7. kapitola

O čistote a nečistote

1 Potom sa k nemu zhromaždili farizeji a niektorí zákonníci, čo prišli z Jeruzalema.7,1-23 Mt 15,1-20
2 Všimli si, že niektorí z jeho učeníkov jedia chlieb nečistými, to znamená neumytými, rukami.7,2 Lk 11,37-41 3 Farizeji a všetci židia dodržiavajú totiž tradície starších a nezačnú jesť, kým si až po zápästie neumyjú ruky. 4 Po návrate z trhu nejedia, kým sa neumyjú. Je aj veľa ďalších zvykov, ktoré prijali a ktorých sa pridŕžajú: umývanie pohárov a šálok, hrncov a medených nádob a lôžok7,4 Var. – a lôžok..7,4 Mt 23,25 5 Preto sa ho farizeji a zákonníci spýtali: „Prečo tvoji učeníci nedodržiavajú tradície starších a jedia chlieb nečistými rukami?“ 6 On im odpovedal: „Dobre o vás pokrytcoch prorokoval Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.7,6-7 Iz 29,13 7 Zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. 8 Opustili ste Božie prikázanie a pridŕžate sa ľudského podania.“ 9 A dodal: „Šikovne rušíte Božie prikázanie, aby ste zachovávali svoju tradíciu. 10 Veď už Mojžiš povedal: Cti svojho otca a svoju matku! a Kto zlorečí otcovi alebo matke, musí zomrieť.7,10 Ex 20,12; 21,17 11 No vy hovoríte: Ak niekto povie otcovi alebo matke: ‚Čokoľvek, čím by som ti mal pomôcť, je korban,‘ čiže obetný dar, 12 už mu viac nedovolíte urobiť nič pre otca alebo matku. 13 Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. A robíte veľa podobných vecí.“ 14 Keď znova zavolal zástup, povedal im: „Všetci ma počúvajte a pochopte! 15 Človeka nemôže poškvrniť to, čo doňho vchádza zvonku, ale čo z neho vychádza, to poškvrňuje človeka.“7,15 Var. + v. 16 Ak má niekto uši na počúvanie, nech počúva. 17 Keď odišiel od zástupu a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva.7,17 Mk 4,10 18 Povedal im: „Tak aj vy ste nechápaví? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza doňho zvonka?7,18-19 Rim 14,14.17; Kol 2,16.20-22 19 Veď to mu nepreniká do srdca, ale vchádza do žalúdka a odtiaľ vychádza do stoky.“ Tým vyhlásil všetky pokrmy za čisté. 20 A dodal: „To, čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 21 Zvnútra, totiž z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy,7,21-22 Rim 1,29-31; Ga 5,19-21 22 cudzoložstvá, chamtivosť, podlosť, podvody, neviazanosť, závistlivé pohľady, rúhania, pýcha, pochabosť. 23 Všetko toto zlo vychádza zvnútra a poškvrňuje človeka.“

Viera Sýrofeničanky

24 Ježiš vstal a odišiel odtiaľ do končín Týru7,24 Var. + a Sidonu.. Vošiel do domu, no nechcel, aby sa to niekto dozvedel, ale nedalo sa to utajiť.7,24-30 Mt 15,21-28
25 Hneď sa o ňom dopočula žena, ktorej dcérka bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla mu k nohám. 26 No tá žena bola pohanka7,26 Gr. helénska žena., rodom Sýrofeničanka, a prosila ho, aby vyhnal z jej dcéry démona. 27 On jej však povedal: „Dovoľ, aby sa najskôr nasýtili deti. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“ 28 Žena mu odpovedala: „Iste, Pane, lenže aj šteňatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch.“ 29 Povedal jej: „Pre toto slovo choď, démon tvoju dcéru opustil.“ 30 Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a démon bol preč.7,30 Mt 8,13; Jn 4,51-53

Uzdravenie hluchonemého

31 Potom odišiel z týrskeho kraja a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru naprieč dekapolským krajom.
32 Tu mu priviedli hluchého a takmer nemého človeka. Poprosili ho, aby naň položil ruku. 33 Vzal ho bokom od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkol sa slinou jeho jazyka,7,33 Mk 8,23 34 pohliadol k nebu, vzdychol a povedal mu: „Effatha,“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35 Hneď sa mu otvorili uši a puto jazyka sa uvoľnilo, takže správne rozprával. 36 Ježiš im prikázal, aby to nikomu nepovedali. Ale čím väčšmi im to prikazoval, tým viac to rozhlasovali7,36 Mk 1,44-45 37 a s nesmiernym úžasom hovorili: „Všetko robí dobre! Aj hluchým dáva sluch a nemým reč!“7,37 Iz 35,5-6; Mt 15,31