7. kapitola

Mravná skaza

1 Beda mi! Som ako po letnej oberačke ovocia. Som ako paberky po oberačke hrozna. Niet totiž strapca na jedenie, niet skorých fíg, po ktorých túži srdce.
2 Vymizli zbožní z krajiny; niet úprimného medzi ľuďmi, všetci sa chystajú prelievať krv. Jeden na druhého poľuje sieťou.7,2 Ž 12,2; 14,1-3; Prís 1,11; Jer 5,1 3 Ich ruky sú upriamené na zlo, aby ho obratne vykonali: knieža i sudca žiadajú úplatok a mocný rozhoduje podľa vlastnej túžby, a tak prevracajú právo. 4 Najlepší z nich je ako bodliak a najstatočnejší z nich je ako tŕňový plot. Nastal deň tvojho trestu; teraz bude zmätok medzi nimi.7,4 2Sam 23,6-7 5 Neverte blížnemu; nedôverujte priateľovi! Chráň sa otvoriť ústa aj pred tou, ktorú máš v náručí.7,5 Jer 9,3 6 Lebo syn znevažuje otca, dcéra povstáva proti svojej matke, nevesta proti svokre; nepriateľmi človeka sú jeho domáci.7,6 Mt 10,21.35-36; Lk 12,53 7 Ja však chcem hľadieť na Hospodina, čakať budem na Boha svojej spásy. Môj Boh ma vypočuje.

Nádej na Božiu milosť

8 Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja! Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom.7,8 Ž 27,1; 107,10; Jn 8,12
9 Musím znášať Hospodinov hnev, lebo som sa prehrešil proti nemu, dokiaľ neurovná môj spor a nepomôže mi k právu. Vyvedie ma na svetlo a uzriem jeho spravodlivosť. 10 Potom to uvidí moja nepriateľka, a hanba pokryje tú, čo mi hovorila: „Kde je Hospodin, tvoj Boh?“ Moje oči sa popasú na nej, keď bude pošliapaná sťa blato na uliciach.7,10 Ž 42,4.11 11 To bude deň budovania tvojich múrov, v ten deň rozšíri tvoje hranice. 12 V ten deň prídu k tebe od Asýrie po Egypt, od Egypta po Eufrat, od jedného mora k druhému a od jedného vrchu k druhému, 13 hoci zem bola pustatinou pre jej obyvateľov, pre ovocie ich skutkov. 14 Pas svoj ľud svojou berlou, ovce svojho dedičstva, ktoré bývajú osamote v lese uprostred ovocného sadu. Nech sa pasú v Bášane a Gileáde ako za starodávnych čias.7,14 Jer 50,19; Ez 34,6 15 Ukážem im predivné veci ako v dňoch, keď si vychádzal z Egypta.7,15 Ž 78,12 16 Uvidia to národy a zahanbia sa, stratia všetku svoju moc, položia ruku na ústa, uši im ohluchnú.7,16 Jób 29,9; 40,4; Iz 26,11 17 Prach budú lízať ako had, podobne ako zemské plazy. S chvením vyjdú zo svojich sídel, obrátia sa v strachu k Hospodinovi, nášmu Bohu, budú sa ťa báť.7,17 Gn 3,14; Ž 72,9; Iz 49,23 18 Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť.7,18 Ex 15,11; 34,6-7; Ž 103,8-12; Jer 50,20 19 Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. 20 Ty preukážeš vernosť Jákobovi a Abrahámovi milosť, ako si prisahal našim otcom od dávnych čias.7,20 Gn 22,16-18; 28,13-15; Ž 105,9n; Lk 1,73