6. kapitola

Ježiš v Nazarete

1 Potom odtiaľ odišiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho nasledovali.6,1-6 Mt 13,53-58; Lk 4,16-30
2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množstvo ľudí, ktorí sa s úžasom pýtali: „Odkiaľ to ten človek má? Aká je to múdrosť, ktorej sa mu dostalo? Aké mocné činy sa dejú jeho rukami!6,2 Mk 1,21-22; Jn 7,15 3 Nie je to ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho sestry u nás?“ I pohoršovali sa nad ním.6,3 Jn 6,42 4 Nato im Ježiš povedal: „Prorok nie je bez cti, iba ak vo svojej domovine, medzi svojimi príbuznými a vo vlastnom dome.“6,4 Jn 4,44 5 Nemohol tam vykonať nijaký mocný čin, iba čo na niektorých chorých položil ruky a uzdravil ich. 6 A čudoval sa ich neviere.6,6 Mt 8,10 Potom chodil po okolitých dedinách a vyučoval. 7 Zavolal si Dvanástich, začal ich vysielať po dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi.6,7-13 Mt 10,1.5-14; Lk 9,1-6 8 Prikazoval im, aby si na cestu okrem palice nič nebrali; ani chlieb, ani kapsu, ani peniaze do opaska,6,8-11 Lk 10,4-11 9 na nohy si mali obuť len sandále a nemali si obliekať dvoje šiat. 10 Ďalej im hovoril: „Keď vojdete niekde do domu, zostaňte tam dovtedy, kým odtiaľ neodídete. 11 Ak vás na niektorom mieste neprijmú a nebudú chcieť vypočuť, odíďte odtiaľ. A straste si prach z nôh ako svedectvo pre nich6,11 Var. proti nim..“ 12 Vyšli teda a vyzývali na pokánie. 13 Vyhnali mnohých démonov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravili ich.6,13 Jk 5,14-15

Smrť Jána Krstiteľa

14 Dopočul sa o ňom kráľ Herodes, lebo jeho meno sa stalo známym. Šírili sa takéto reči: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia mocné sily!“6,14-29 Mt 14,1-12; Lk 9,7-96,14-15 Mk 8,28
15 Iní však hovorili: „Je to Eliáš!“ A ďalší hovorili: „Je to prorok, ako jeden z dávnych prorokov.“ 16 Keď to počul Herodes, povedal: „To Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych.“ 17 Herodes totiž prikázal Jána chytiť a vrhnúť v putách do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, pretože si ju vzal za ženu.6,17-18 Lk 3,19-20 18 Ján totiž Herodesovi dohováral: „Nesmieš žiť so ženou svojho brata.“6,18 Lv 18,16 19 Preto Herodias zanevrela na Jána a chcela ho zabiť, ale nemohla. 20 Herodes sa totiž Jána bál, lebo si uvedomoval, že je to spravodlivý a svätý muž, a chránil ho. Keď ho počúval, často bol v rozpakoch, no predsa ho rád počúval. 21 Vhodná chvíľa nastala, keď Herodes usporiadal na svoje narodeniny hostinu pre svojich veľmožov, veliteľov a významné osobnosti z Galiley. 22 Tu vošla dcéra Herodiady, tancovala a zapáčila sa Herodesovi i spolustolovníkom. Kráľ ponúkol dievčaťu: „Žiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti.“ 23 Aj sa jej na to zaprisahal: „Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti, hoci by to bola aj polovica môjho kráľovstva.“6,23 Est 5,3.6; 7,2 24 Ona odišla a opýtala sa matky: „Čo si mám žiadať?“ Matka jej povedala: „Hlavu Jána Krstiteľa.“ 25 Dievča sa hneď ponáhľalo dnu ku kráľovi a vyslovilo želanie: „Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 26 Kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a kvôli hodovníkom ju nechcel odmietnuť. 27 Kráľ hneď poslal kata a prikázal priniesť Jánovu hlavu. Ten odišiel a sťal ho vo väzení, 28 priniesol jeho hlavu na mise, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. 29 Keď sa to dozvedeli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕtve telo a uložili ho do hrobu.

Nasýtenie piatich tisícov

30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili.6,30-44 Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-156,30 Lk 10,17
31 Povedal im: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte!“ Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť.6,31 Mk 3,20 32 Odplavili sa teda člnom na pusté miesto, kde boli sami. 33 Mnohí ich uvideli odchádzať a spoznali ich; zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predišli ich. 34 Keď Ježiš vystúpil z člna, videl veľký zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Začal ich učiť mnohým veciam.6,34 Nm 27,17; Ez 34,5; Mt 9,36 35 Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: „Toto je pusté miesto a je už veľa hodín.6,35-44 Mk 8,1-9 36 Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo.“ 37 Ale on im povedal: „Vy im dajte jesť!“ Opýtali sa ho: „Máme ísť nakúpiť chlieb za dvesto denárov a dať ľuďom jesť?“6,37 2Krľ 4,42-44 38 On sa ich však opýtal: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ Keď to zistili, povedali: „Päť chlebov a dve ryby.“ 39 Prikázal im, aby všetkých usadili po skupinách na zelenú trávu. 40 Posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 41 Potom vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. Aj dve ryby rozdelil všetkým.6,41 Mk 14,22; Lk 22,19; 24,30-31 42 Všetci jedli a nasýtili sa.6,42 Ž 78,29 43 A ešte nazbierali dvanásť plných košov nalámaných zvyškov z chlebov a rýb. 44 Tých, čo jedli z chlebov, bolo päťtisíc mužov.

Ježiš kráča po vode

45 Hneď potom prinútil svojich učeníkov nastúpiť do člna a ísť vopred na druhú stranu do Betsaidy, kým on rozpustí zástup.6,45-51 Mt 14,22-33; Jn 6,16-21
46 Keď ich prepustil, vybral sa na vrch modliť sa.6,46 Mk 1,35 47 Nastal večer a čln bol uprostred mora; on sám bol na zemi. 48 Videl ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dul v protismere. Pred úsvitom6,48 Gr. okolo štvrtej nočnej stráže. šiel k nim, kráčajúc po mori, a chcel prejsť popri nich.6,48 Jób 9,8; Ž 77,20 49 Keď ho videli kráčať po mori, nazdali sa, že je to prízrak a vykríkli. 50 Všetci ho totiž videli a preľakli sa. On sa im však hneď prihovoril: „Vzmužte sa! Ja som to! Nebojte sa!“ 51 Potom k nim nastúpil do člna a vietor sa utíšil. Od úžasu zostali celkom ohromení.6,51 Mk 4,39 52 Nepochopili totiž udalosť s chlebmi; ich srdce bolo zatvrdené.6,52 Mk 8,17

Uzdravovanie v Genezarete

53 Keď sa preplavili na druhý breh, zakotvili pri Genezarete.6,53-56 Mt 14,34-36
54 Len čo vystúpili z člna, ľudia ho hneď spoznali. 55 Rozbehli sa teda po celom okolí a na miesta, o ktorých počuli, že práve tam je, začali prinášať chorých na nosidlách.6,55 Mk 1,32 56 A kamkoľvek vchádzal — do dedín, miest alebo osád — ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho rúcha. Všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení.6,56 Mk 3,10; Sk 5,15