 48), zmysel môže byť: každý musí prijať obetu, aby prešiel skúškou.9,49 Lv 2,13 50 Soľ je dobrá; ak však soľ stratí svoju slanosť, čím ju ochutíte? Majte v sebe soľ9,50 Tu soľ zobrazuje potrebného ducha obetavosti (porov. Lv 2,13). a žite spolu v pokoji!“9,50 Mt 5,13; Lk 14,34-35; Rim 12,18; Heb 12,14
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk