Predchádzajúca kapitola

15. kapitola

Ježiš pred Pilátom

1 Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a vydali Pilátovi.
2 Pilát sa ho spýtal: „Ty si kráľ Židov?“ On mu odpovedal: „Ty to hovoríš.“ 3 Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. 4 Pilát sa ho znova spýtal: „Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú.“ 5 Ježiš však už nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval.

Ježiš odsúdený na smrť

6 Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali.
7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž menom Barabbáš. 8 Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. 9 Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov?“ 10 Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali zo závisti. 11 Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabbáša. 12 Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: „Čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov?“ 13 Vtedy znovu zvolali: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im povedal: „A čo zlé urobil?“ Oni však ešte hlasnejšie kričali: „Ukrižuj ho!“ 15 Vtedy Pilát, rozhodnutý vyhovieť zástupu, prepustil Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

Výsmech vojakov

16 Vojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu.
17 Obliekli ho do purpurového plášťa, na hlavu mu nasadili korunu upletenú z tŕnia, 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“ 19 Trstinou ho bili po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. 20 Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali.

Ukrižovanie

21 Prinútili okoloidúceho, istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfusovho otca, ktorý práve prichádzal z poľa, aby mu niesol kríž.
22 Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on to neprijal. 24 Ukrižovali ho a jeho šaty si rozdelili; lósom určili, kto si čo vezme. 25 Bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: „Kráľ Židov.“ 27 Spolu s ním ukrižovali aj dvoch lotrov: jedného sprava a druhého zľava. 29 Tí, čo tadiaľ prechádzali, sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: „Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš! 30 Zachráň sám seba a zostúp z kríža!“ 31 Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: „Iných zachraňoval a sám seba nemôže zachrániť. 32 Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili!“ Potupovali ho aj tí, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním.

Ježišova smrť

33 O šiestej hodine nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.
34 O deviatej hodine Ježiš zvolal mocným hlasom: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, čo v preklade znamená: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 35 Keď to niektorí z okolostojacich počuli, povedali: „Pozrite, volá Eliáša.“ 36 Ktosi odbehol, namočil špongiu do octu, nastokol ju na trstinovú tyč, dával mu piť a hovoril: „Nechajte ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať.“ 37 No Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. 38 Chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol. 39 Keď stotník, ktorý stál neďaleko, videl, ako vydýchol, vyhlásil: „Naozaj, tento človek bol Boží Syn!“ 40 Zobďaleč sa prizerali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé. 41 Všetky ho sprevádzali a obsluhovali ho, ešte keď bol v Galilei. Boli tam aj mnohé iné, ktoré išli spolu s ním do Jeruzalema.

Ježišov pohreb

42 Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou,
43 prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo. Odvážne predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. 44 Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. 45 Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. 46 Jozef kúpil jemné plátno, sňal Ježiša z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného v skale. Ku vchodu do hrobu privalil kameň. 47 Mária Magdaléna a Jozesova matka Mária sa dívali, kde ho položili.