Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Ježiš pred Pilátom

1 Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a vydali Pilátovi.15,1 Mt 27,1-2; Lk 23,1; Jn 18,28
2 Pilát sa ho spýtal: „Ty si kráľ Židov?“ On mu odpovedal: „Ty to hovoríš.“15,2-5 Mt 27,11-14; Lk 18,29-38; 23,2-5 3 Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. 4 Pilát sa ho znova spýtal: „Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú.“ 5 Ježiš však už nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval.15,5 Iz 53,7; Mk 14,60-61; Lk 23,9

Ježiš odsúdený na smrť

6 Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali.15,6-15 Mt 27,15-26; Lk 23,16-25; Jn 18,39-40; 19,16
7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž menom Barabbáš.15,7 Sk 5,37; 21,38 8 Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. 9 Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov?“ 10 Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali zo závisti. 11 Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabbáša. 12 Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: „Čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov?“ 13 Vtedy znovu zvolali: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im povedal: „A čo zlé urobil?“ Oni však ešte hlasnejšie kričali: „Ukrižuj ho!“15,14 Sk 3,13-14; 13,27-28 15 Vtedy Pilát, rozhodnutý vyhovieť zástupu, prepustil Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Výsmech vojakov

16 Vojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu15,16 T. j. rímsku vojenskú jednotku, ktorá mala 600 mužov..15,16-20 Mt 27,27-31; Jn 19,2-3
17 Obliekli ho do purpurového plášťa, na hlavu mu nasadili korunu15,17 Gr. veniec. upletenú z tŕnia, 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“ 19 Trstinou ho bili po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu.15,19 Iz 50,6 20 Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.15,20 Heb 13,12

Ukrižovanie

21 Prinútili okoloidúceho, istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfusovho otca, ktorý práve prichádzal z poľa, aby mu niesol kríž.15,21-32 Mt 27,32-44; Lk 23,26-43; Jn 19,17-2715,21 Rim 16,13
22 Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on to neprijal.15,23 Prís 31,4-7 24 Ukrižovali ho a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto si čo vezme.15,24 Ž 22,19 25 Bola tretia hodina15,25 T. j. našich deväť hodín., keď ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Kráľ Židov.“ 27 Spolu s ním ukrižovali aj dvoch lotrov: jedného sprava a druhého zľava15,27 Var. + v. 28 Tak sa naplnilo Písmo, ktoré hovorí: „Pripočítali ho k zločincom.“.15,27 Jn 19,18 29 Tí, čo tadiaľ prechádzali, sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: „Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš!15,29 Ž 22,7-8; 109,25; Mk 14,58 30 Zachráň sám seba a zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili!“ Potupovali ho aj tí, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním.

Ježišova smrť

33 O šiestej hodine15,33 T. j. našich dvanásť hodín. nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny15,33 T. j. našich pätnásť hodín..15,33-39 Mt 27,45-54; Lk 23,44-48; Jn 19,28-3015,33 Am 8,9
34 O deviatej hodine Ježiš zvolal mocným hlasom: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 15,34 Ž 22,2 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, povedali: „Pozrite, volá Eliáša.“15,35 Mal 3,23-24 36 Ktosi odbehol, namočil špongiu do octu, nastokol ju na trstinovú tyč, dával mu piť a hovoril: „Nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať.“15,36 Ž 69,22 37 No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol.15,38 Ex 26,33; Heb 10,19-20 39 Keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako vydýchol, vyhlásil: „Naozaj, tento človek bol Boží Syn!“15,39 Mk 1,11; 3,11; 5,7; 9,7 40 Zobďaleč sa prizerali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé.15,40-41 Mt 27,55-56; Lk 23,49; Jn 19,25-27 41 Všetky ho sprevádzali a obsluhovali ho, ešte keď bol v Galilei. Boli tam aj mnohé iné, ktoré išli spolu s ním do Jeruzalema.15,41 Lk 8,2-3

Ježišov pohreb

42 Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou,15,42-47 Mt 27,57-61; Lk 23,50-56; Jn 19,38-42
43 prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Odvážne predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. 44 Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. 46 Jozef kúpil jemné plátno, sňal Ježiša z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného v skale. Ku vchodu do hrobu privalil kameň.15,46 Sk 13,29; 1Kor 15,4 47 Mária Magdaléna a Jozesova matka Mária sa dívali, kde ho položili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk