Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Predpoveď skazy chrámu

1 Keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby!“13,1-2 Mt 24,1-2; Lk 21,5-6
2 Ježiš odpovedal: „Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zničené.“13,2 Lk 19,43-44

Začiatok útrap

3 Keď potom sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Ján a Ondrej:13,3-8 Mt 24,3-8; Lk 21,7-11
4 „Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť?“ 5 Nato im Ježiš začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. 6 Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: ‚Ja som!‘13,6 T. j. označovať sa za Mesiáša. A mnohých zvedú.13,6 Mt 24,11 7 Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa! To sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap13,8 Ide o bolesti pred príchodom Mesiáša, pripodobnené pôrodným bolestiam..13,8 Iz 19,2 9 Vy si však dajte pozor. Budú vás vydávať súdom a synagógam, budú vás biť a pre mňa budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo.13,9-13 Mt 10,17-22; Lk 21,12-19 10 Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 11 Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý.13,11 Lk 12,11-12 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich.13,12 Mich 7,6 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.13,13 Mt 24,9.13; Jn 15,19.21

Veľké súženie

14 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia stáť na mieste, kde nemá byť — kto číta, nech rozumie —, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr.13,14-23 Mt 24,15-28; Lk 21,20-2413,14 Dan 9,27; 11,31; 12,11; 1Mak 1,54
15 Kto bude na streche, nech neschádza vziať si niečo z domu.13,15-16 Lk 17,31 16 A kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. 17 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť!13,17 Lk 23,29 18 Modlite sa, aby sa to nestalo v zime! 19 V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani viac nebude.13,19 Dan 12,1; Joel 2,2 20 A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vybral, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy niekto povie: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Hľa, tam je!‘ — neverte!13,21 Lk 17,23 22 Povstanú totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby, ak je to možné, zviedli vyvolených.13,22 Mt 24,24; Mk 13,5-6; Zj 13,13 23 Vy si však dajte pozor. Povedal som vám to všetko vopred.

Príchod Syna človeka

24 V tých dňoch, po tom súžení, zatmie sa slnko a mesiac nevydá svoj svit.13,24-27 Mt 24,29-31; Lk 21,25-2813,24-25 Mt 24,29-31; Lk 21,25-28
25 Z neba budú padať hviezdy a mocnosti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.13,26 Dan 7,13-14; 1Tes 4,15-16 27 Vtedy pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba.13,27 Dt 30,4; Zach 2,10

Poučenie z figovníka

28 Od figovníka si vezmite poučenie! Keď jeho ratolesť omladne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko.13,28-32 Mt 24,32-36; Lk 21,29-33
29 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 30 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane.13,30 Mk 9,1 31 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.13,31 Iz 51,6 32 O tom dni alebo hodine však nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.13,32 Sk 1,7

Výzva bdieť

33 Dajte si pozor, bdejte13,33 Var. + a modlite sa.! Veď neviete, kedy príde ten čas.13,33-37 Mt 24,42-51; Lk 12,35-40; 21,34-3613,33-34 Mt 25,13-15; Lk 19,12-13
34 Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrátnikovi prikázal, aby bdel. 35 Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. 36 Nech vás nenájde spať, keď príde nečakane! 37 Čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk