9. kapitola

1 A dodal: „Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, určite neokúsia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou.“9,1 Mk 13,30; Jn 21,22-23

Ježišovo premenenie

2 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol len ich na vysoký vrch, kde boli sami. Tam sa pred nimi premenil.9,2-9 Mt 17,1-9; Lk 9,28-36; 2Pt 1,17-189,2 Mk 5,37; 13,3
3 Rúcho mu tak zbelelo, že by ho nijaký bielič na svete nevedel tak vybieliť. 4 A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. 5 Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu9,5 Alt. Rabbi, dobre je, že sme tu.! Urobme tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ 6 Ani nevedel, čo povedať, lebo sa preľakli. 7 Tu sa utvoril oblak, zahalil ich a z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn. Jeho počúvajte!“9,7 Dt 18,15; Ž 2,7; Mk 1,11 8 A zrazu, keď sa rozhliadli, nevideli pri sebe už nikoho, len Ježiša. 9 Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby nikomu nerozprávali, čo videli, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych.9,9 Mk 8,30 10 Oni zachovali tento príkaz, len sa medzi sebou dohadovali, čo to znamená vstať z mŕtvych.9,10-13 Ž 22,1-18; Mal 3,23-24; Mt 17,10-13 11 Opýtali sa ho: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ 12 Odpovedal im: „Naozaj, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je potom o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a budú ním opovrhovať?9,12 Iz 53,3; Mal 3,23 13 Vám však hovorím: Eliáš už prišiel, no urobili s ním to, čo sa im zachcelo — ako je o ňom napísané.“9,13 Mt 11,14

Uzdravenie posadnutého chlapca

14 Keď prišli k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhŕkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú.9,14-29 Mt 17,14-20; Lk 9,37-43
15 Len čo ho videli, celý zástup užasol. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. 16 Ježiš sa ich pýtal: „Prečo sa s nimi hádate?“ 17 Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. 18 Keď ho pochytí, lomcuje ním, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a ustrnie. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali.“ 19 Ježiš im odpovedal: „Ach, neveriace pokolenie! Dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať?! Priveďte chlapca ku mne!“ 20 Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. 21 Ježiš sa pýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?“ On odpovedal: „Od detstva. 22 A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!“ 23 Ježiš mu odpovedal: „Ak môžeš?! Pre toho, kto verí, je všetko možné.“ 24 Chlapcov otec hneď zvolal: „Verím, pomôž mojej neviere!“9,24 Lk 17,5 25 Ježiš si všimol, že sa zbieha zástup. Pohrozil nečistému duchu slovami: „Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti: Vyjdi z neho a nikdy viac sa doňho nevracaj!“ 26 Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel. 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. 28 Keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho pýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 29 Povedal im: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou9,29 Var. + a pôstom..“

Druhá Ježišova predpoveď

30 Odišli odtiaľ a prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel.9,30-32 Mt 17,22-23; Lk 9,43-45
31 Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka je vydaný9,31 Dosl. je vydávaný. do rúk ľudí, zabijú ho, a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych.“9,31 Mk 8,31; 10,33-34 32 Oni tie slová nechápali a spýtať sa ho báli.

Spor učeníkov o prvenstvo

33 Tak prišli do Kafarnauma. Keď už bol v dome, pýtal sa ich: „O čom ste sa cestou zhovárali?“9,33-37 Mt 18,1-5; Lk 9,46-48
34 Oni však mlčali. Cestou sa totiž medzi sebou dohadovali, kto z nich je najväčší.9,34 Lk 22,24 35 Ježiš si sadol, zavolal si Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých!“9,35 Mk 10,43-44 36 A vzal dieťa, postavil ho doprostred nich, potom ho zobral do náručia a povedal im:9,36 Mk 10,15-16 37 „Kto prijíma jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Skutky v Kristovom mene

38 Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa démonov. Bránili sme mu, pretože nechodil s nami.“9,38-41 Nm 11,27-29; Lk 9,49-50
39 Ježiš však povedal: „Nebráňte mu! Ak niekto bude konať mocný čin v mojom mene, nemôže mi hneď nato zlorečiť. 40 Veď kto nie je proti nám, je s nami! 41 Ktokoľvek by vám dal napiť pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu.9,41 Mt 10,42

Varovanie pred zvádzaním

42 Kto by zviedol na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora.9,42-50 Mt 18,6-99,42 Lk 17,1-2
43 Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju! Lepšie ti bude vojsť do života okyptený, ako byť uvrhnutý s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa9,43 Var. + v. 44 kde ich červ neumiera a ich oheň nevyhasína..9,43-48 Mt 5,29-30 45 Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju! Lepšie ti bude vojsť do života chromý, ako byť hodený s oboma nohami do pekla9,45 Var. + v. 46 kde ich červ neumiera a ich oheň nevyhasína.. 47 Ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho! Lepšie ti bude vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako byť hodený s oboma očami do pekla, 48 kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína.9,48 Iz 66,24 49 Každý bude solený ohňom9,49 Var. + a každá obeta osolená soľou..9,49 Soľ používali v Palestíne v peciach ako urýchľovač ohňa, po strate tejto schopnosti ju vyhodili (v. 50). Ak je tu oheň obrazom skúšky, očistenia, prenasledovania či večného ohňa (v. 48), zmysel môže byť: každý musí prijať obetu, aby prešiel skúškou.9,49 Lv 2,13 50 Soľ je dobrá; ak však soľ stratí svoju slanosť, čím ju ochutíte? Majte v sebe soľ9,50 Tu soľ zobrazuje potrebného ducha obetavosti (porov. Lv 2,13). a žite spolu v pokoji!“9,50 Mt 5,13; Lk 14,34-35; Rim 12,18; Heb 12,14